Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do europeistyki WSE-EU-WEU
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee67ed9f4b5349008db36629044a8e7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=c98d1289-76cc-4b2d-8a33-b68ba4105cef&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007

2. K.A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Poltext, Warszawa 2011

3. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki, t.1. i t.2, PWN, Warszawa 2012

4. W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Podstawy europeistyki, Atla 2, Wrocław 2009

5. A.Z. Nowak, D. Milczarek (red.), Europeistyka w zarysie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006

6. W. Stankowski (red.), Europeistyka. Leksykon, PWN, Warszawa 2011

7. F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, WAiP, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Bauman, Europa - niedokończona przygoda, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005

2. N. Davis, Europa. Między Wschodem a Zachodem, Znak, Kraków 2007

3. G. Delanty, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999

4. P. Mazurkiewicz, Europeizacja Europy, IP UKSW, Warszawa 2001

5. J. H. H. Weiler, Chrześcijańska Europa, Poznań 2003

6. J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, EuropPrawo, Warszawa 2010

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=17658

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

Student posiada podstawową orientację w problematyce i charakterze nauk społecznych i humanistycznych oraz posiada podstawową wiedzę o specyfice europeistyki w systemie nauk i jej relacjach do innych nauk (E1_W01);

Student ma podstawową wiedzę o charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych ( E1_W03).

2. Umiejętności:

Student rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej i stworzonego w Unii Europejskiej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego. Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście Unii Europejskiej (E1_U01);

Student potrafi dotrzeć do potrzebnych mu informacji i dokumentów, w tym pochodzących od instytucji Unii Europejskiej. Sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE ( E1_U06).

3. Kompetencje społeczne:

Student potrafi współpracować i pełnić różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu (E1_K03).

4. Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach - 22,5 godz.

przygotowanie referatu - 15 godz.

napisanie eseju - 15 godz.

przygotowanie do zajęć (przeczytanie zadanych tekstów) i kolokwium - 17,5 godz.

70 godz. = 2,5 ECTS (1 ECTS 25 - 30 godz.)

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą:

- obecność na zajęciach (obecność jest obowiązkowa)

- treść i sposób przekazania tej treści podczas wygłaszanego referatu

- praca grupowa podczas zajęć

- udział w dyskusji podczas zajęć

- napisanie eseju według podanych reguł i oddanie go w wyznaczonym terminie

- wykazanie się wiedzą podczas końcowego zaliczenia (w formie ustnej)

Oceniane będą: treść, logiczność, język, pomysłowość, zaangażowanie.

Zakres tematów:

Tematyka podejmowana na zajęciach:

1. Studia europejskie (europeistyka) - w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny

2. Europa jako przestrzeń geograficzna

3. Idea Europy. Kulturowe dziedzictwo Europy

4. Narody, mniejszości narodowe i etniczne w Europie

5. Ruchy migracyjne w Europie

6. Systemy i ustroje polityczne państw europejskich

7. Regionalizm w Europie

8. Koncepcje integracji europejskiej

9. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie

10. Polityczny, instytucjonalny i prawny wymiar integracji europejskiej

11. Gospodarczy wymiar integracji europejskiej

12. Społeczny wymiar Europy

13. Bezpieczeństwo europejskie

14. Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych i procesach globalizacji

15. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca (referaty wygłaszane przez studentów)

Dyskusja problemowa

Brainstorming

Praca w grupach

Samodzielne napisanie eseju według podanych zasad

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Piotr Burgoński 22/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.