Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cesarstwo Rzymskie i barbarzyńcy WNHS-HI-CRzB
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz obejmuje przykładowe dzieła odnoszące się do wszystkich tematów. Przy opracowaniu można skorzystać z wykazu ale konieczne jest jego poszerzenie przez osobistą kwerendę

Collins R., Europa wczesnośredniowieczna 300-1000, Warszawa 1996.

Collins R., Hiszpania w czasach Wizygotów, Warszawa 2007.

Davies N., Zaginione królestwa, Kraków 2010.

Dawson Ch., Tworzenie się Europy, Warszawa 2000.

Faber G., Merowingowie i Karolingowie, Warszawa 1994.

Heather P., Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, Poznań 2010

Huntzinger H., La captivité de guerre en Occident dans l’Antiquité tardive (378-507), Thèse de Doctorat en Sciences de l’Antiquité, Strasburg 2009, https://www.academia.edu/3122731/La_captivit%C3%A9_de_guerre_en_Occident_dans_lAntiquit%C3%A9_tardive_378-507_War_captivity_in_Late_Antique_Occident_378-507_ (dostęp: 28 X 2017).

Kasprzak D., Galla Placydia – władczyni Zachodu w epoce barbarzyńców, SL 2004, nr 2, s. 199-216.

Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum, Warszawa 2008.

Kosiński R., Twardowska K., Świat rzymski w V wieku, Kraków 2010.

Lipoński W., Narodziny Cywilizacji Wysp Brytyjskich, Poznań 2001.

Marcone A., Il sacco di Roma del 410 nella riflessione di Agostino e di Orosio, „Rivista storica italiana” 2002, vol. 114, fasc. 3, s. 851-867.

Mathisen R.W., Peregrini, Barbari, and Cives Romani. Concepts of Citizenship and the Legal Identity of Barbarians in the Later Roman Empire, „The American Historical Review” 2006, vol. 111, no. 4, s. 1011-1040.

Mathisen R.W., Provinciales, Gentiles, and Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman Empire, „Journal of Roman Studies” 2009, vol. 99, s. 140-155.

Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

Momigliano A., La caduta senza rumore di un Impero nel 476 d.C., w: idem, Sesto Contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Romano, t. I, Roma 1980, s. 159-179.

Neri V., I prigionieri romani dei barbari nella società dell’Occidente tardoantico (IV-VI sec.), w: Movilidad forzada entre la Antigüedad clásica y tardía, ed. M. Vallejo Girvés, J.A. Bueno Delgado, C. Sánchez-Moreno Ellart, Alcalá de Henares 2015, s. 75-90.

Pawlak M., Aecjusz i barbarzyńcy, Kraków 2007.

Roberto U., Alarico e il sacco di Roma nelle fonti dell’Oriente romano, w: The Fall of Rome in 410 and the Resurrections of the Eternal City, ed. H. Harich, K. Pollmann, Berlin–New York 2013, s. 109-130.

Rummel von Ph., Unrömische Römer und römische Barbaren. Die Fluidität vermeintlich präziser Leitbegriffe der Forschung zum spätantiken Gallien, w: Gallien in Spätantike und Frühmittelalter. Kulturgeschichte einer Region, hrsg. S. Diefenbach, G.M. Müller, Berlin 2013, s. 277-296.

Sanna M.V., Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus, Cagliari 2001.

Sanna M.V., Ricerche in tema di redemptio ab hostibus, Cagliari 1998.

Simonetti M., Romani e Barbari. Le lettere latine alle origini dell’Europa (secoli V-VIII), a cura di G.M. Vian, Roma 2006.

Skibiński T., Między praktyką św. Ambrożego z Mediolanu a prawodawstwem cesarza Honoriusza. Przyczynek do historii wykupu jeńców w Zachodnim Cesarstwie Rzymskim, w: Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, red. A. Czyż, Warszawa 2017, s. 237-247.

Skibiński T., Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476, Warszawa 2018.

Stachura M., Barbarzyńcy w ustawodawstwie późnego Cesarstwa Rzymskiego, w: Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski, Kraków 2010, s. 611-619.

Strzelczyk J., Goci. Rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984.

Strzelczyk J., Zapomniane narody Europy, Wrocław 2006.

Thompson E.A., Hunowie, tłum. B. Malarecka, Warszawa 2015.

Wcisło G., Stosunek Salwiana do barbarzyńców, w: Studia nad kulturą antyczną, red. J. Rostropowicz, t. 2, Opole 2002, s. 159-169.

