Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Law and Humanitarian Aid WP-PR-MON-ILaHA
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20869
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza (red.), Warszawa 2016;

2. The International Law of Disaster Relief, eds. David D. Caron, Michael J. Kelly Anastasia Telesetsky, CUP 2014

Informacja o dodatkowych materiałach jest przekazywana na bieżąco w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z konwersatorium składa się ocena z kolokwium końcowego oraz ocena z prezentacji/referatu wygłszonej/ego w trakcie zajęć. Kolokwium składa się z 15 pytań testowych (pytania otwarte i zamknięte). Tematy prezentacji wybierają studenci w uzgodnieniu z prowadzącą konwersatorium.

Student otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy:

- nie umie przedstawić w języku angielskim podstawowych pojęć związanych z pomocą humanitarną, jej głównych założeń i zasad oraz nie zna podstawowej terminologii angielskiej w tym obszarze

- nie umie przedstawić w języku angielskim podstawowych standardów prawnych mających zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej

- nie potrafi dokonać analizy dostępnych w języku angielskim źródeł prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej oraz przedstawić w języku angielskim podstawowych wniosków sformułowanych na jej podstawie

- nie potrafi ogólnie opisać w języku angielskim podstawowych wyzwań dotyczących kryzysów humanitarnych i pomocy humanitarnej z perspektywy prawa międzynarodowego

Na ocenę dostateczną student:

- potrafi w języku angielskim zdefiniować podstawowe pojęcia związane z pomocą humanitarną i wskazać jej założenia oraz zasady, w tym zna w stopniu dostatecznym właściwą terminologię angielską w tym zakresie

- posługując się językiem angielskim, potrafi wskazać podstawowe standardy prawa międzynarodowego znajdujące zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej

- potrafi dokonać częściowej analizy dostępnych w języku angielskim źródeł prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej, a także dokonać ich syntezy oraz na ich podstawie przedstawić w języku angielskim podstawowe wnioski

- potrafi ogólnie opisać w języku angielskim podstawowe wyzwania dotyczące kryzysów humanitarnych i pomocy humanitarnej z perspektywy prawa międzynarodowego

Na ocenę dobrą student:

- potrafi w języku angielskim dobrze zdefiniować podstawowe pojęcia związane z pomocą humanitarną, a także dobrze scharakteryzować jej założenia, cele i zasady, w tym używa poprawnej terminologii angielskiej w tym zakresie

- posługując się językiem angielskim, potrafi wskazać większość standardów prawa międzynarodowego znajdujących zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej oraz dobrze opisać ich specyfikę i treść

- potrafi dokonać analizy dostępnych w języku angielskim źródeł prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej, dokonać ich syntezy oraz na ich podstawie przedstawić w języku angielskim zasadniczo poprawne wnioski

- potrafi opisać w języku angielskim różne wyzwania dotyczące kryzysów humanitarnych i pomocy humanitarnej z perspektywy prawa międzynarodowego a także potrafi przedstawić swoje stanowisko dotyczące tych wyzwań i potencjalnych rozwiązań

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna pojęcie pomocy humanitarnej, jej założenia oraz cele i potrafi je wyczerpująco scharakteryzować w języku angielskim w oparciu o samodzielne dobrane przykłady, w tym używa poprawnej terminologii angielskiej

- zna, i posługując się językiem angielskim, potrafi wskazać oraz szczegółowo opisać standardy prawa międzynarodowego znajdujące zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej, w tym wyczerpująco przedstawić ich specyfikę i treść

- potrafi przeprowadzić samodzielną, krytyczną analizę dostępnych w języku angielskim źródeł prawa międzynarodowego mającego zastosowanie w obszarze pomocy humanitarnej, dokonać ich prawidłowej syntezy oraz na ich podstawie przedstawić w języku angielskim poprawne i rozbudowane wnioski

- potrafi bardzo dobrze opisać w języku angielskim różne wyzwania dotyczące kryzysów humanitarnych i pomocy humanitarnej z perspektywy prawa międzynarodowego, a także potrafi przedstawić swoje stanowisko dotyczące tych wyzwań i potencjalnych rozwiązań, w tym sformułować wnioski de lege ferenda

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 19:00, sala e-learning
Katarzyna Gałka 7/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.