Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej - Romantyzm WH-FP-I-2-HLPRom-W-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acc651dba33ad4cb8a9eecd5533226dbe%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5b05e0bb-00a3-44a1-9b84-3a977e959ede&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acc651dba33ad4cb8a9eecd5533226dbe%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5b05e0bb-00a3-44a1-9b84-3a977e959ede&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Znajduje się w części głównej sylabusa

Efekty uczenia się:

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który spełnia wymagań, określonych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe;

- z trudem potrafi formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

- wybiórczo potrafi posługiwać się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- wybiórczo potrafi zreferować literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

- potrafi dobrze formułować problemy badawcze, dobierać odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

- dobrze posługuje się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- dobrze referuje literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji literatury polskiej, zna kanoniczne dzieła literackie okresu romantyzmu i potrafi określić ich konteksty kulturowe.

- bardzo dobrze formułuje problemy badawcze, dobiera odpowiednie narzędzia badawcze oraz prezentować wyniki swojej pracy zgodnie z normami języka polskiego.

- bardzo dobrze posługuje się terminologią historycznoliteracką, zna terminy historycznoliterackie w odniesieniu do romantyzmu i epok wcześniejszych. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę romantycznego dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, horyzontów aksjologicznych, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- bardzo dobrze referuje literaturę przedmiotu, dotyczącą okresu romantyzmu;

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

W roku akademickim 2020/21 wykład kończy się egzaminem ustnym , w sesji poprawkowej egzamin będzie miał również formę ustną.

Egzamin w sesji letniej zostanie przeprowadzony przy pomocy programu MS Teams, w sesji jesiennej w zwykłym trybie bądź przy pomocy programu MS Teams w zależności od decyzji Rektora.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z romantyzmu – przebieg i zasady.

Egzamin ustny po zakończeniu sesji letniej roku akademickiego 2020/21 odbędzie się na platformie MS Teams.

Uwaga: do egzaminu można przystąpić dopiero po uzyskaniu zaliczenia z wykładu (w wymiarze 30 godzin) oraz z ćwiczeń z literatury romantyzmu (również 30 godzin).

Zaliczenie z ćwiczeń musi być wpisane przez prowadzących do systemu Usos – przed przystąpieniem do egzaminu.

Egzamin ma formę rozmowy wokół problematyki i materiału, który został omówiony na prowadzonym w trybie całorocznym wykładzie i na ćwiczeniach (dwa semestry), a także odnosi się do lektur i prac naukowych podanych na liście w Usosie.

Wiedza, kompetencje i umiejętności sprawdzane są zgodnie z podanymi efektami kształcenia.

Ocenę pozytywną (dostateczną i dostateczną plus) zapewnia wyczerpująca odpowiedź na pytanie 1 (wybrane przez prowadzącą egzamin z puli zagadnień przekrojowych – podane do informacji Państwa Studentów). Rozmowa oparta jest zarówno na utworach literackich jak i pracach naukowych, ma charakter szczegółowy, jednocześnie problematyka obejmuje szeroki zakres (całą epokę).

na ocenę dobrą i dobrą plus należy odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na pytania: 1 i 2 (dotyczące szczegółowego omówienia poszczególnych utworów literackich).

Na ocenę bardzo dobrą: należy odpowiedzieć w sposób wyczerpujący na pytania skupione wokół zagadnień: 1, 2 i 3 (pytanie trzecie jest rozmową na temat dwóch monografii dotyczących historii literatury romantyzmu (wybór osoby zdającej). Ocena zależy także od stopnia opanowania materiału i umiejętności problematyzacji.

Zakres tematów:

Wykład 1

Mapa romantyzmu polskiego.

Omówienie zasad zdawania egzaminu z romantyzmu. Kryteria oceniania. Przebieg egzaminu.

Wykład 2

Twórczość Juliusza Słowackiego przed rokiem 1842. Umowność cezury przyjętej w historii literatury.

Wykład 3

Twórczość Juliusza Słowackiego po roku 1842. Ewolucyjny charakter twórczości. Specyfika twórczości lat ostatnich.

Wykład 4

Dzieło epistolarne Zygmunta Krasińskiego na tle epoki i wobec tradycji.

Wykład 5

Liryka Zygmunta Krasińskiego w świetle rozwoju poezji romantycznej.

WYkład 6

Wizja poezji i epoki w twórczości Cypriana Norwida.

Wykład 7

Późny Norwid. O "Ostatniej z bajek" - w świetle twórczości poety i tendencji epoki.

Metody dydaktyczne:

Wykład o charakterze historycznoliterackim, z cechami wykładu monograficznego.

Prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Ewa Szczeglacka-Pawłowska 38/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)