Wijnendaele J.W.P., Stilicho, Radagaisus, and the So-Called „Battle of Faesulae” (406 CE), „Journal of Late Antiquity” 2016, vol. 9, issue 1, s. 267-284.

Wilczyński M., Bipedes bestiae – obraz Hunów w oczach autorów rzymskich IV i V w. n.e., „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2003, t. 2, s. 27-44.

Wilczyński M., Gejzeryk i „czwarta wojna punicka”, Oświęcim 2016.

Wilczyński M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium prosopograficzne, Kraków 2001 (Wydanie II, Oświęcim 2018).

Wilczyński M., Gocja czy Romania? Migracje Wizygotów, Wandalów i Burgundów w V w. n.e. oraz stosunek ich władców do administracji i ludności rzymskiej, w: Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, red. M. Salamon, J. Strzelczyk, Kraków 2004, s. 159-178.

Wilczyński M., Królestwo Swebów – regnum in extremitate mundi, Kraków 2011.

Wolfram H., Germanie, Kraków 1996.

Wolfram H., Historia Gotów, Warszawa 2002.

Zgraja B., Obraz moralny społeczeństwa chrześcijańskiego V wieku w świetle De gubernatione Dei Salwiana z Marsylii, „Studia Warmińskie” 2012, t. 49, s. 389-400.

Metody i kryteria oceniania:

Poszczególne tematy:

- Przygotowywane przez studentów (indywidualnie lub grupowo).

- Założenie: każda osoba przygotuje jeden temat indywidualnie i jeden grupowo (3 osoby)

Każdy temat

przygotowany w formie referatu oraz prezentacji multimedialnej.

Referat "in extenso” należy przesłać do prowadzącego na tydzień przed zajęciami (mail: t.skibinski@uksw.edu.pl).

Przesłanie prezentacji nie jest wymagane

Czas do zagospodarowania - 60 min.

Wskazane jest aktywizowanie grupy (duże wyzwanie)

Przedstawiony temat będzie oceniony wstępnie przez grupę (oby) i prowadzącego

W ciągu 2 tygodni po zajęciach można przesłać referat poprawiony (po wstępnej ocenie)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Dozwolone są 2 nieobecności na zajęciach; pozostałe muszą być „zaliczone” u prowadzącego (dodatkowa praca do przygotowania)

Zajęcia są oceniane pod względem treści, formy, przekazu.

Zajęcia (przedstawienie treści) są oceniane wstępnie przez grupę (zachęcam do tego) – ocenę końcową wystawia prowadzący.

W ciągu 2 tygodni po zajęciach można przesłać do prowadzącego ostateczną formę referatu (która będzie podstawą oceny) – jeśli nie, oceniana będzie pierwotna wersja.

Na ocenę końcową składają się:

- ocena z przedstawienia zagadnienia na zajęciach

- ocena z referatu (przesłanego przed/po zajęciach)

- ocena za aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne

2. Rozwój i przemiany cesarstwa rzymskiego. Geopolityka u progu wędrówek ludów (III-IV w.)

3. Źródła do poznania barbarzyńców i relacji rzymsko-barbarzyńskich – oryginalność i toposy – wyzwania i problemy interpretacyjne

4. Migracje – inwazje – przeobrażenia: wędrówki ludów w historiografii

5. Wandalowie i ich afrykańskie państwo (Czy Wandalowie byli Wandalami?)

6. Przeobrażenia Brytanii: Anglowie, Saksonowie, Jutowie

7. Justynian i próba zaradzenia inwazjom i obecności barbarzyńskiej na Zachodzie: Wojny z wandalami, Wojny Gockie

8. Goci w cesarstwie i załamanie granic, bitwa pod Adrianopolem: 376 – 382

9. Aecjusz i próba ułożenia relacji z barbarzyńcami w Cesarstwie Rzymskim, Bitwa na Polach Katalaunijskich

10. Armia: organizacja armii rzymskiej i wojsk barbarzyńskich w V w. na Zachodzie. Barbaryzacja armii. Barbarzyńcy w służbie rzymskiej

11. Wykup jeńców z niewoli barbarzyńskiej w praktyce i prawodawstwie rzymskim IV-V wieku, postliminium

12. Trzy najazdy na Rzym: 410 – 455 – 472: Wydarzenia i ich ocena w źródłach i współczesnej refleksji historycznej

13. Wizja barbarzyńców u wybranych pisarzy (temat autorski): szlachetni dzicy, niszczyciele, odnowiciele…

14. Hunowie i ich rola w przeobrażeniach Europy

15. Podsumowanie zajęć, wystawianie ocen.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Tomasz Skibiński 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.