Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzW-L
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a97ef21076330436bafed33ee4d203ef9%40thread.tacv2/conversations?groupId=dcbb2502-0fb0-416a-9fd5-61881366b7d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a97ef21076330436bafed33ee4d203ef9%40thread.tacv2/conversations?groupId=dcbb2502-0fb0-416a-9fd5-61881366b7d0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura: Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Literatura:

1) T.W. Adorno, Przemysł kulturalny. Wybrane eseje o kulturze masowej, Warszawa 2019.

2) K. Barańska, Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013.

3) J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, Gdańsk 2009.

4) M. Clayton, Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania, Warszawa 2011.

5) D. Folga-Januszewska, Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?, „Muzealnictwo”, nr 49, 2008.

6) D. Folga-Januszewska, 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Olszanica 2011.

7) M. Fumaroli, Państwo kulturalne. Religia nowoczesności, Kraków 2008.

8) W. Kowalski, Likwidacja skutków II wojny światowej w dziedzinie kultury, Warszawa 1994.

9) P. Majewski, Czas końca, czas początku. Architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939–1956, Warszawa 2018.

10) P. Majewski, Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw zmian, „Przegląd Zachodniopomorski”, 2018, nr 2.

11) G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006.

12) K. Message, New Museums and the Making of Culture, New York 2006.

13) M. Murzyn-Kupisz, Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, w: Statystyka muzeów 2018. Raport, Warszawa 2019.

14) Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, red. N. Błażejczyk, P. Majewski, Warszawa 2019.

15) J. Pasierb, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 2001.

16) Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości, red. E. Manikowska, P. Jamski, Warszawa 2010.

17) K. Pomian, Zbieracze i osobliwości, Lublin 2001.

18) N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.

19) J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kraków 2001.

20) D. Wodnicka, Zarządzanie muzeami, w: Statystyka muzeów 2017. Raport, Warszawa 2018.

21) K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.

22) I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Warszawa 2015.

23) czasopismo „Cenne, Bezcenne, Utracone”.

24) czasopismo naukowe „Muzealnictwo”.

25) czasopismo naukowe „Załącznik Kulturoznawczy”.

26) Rocznik Kultury Polskiej 2016, 2017, 2018, Narodowe Centrum Kultury.

27) Literatura przedmiotu podawana przez prowadzącego zgodnie z zindywidualizowanym zakresem tematycznym.

Efekty uczenia się:

wiedza: Muz1_W07, Muz1_W08, Muz1_W09

umiejętności: Muz1_U03, Muz1_U04, Muz1_U05, Muz1_U08, Muz1_U09, Muz1_U10

kompetencje społeczne: Muz1_K01, Muz1_K02, Muz1_K03, Muz1_K04, Muz1_K05, Muz1_K06, Muz1_K07

Muz1_W07 Ma elementarną wiedzę o zasadach prawnych i administracyjnych w zarządzaniu muzeum.

Muz1_W08 Ma podstawową wiedzę o sposobie projektowania i tworzenia systemów baz danych w muzeach oraz metodach komunikacji sieciowej i standardach wymiany informacji.

Muz1_W09 Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, organizacji wystaw i zarządzania zbiorami muzealnymi.

Muz1_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i innych, reprezentowanych w muzeach, w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych.

Muz1_U04 Posiada umiejętność logicznego konstruowania krytycznej wypowiedzi w mowie i w piśmie na temat wszystkich obszarów działalności muzeum.

Muz1_U05 Potrafi, pracując w zespole, zorganizować wystawę.

Muz1_U08 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności muzealnej i we współpracy z muzeami, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań organizacyjnych.

Muz1_U09 Potrafi odróżnić działania komercyjne od działań non profit w muzeach, rozumie różnicę między muzeum publicznym i kolekcją prywatną, potrafi stosować właściwe kryteria prawne i etyczne do działań w różnych rodzajach instytucji kultury.

Muz1_U10 Potrafi pracować w zespole składającym się z przedstawicieli nauk humanistycznych, historycznych, społecznych i ścisłych, rozumie zależności i zakresy kompetencji poszczególnych struktur muzeum.

Muz1_K01 Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Muz1_K02 Ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, przestrzegania norm etyki zawodu muzealnika.

Muz1_K03 Ma poczucie odpowiedzialności i świadomość, iż zawód muzealnika jest zawodem regulowanym, rozumie wynikające stąd ograniczenia.

Muz1_K04 Ma świadomość roli pracy zespołowej w muzeum.

Muz1_K05 Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa, w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum.

Muz1_K06 Docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej w celu profesjonalizacji działań muzealnych.

Muz1_K07 Ma świadomość odpowiedzialności za swoje działania w zakresie promocji wartości kulturowych, religijnych, humanistycznych, rozumie zjawiska konfliktów społecznych, narodowościowych i kulturowych oraz ma przekonanie o swojej roli mediatora między dziedzictwem kultury a społeczeństwem.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

Ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć (40%).

