Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia w muzeum (wstęp do metodologii badań) WH-MU-I-1-HisMuMe-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9a422cd6e02c443085ef08bb64557e88%40thread.tacv2/conversations?groupId=43dee9c3-e679-44b0-998b-5cd5cd13d317&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9a422cd6e02c443085ef08bb64557e88%40thread.tacv2/conversations?groupId=43dee9c3-e679-44b0-998b-5cd5cd13d317&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura: Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Literatura:

1) D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.

2) Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska–Pabian, Kraków–Warszawa 2019.

3) P. Majewski, Muzealna twarz Klio (wybór tekstów z lat 1999-2019), Wydawnictwo „Bellona”, Warszawa 2020.

4) Muzeum etyczne. Księga dedykowana Profesorowi Stanisławowi Waltosiowi w 85. rocznicę urodzin, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2017.

5) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość–uznanie–edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska–Działak, Ł. Kucharczyk, Warszawa 2018.

6) I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015.

7) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Efekty uczenia się:

Muz_W04, Muz_W05; Muz_U03, Muz_U07; Muz_K01

Muz_W04 (Uporządkowana wiedza w zakresie rozwoju muzeologii i muzealnictwa artystycznego, historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach)

Muz_W05 (Podstawowa wiedza w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii, socjologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych)

Muz_U03 (Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych (z zakresu historii sztuki, kulturoznawstwa, archeologii, nauk przyrodniczych i technicznych), reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeach)

Muz_U07 (Umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności; krytyka muzeologiczna)

Muz_K01 (Świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumienie konieczności samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Zajęcia odbywają się w formie e-lerningu w trybie synchronicznym na platformie Moodle za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Opis ETCS:

1 pkt ETCS – udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć – 10 godz.

2 pkt ETCS – lektury i przygotowanie pracy zaliczeniowej – 20 godz.

(6 p-tów ETCS w skali roku)

Metody:

Ocenianie ustawiczne, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji – 40% oceny).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60% oceny).

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład informacyjno-problemowy, a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, przygotowanej z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Kryteria:

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, udostępniających kolekcje historyczne oraz edukujące o historii. Podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych w historii, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje dostatecznego obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii, podejmuje próby wyciągania wniosków, dotyczących oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie po każdym z semestrów prezentacji lub pracy pisemnej, zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zakres tematów:

Podstawowym celem przedmiotu jest przybliżenie studentom historii jako dyscypliny naukowej, biorąc zaś pod uwagę szczególny kontekst kierunku studiów: przybliżenie działania muzeów jako instytucji, w których historia uprawiana jest jako nauka oraz udostępniana jako quantum wiedzy o przeszłości.

Muzeum należy do instytucji, które integrują wiele specjalizacji. Odwiedzając muzea, poszukując w nich zatrudnienia, można w nich spotkać przedstawicieli wielu nauk humanistycznych, historycznych i społecznych. Efektywna praca zespołowa wymaga rozeznania w specyfice tych nauk, umiejętności interpretowania wielonurtowej instytucji.

Jedną za takich dyscyplin jest historia, szczególnie obecna w muzeach historycznych, zwłaszcza w rozwijającej się w ostatnich dwu dekadach w Polsce kategorii muzeów narracyjnych (np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II Wojny Światowej). Historia jest w tych muzeach prezentowana jako opowieść pozwalająca na pełniejsze zrozumienie zgromadzonych zbiorów.

Historia jest również użyteczna w życiu publicznym; pomaga zrozumieć współczesny świat, odpowiedzieć na pytania o tożsamość, o miejsce w układzie stosunków międzynarodowych. Wiedza o przeszłości pozwala na afirmację dokonań przodków, daje również szansę na unikanie błędów, popełnianych przez minione generacje.

Zagadnienia szczegółowe:

• historia, jej rozumienie oraz przedmiot badań jako dyscypliny naukowej;

• historia jako dyscyplina naukowa: metodologia, warsztat badawczy, chronologia, związki przyczyn i skutków;

• źródła historyczne: krytyka zewnętrzna i wewnętrzna, reprezentatywność, kryteria selekcji, rola doświadczenia badawczego;

• muzeum jako instytucja gromadząca źródła historyczne oraz edukująca o przeszłości (ustawodawstwo regulujące działalność muzeum);

• źródła historyczne – kategorie;

• fakt historyczny a prawda historyczna;

• fakt historyczny a wielość jego interpretacji;

• publiczność muzeów i jej wrażliwości;

• czym jest polityka historyczna (polityka pamięci, kultura pamięci);

• przykłady muzeów, w których działalności znajduje się historia jako nauka i opowieść o przeszłości (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zamek Królewski w Warszawie).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Zajęcia odbywają się w formie e-lerningu w trybie synchronicznym na platformie Moodle za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Opis ETCS:

1 pkt ETCS – udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć – 10 godz.

2 pkt ETCS – lektury i przygotowanie pracy zaliczeniowej – 20 godz.

(6 p-tów ETCS w skali roku)

Metody:

Ocenianie ustawiczne, aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji – 40% oceny).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60% oceny).

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład informacyjno-problemowy, a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, przygotowanej z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę przygotowanej przez studenta pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć, z zastosowaniem metodologii, właściwej historii.

Kryteria:

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, wyciąga wnioski, dotyczące oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, udostępniających kolekcje historyczne oraz edukujące o historii. Podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych w historii, student zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze stosowane w historii, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie historii, opisując procesy, wydarzenia, postacie, prezentowane w muzeach; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów, podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje dostatecznego obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze stosowane w historii, podejmuje próby wyciągania wniosków, dotyczących oddziaływania teorii historiograficznych na rozwój muzeów.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie po każdym z semestrów prezentacji lub pracy pisemnej, zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Piotr Majewski 9/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)