Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rządy komunistyczne w Polsce WNHS-HI-RzKom
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a16841ad008de45d58ebfa3d735143c31%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=693930d4-28d4-4ee1-aec8-fb0b52998e0d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011

Kaczmarek Ryszard, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1945-1980, t.2, Warszawa 2003

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1980-2006, t.3, Warszawa 2007

Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995

Kemp-Welch Antony, Polska pod rządami komunistów 1944-1989, Kraków 2010

Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2004

Komunizm w Polsce, praca zbiorowa, Warszawa 2005

Polski wiek XX. PRL od lipca 44 do grudnia 70, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2010

Polski wiek XX. PRL od grudnia 70 do czerwca 89, red. Persak K., Machcewicz P. Warszawa 2011

Kumoś Z., Geneza satelickiego systemu władzy w Polsce 1941-1948, Warszawa 2001

Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza wyniesiona z tych zajęć pozwoli słuchaczom nie tylko lepiej rozumieć wydarzenia polityczne dotyczące sprawowania władzy przez komunistyczną partię w Polsce w latach 1944-199, ale przede wszystkim, na bazie analizowania faktów minionych, dokonywać lepszej analizy bieżących wydarzeń politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Student opanował procesy dziejowe i potrafi logicznie analizować wydarzenia z przeszłości:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji i faktów z przeszłości PRL;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym potrafi analizować wydarzenia z okresu sprawowania władzy przez komunistów w Polsce;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie analizuje procesy dziejowe jakie się dokonały w okresie sprawowania władzy przez komunistów w Polsce;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie analizować przedstawione na zajęciach oraz z podręczników wydarzenia i samodzielnie wyciągać wnioski.

Obecność na wykładach obowiązkowa.

Zakres tematów:

Tematyka wykładów:

Polska w planach Stalina i Polska Lubelska

Pozorna demokracja

Stalinizacja

Organa siłowe w służbie partii

Przemiany październikowe i polityczna odwilż

Rządy W. Gomułki i „Mała stabilizacja”

Problemy wewnątrzpartyjne i zaostrzanie kursu ideologicznego

Komuniści wobec religii i Kościoła katolickiego oraz innych związków wyznaniowych

Władze PRL a protesty robotnicze

Rządy komunistycznych „pragmatyków” – dekada E. Gierka

Kryzys społeczno- gospodarczy i powstanie opozycji „demokratycznej”

Karnawał „Solidarności”

Stan Wojenny (1981-1983)

Próby stabilizowania systemu komunistycznego (1983-1986)

Schyłek komunizmu – droga do „okrągłego stołu”

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Dominik Zamiatała 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)