Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nad językiem WH-FPZ-II-2-MetBaJe
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a38d89ab9c99e4f7499273a09c903e335%40thread.tacv2/conversations?groupId=3cdbba74-173d-4a92-bead-b5876514bf90&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a38d89ab9c99e4f7499273a09c903e335%40thread.tacv2/conversations?groupId=3cdbba74-173d-4a92-bead-b5876514bf90&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

1. Fleischer, M. Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu, [w:] Język a Kultura, tom 13, Wrocław 2000.

2. Fleischer, M. Zarys ogólnej teorii komunikacji, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, Łask, 2007, s. 29 – 72.

3. Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999.

4. Kleiber, Georges, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenia leksykalne, Kraków 2003.

5. Leszczak, O. Krytyka doświadczenia etnicznego, Katowice 2014.

6. Preyzner, M. Status tekstów uznawanych za językoznawcze, [w:] Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, pod red. J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszczy, Warszawa 1993, s. 235 – 246.

7. Taylor, J.R. Kategoryzacja w języku, Kraków 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Ajdukiewicz, K. Zagadnienia i kierunki w filozofii, Kęty – Warszawa 2004.

2. Mańczak, W. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1970.

3. Saussure, F. Szkice z językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru (bez oceny) odbywa się na podstawie obecności na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwione nieobecność). Zaliczenie całego przedmiotu odbywa się na podstawie przygotowanej przez studenta pracy rocznej oraz sprawdzianu wiadomości z zakresu podstawowych problemów metodologii badań nad językiem.

Przy ocenie końcowej brana jest pod uwagę średnia ocen z pracy rocznej oraz sprawdzianu wiadomości:

2.0 Poniżej 50% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

3.0 Od 50%-60% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

3.5 Powyżej 60%-70% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

4.0 Powyżej 70%-80% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

4.5 Powyżej 80%-90% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości

5.0 Powyżej 90%-100% punktów uzyskanych łącznie z pracy i sprawdzianu wiadomości.

Zakres tematów:

-Metodologiczne problemy teorii komunikacji.

-Z zagadnień socjolingwistyki.

-Językowy obraz świata w świetle metodologicznych problemów lingwistyki kognitywnej.

-O metodach badań idiolektu.

-Metodologiczny aspekt kultury języka.

-Metalingwistyka i analiza tekstów językoznawczych.

-Postmodernizm w lingwistyce.

Metody dydaktyczne:

-metoda ćwiczeniowa

-metoda pojąca

-heureza

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Mateusz Kowalski 20/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.