Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media i dyplomacja WH-KUZ-I-3-MediDypl
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThjZWU3YTYtNzI4NC00MGUzLTkxNDQtZTk3MjcxY2UyNDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22538b0534-fbca-44b7-92b4-699725d890ac%22%7d
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku, red. Kosienkowski M., Piskorska B., Lublin 2014.

Gilboa E., Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects, Diplomacy & Statecraft, 12:2, 1-28.

Gilboa E., Media Diplomacy: Conceptual Divergence and Applications,

"The Harvard International Journal of Press/Politics", June 1998 3, p. 56-75.

Literatura uzupełniająca:

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2005.

Hofman I., Polityka, media, społeczeństwo, Toruń 2007.

Karl P. A., Media Diplomacy, “Proceedings of the Academy of Political Science”, Vol. 34, No. 4, The Communications Revolution in Politics (1982), pp. 143-152.

Kopper G. G., Gross P., Understanding Foreign Correspondence, Peter Lang Publishing 2010.

O’Heffernan P., Mass media and American Foreign Policy: Insider Perspectives on Global Journalism and the Foreign Policy Process, Norwood, NJ 1991.

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

EFEKT KIERUNKOWY:

KU1_W03 - zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalizacji.

KU1_W05 - posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii.

KU1_ W15 - ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury.

EFEKT PRZEDMIOTOWY:

Ad. KU1_W03

- charakteryzuje poszczególne elementy tekstów kultury, szczególnie w obrębie kultury uczestnictwa z naciskiem na media elektoryczne, w tym szczególnie internet i telewizje internetowe.

Ad. KU1_W05

- potrafi przedstawić cechy charakterystyczne poszczególnych przekazów medialnych, analizowanych na zajęciach lub zadanych jako zagadnienia do pisemnej analizy na zaliczenie;

- poprawnie wyciąga wnioski dotyczące typów przekazu oraz zastosowanych środków wzmacniających bądź osłabiających przekaz, z uwzględnieniem krytycznej analizy technik negocjacyjnych.

Ad. KU1_ W15

- podaje przykłady różnego typu przekazów medialnych stosowanych w polityce międzynarodowej nastawionej na promocję kultury, właściwie kwalifikując owe typy przekazów do poszczególnych grup odbiorczych i uwzględniając zagrożenia płynące z dezinformacji w internecie czy hybrydowej wojny informacyjnej.

UMIEJĘTNOŚCI:

EFEKT KIERUNKOWY:

KU1_U01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

KU1_U02 - umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji.

KU1_U04 - potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa.

KU1_U12 - potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie kulturoznawstwa, także w stopniu podstawowym w języku obcym.

EFEKT PRZEDMIOTOWY:

Ad. KU1_U01

- student zna szczegółowe internetowe bazy danych na temat polityki zagranicznej, z których korzystają instytucje kultury; umie się nimi posługiwać;

Ad. KU1_U02

- wykorzystując dostępne narzędzia internetowe, weryfikuje źródła informacji, poprawnie rozpoznając szczególnie internetowe przekazy nastawione na celowe wprowadzania w błąd;

- rozróżnia szczegółowo techniki negocjacyjne i stosowane środki kreujace przekaz w mediach społecznościowych.

Ad. KU1_U04

- tworzy przekazy medialnej nastawione na określony cel, dobierając środki przekazu wykorzystywane przez różnych nadawców medialnych;

- formułuje przekaz medialny nastawiony na uzyskanie odpowiednich efektów i kształtowanie postaw społecznych strategicznych z punktu widzenia polityki zagranicznej.

Ad. KU1_U12

- potrafi krytycznie zanalizować i omówić komunikaty obcojęzyczne stosowane w dyplomacji publicznej;

- łączy wiedzę teoretyczną i znajomość termionologii w języku obcym, przygotowując analizę obcojęzycznego tekstu wykorzystującego różnego rodzaju środki i techniki nastawione na określoną grupę odbiorców.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

EFEKT KIERUNKOWY:

KU1_K02 - zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

KU1_K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne.

EFEKT PRZEDMIOTOWY:

Ad. KU1_K02

- w dyskusji uzasadnia różne typy przekazów i argumentów, osadzając je w kontekście osobistego zaangażowania w wydarzeniach kulturalnych i społecznych;

Ad. KU1_K03

- wykazuje kreatywność w prezentacji wyniki swoich analiz w pracy grupowej przy określaniu priorytetów działalności medialnej w polityce międzynarodowej z nastawieniem na zagadnienia kulturowe.

Opis ECTS:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach - 30 h =1 ECTS

- udział w analizowaniu case study - 30 h = 1 ECTS

- przygotowanie eseju na zaliczenie - 30 h = 1 ECTS

90 h = 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EFEKT KIERUNKOWY:

KU1_W03 - zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalizacji.

KU1_W05 - posiada uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie nauk o mediach, etnologii i socjologii.

KU1_ W15 - ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury.

KU1_U01 - potrafi korzystać z różnorodnych baz danych (w tym ze spisów bibliograficznych) w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu jako źródła wiedzy w zakresie nauk o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

KU1_U02 - umie dokonać krytycznej oceny jakości źródła informacji oraz przeprowadzić analizę i ocenę pozyskanej informacji.

KU1_U04 - potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej oraz ustnej w sposób dowodzący posiadania umiejętności rozwiązywania problemów w zakresie kulturoznawstwa.

KU1_U12 - potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie kulturoznawstwa, także w stopniu podstawowym w języku obcym.

KU1_K02 - zna zasady oraz rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa w bieżących wydarzeniach kulturalnych i społecznych.

KU1_K03 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne.