Weryfikacja pracy zaliczeniowej (60%).

Efekty kształcenia w obszarze wiedzy osiągane są poprzez wykład a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur.

Efekty kształcenia w obszarze umiejętności osiągane są poprzez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Efekty kształcenia w obszarze kompetencji społecznych osiągane są przez dyskusję a weryfikowane przez ocenianie ustawiczne aktywności podczas zajęć, z uwzględnieniem znajomości lektur oraz poprzez ocenę pracy zaliczeniowej, poświęconej zagadnieniu, mieszczącemu się w merytorycznym zakresie zajęć.

Kryteria:

Ocena BDB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, wyciąga wnioski, dotyczące zarządzania dziedzictwem w muzach, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów i zarządzania nimi; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, zachowuje obiektywizm w formułowaniu wniosków.

Ocena DB – student identyfikuje i charakteryzuje metody badawcze, porządkuje zdobytą wiedzę teoretyczną opisując procesy i zjawiska związane z problematyką zarządzania; student prezentuje własne poglądy i opinie na temat muzeów i zarządzania nimi; podejmując próby zastosowania poznanych metod badawczych, nie zachowuje obiektywizmu w formułowaniu wniosków.

Ocena DST – student identyfikuje metody badawcze i podejmuje próby wnioskowania.

Ocena NDST – student nie spełnia kryteriów, stosowanych przy ocenie dostatecznej.

Przygotowanie prezentacji lub pracy pisemnej (po semestrze zimowym - abstraktu), zawierających tekst o objętości min. 10 tys. znaków ze spacjami.

Zakres tematów:

Wyzwaniem czasów współczesnych jest kryzys humanistyki, którego jednym z objawów stała się dysfunkcja rozumienia doświadczenia historycznego oraz jego znaczenia dla budowania wspólnoty państwowej i kulturowej, skutkująca niedocenianiem roli długiego trwania kultury jako systemu dóbr i wartości stabilizujących ludzką indywidualność i zbiorowość w świecie, którego cechą wyróżniającą jest zmienność. Częścią tak zdefiniowanego wyzwania jest dominacja modeli zarządczych, limitowanych okresami sprawowania funkcji kierowniczych; zrozumiała z perspektywy sprawnego zarządzania wymiana kadrowa koliduje zarazem z długoterminowym horyzontem kultury.

Ostatnie dekady charakteryzują się intensywnym rozwojem instytucji kultury w Polsce. Na ten rozwój, widoczny również w sektorze instytucji muzealnych, składają się następujące czynniki:

• wzrost liczby muzeów,

• wzrost skali publicznego zainteresowania muzeami,

• wzrost nakładów finansowych, wyrażających się w takich inwestycjach jak: Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum II Wojny Światowej, a tym samym pojawienie się w muzealnictwie kategorii tzw. muzeum narracyjnego,

• zjawisko społecznego zainteresowania muzeum jako formą upamiętniania kultury lokalnej, wyrażające się w zakładaniu muzeów tzw. prywatnych.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat metod i mechanizmów dotyczących zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki, wynikającej z charakteru dziedzictwa kulturowego (w tym – dziedzictwa materialnego i niematerialnego zgromadzonego w muzeach). Przedmiotem zajęć będą następujące zagadnienia:

• zarządzanie jako proces;

• zarządzanie dziedzictwem w muzeach w perspektywie doświadczenia historycznego:

- okres zaborów (przed 1918 r.),

- Druga Rzeczypospolita (1918–1939),

- II wojna światowa (1939–1945),

- okres po II wojnie światowej (do 1989 r.).

• zarządzanie dziedzictwem kulturowym w muzeach jako zadanie państwa i jego instytucji:

- system prawa powszechnie obowiązującego (Konstytucja RP, ustawodawstwo odnoszące się do muzeów),

- kompetencje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, innych organów władzy państwowej oraz wyspecjalizowanych instytucji kultury, zajmujących się ochroną dziedzictwa w muzeach,

- źródła finansowania kultury – formy mecenatu państwa (dotacje bieżące i inwestycyjne organizatorów dla instytucji kultury, rządowe programy wieloletnie, Fundusz Promocji Kultury), rola samorządu terytorialnego, finansowanie ze źródeł tzw. europejskich, granty (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

• wyzwania zarządcze na przykładzie muzeów polskich po 1989 r.:

- muzea w systemie zarządzania dziedzictwem kulturowym,

- tradycyjne funkcje muzeum a jego społeczna misja,

- modele finansowania a zasada nienastawienia na osiąganie zysku,

- zarządzanie kryzysowe oraz zarządzanie zmianą w kontekście wyzwań czasu pandemii.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Zajęcia odbywają się w formie e-lerningu w trybie synchronicznym na platformie Moodle za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Piotr Majewski 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)