Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Perspektywa cyklu życia w ochronie środowiska WF-OB-PCZ
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Embros, Grzegorz. 2008. “An Attempt to Classify Environmental Pollution in the Context of the Causes of the Ecological Crisis.” [Próba klasyfikacji zanieczyszczeń środowiska w kontekście przyczyn kryzysu ekologicznego]. In a Holistic Approach to Environment Conservation, edited by Ryszard Sadowski and Jacek Tomczyk, 115–31. Warszawa: Wydaw. UKSW.

Embros, Grzegorz. 2018. “Las W Ujęciu Systemowym. Słabe I Mocne Strony.” Studia Ecologiae et Bioethicae 16 (3): 31–41.

Embros, Grzegorz. 2021. “Decision-Making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection.” Problemy Ekorozwoju 16 (1): 91–101.

Embros, Grzegorz. 2020. “Ojkofilia Jako Perspektywa Lokalnych Społeczności Stających Wobec Powinności Ochrony Środowiska.” In Przyroda Wyzwaniem Dla Kultury. Społeczności Lokalne Wobec Obszarów Chronionych, edited by Ryszard Sadowski and Małgorzata Falencka-Jabłońska, 115–27.

NORMA ISO 14044 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE- OCENA CYKLU ŻYCIA- WYMAGANIA I WYTYCZNE

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna uwarunkowania i wskazania dotyczące ujmowania ochrony środowiska w cyklu życia

Student identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami

Umiejętności:

Student objaśnia kluczowe uwarunkowania ochrony środowiska ujmowanej w perspektywie cyklu życia

Student analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami

Kompetencje:

Student dyskutuje omawiane zagadnienia

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Student jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie referatu 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 15 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna uwarunkowań i reguł związanych z ujmowaniem ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia, nie potrafi identyfikować praktycznych kwestii związanych z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu uwarunkowania i reguły dotyczące ochrony środowiska ujętej w perspektywę cyklu życia, poprawnie identyfikuje tylko niektóre praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 4 (db): student zna uwarunkowania i reguły ujęcia ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia, właściwie identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna uwarunkowania i reguły związane z ochroną środowiska w cyklu życia, znakomicie identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie objaśnia kluczowych uwarunkowań kwestii dotyczących ujęcia ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia, nie analizuje praktycznych kwestii związanych z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu objaśnia kluczowe uwarunkowania ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia, pobieżnie analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 4 (db): student właściwie objaśnia kluczowe uwarunkowania i reguły dotyczące ochrony środowiska ujmowanej z perspektywy cyklu życia, poprawnie analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze objaśnia kluczowe uwarunkowania i reguły związane z ujmowaniem ochrony środowiska w perspektywie cyklu życia , szczegółowo analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie dyskutuje omawianych zagadnień, nie zachowuje krytycyzmu w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, podejmuje próby rozwiązywania problemów

Ocena 4 (db): student dyskutuje omawiane zagadnienia, często zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

Ocena 5 (bdb): student dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, rozwiązuje pojawiające się problemy

Na ocenę końcową składają się: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie wystąpienia z użyciem prezentacji na wybrany temat, ewentualne oceny cząstkowe będące wynikiem sprawdzania wiedzy etapowej oraz ustna wypowiedź w czasie kolokwium.

Zakres tematów:

Ochrona środowiska w ujęciu systemowym

Podejście procesowe w ochronie środowiska

Systemowa strategia ochrony środowiska

Proces decyzyjny i działanie na rzecz ochronny środowiska

Cykl życia

I. Etap - zasoby: odnawialne i nieodnawialne

II. Etap - proces

III. Etap - odpady

Norma ISO 14044 Zarządzanie Środowiskowe- Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny i problemowy

Weryfikacja - kolokwium ustne

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna: dyskusja, referat, lektura tekstów

Weryfikacja - indywidualna ocena aktywności na zajęciach, indywidualna ocena przygotowania do zajęć

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny i problemowy - treść jest bezpośrednio przekazywana w gotowej do zapamiętania postaci, włączane będą ilustracje problemów naukowych i/lub praktycznych.

Dyskusja - będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania oraz przy omawianiu referatu.

Referat - student przygotowuje wystąpienie na wybrany z proponowanego przez prowadzącego zestawu temat.

Lektura tekstów - indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium ustne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także poprzez ocenę z kolokwium ustnego.

Indywidualna ocena aktywności na zajęciach - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła zaangażowania studenta na zajęciach

Indywidualna ocena przygotowania do zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć prowadzonych za pośrednictwem MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Grzegorz Embros 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)