EFEKT PRZEDMIOTOWY:

Ad. KU1_W03

- charakteryzuje poszczególne elementy tekstów kultury, szczególnie w obrębie kultury uczestnictwa.

Ad. KU1_W05

- potrafi przedstawić cechy charakterystyczne poszczególnych przekazów medialnych, analizowanych na zajęciach lub zadanych jako zagadnienia do pisemnej analizy na zaliczenie;

- poprawnie wyciąga wnioski dotyczące typów przekazu oraz zastosowanych środków wzmacniających bądź osłabiających przekaz, z uwzględnieniem technik negocjacyjnych.

Ad. KU1_ W15

- podaje przykłady różnego typu przekazów medialnych stosowanych w polityce międzynarodowej nastawionej na promocję kultury, właściwie kwalifikując owe typy przekazów do poszczególnych grup odbiorczych i uwzględniając specyfikę poszczególnych nadawców medialnych.

Ad. KU1_U01

- student zna podstawowe internetowe bazy danych na temat polityki zagranicznej, z których korzystają instytucje kultury; umie się nimi posługiwać;

Ad. KU1_U02

- weryfikuje źródła informacji, poprawnie rozpoznając szczególnie internetowe przekazy nastawione na celowe wprowadzania w błąd;

- rozróżnia oficjalne przekazy dyplomatyczne od prowadzonych przez tzw. pośredników medialnych;

Ad. KU1_U04

- opracowuje komunikaty prasowe, krytycznie dokonując wyboru informacji kluczowych;

- formułuje przekaz medialny nastawiony na uzyskanie odpowiednich efektów i kształtowanie postaw społecznych strategicznych z punktu widzenia polityki zagranicznej.

Ad. KU1_U12

- potrafi krytycznie zanalizować i omówić komunikaty obcojęzyczne stosowane w dyplomacji publicznej;

- łączy wiedzę teoretyczną i znajomość termionologii w języku obcym, przygotowując analizę obcojęzycznego tekstu wykorzystującego różnego rodzaju środki i techniki nastawione na określony cel przekazu.

Ad. KU1_K02

- w dyskusji uzasadnia różne typy przekazów i argumentów, osadzając je w kontekście osobistego zaangażowania w wydarzeniach kulturalnych i społecznych;

Ad. KU1_K03

- wykazuje kreatywność w prezentacji wyniki swoich analiz w pracy grupowej przy określaniu priorytetów działalności medialnej w polityce międzynarodowej z nastawieniem na zagadnienia kulturowe.

KRYTERIA OCENIANIA

Na ocenę niedostateczną:

- student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną:

- objaśnia i opisuje podstawy funkcjonowania styku mediów i dyplomacji oraz posługuje się odpowiednią terminologią (KU1_W03);

- klasyfikuje i opisuje poszczególne bazy danych oraz typu materiałów w nich obecnych (KU1_U01).

Na ocenę dobrą:

- wyjaśnia terminy z zakresu dyplomacji publicznej oraz dyplomacji medialnej;

- posługując się właściwą terminologią z zakresu mediów i dyplomacji przeprowadza krytyczną analizę funkcjonowania przekazów medialnych stosowanych w dyplomacji (KU1_U02, KU1_U04);

- potrafi wyjaśnić oddziaływanie poszczególnych medialnych przekazów dyplomatycznych z punktu widzenia aktywnego uczestnika kultury (KU1_K02).

Na ocenę bardzo dobrą:

- posługuje się szczegółową metodologią, wykorzystując ją do opracowań zawartych w tekstach w języku obcym (KU1_U12),

- interpretuje uwarunkowania funkcjonowania mediów elektronicznych i platform posługujących się algorytmem (jak media społecznościowe) (KU1_ W15);

- wykorzystując argumentację, w pracy zespołowej i dyskusji wskazuje na określone cele do uzyskania w danym typie komunikatu (KU1_K03).

Zakres tematów:

Cel przedmiotu: poznanie różnych przekazów i strategii informacyjnych powstających na styku mediów i dyplomacji, ze szczególnym uwzględnieniem kulturalnej polityki międzynarodowej. Program zajęć skupiona na analizie różnego typu przekazów, stosowanych manipulacji i technik negocjacyjnych ma nauczyć, jak rozpoznać środki przekazu stosowane przez określone podmioty i instytucje oraz jak wykorzystać to w praktyce. Studenci uzyskają niezbędną wiedzę o roli nowych mediów w kształtowaniu wizerunku na arenie międzynarodowej i wybranych kierunków promocji kraju w relacjach międzynarodowych. Analiza materiałów (studia przypadku) dotyczyć będzie wybranych krajowych i zagranicznych wydarzeń.

1/ zakończenie projektów

2/ prezentacja projektów

3/ Aleksandra Kusztykiewicz, Dyplomacja cyfrowa - nowa forma polityki zagranicznej UE

3/ J. Arendarska, Elektroniczna dyplomacja - nowa narzędzia komunikowania w dyplomacji

4/ Natalia Broś Znaczenie nowych technologii dla współczesnej dyplomacji

5/ Marcin Adamczyk, Kamil Baraniuk Media i organizacje kulturalne jako wybrane sposoby chińskiego oddziaływania międzynarodowego

6/ Case study - przygotowany przez studentów

7/ Case study - przygotowany przez studentów

Metody dydaktyczne:

Case study, ćwiczenia, praca grupa, praca metoda projektu.

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Zajęcia prowadzone w roku 2020/21 synchronicznie poprzez platformę MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThjZWU3YTYtNzI4NC00MGUzLTkxNDQtZTk3MjcxY2UyNDZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22538b0534-fbca-44b7-92b4-699725d890ac%22%7d

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marcin Jewdokimow 13/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.