Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Afryka Rzymska w późnym antyku WNHS-HI-WMARz
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

ADAMIAK, S., Deo laudes. Historia sporu donatystycznego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2019.

HAMMAN A. G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Safiej -Wróblewska, Warszawa 1989.

KOŁOSOWSKI T., Kontekst historyczny i teologiczny piśmiennictwa antydonatystycznego św. Augustyna, w: Aureliusz Augustyn, Przeciw Listowi Parmeniana, wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe T. Kołosowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 9-77.

KOTULA T., Afryka Północna w starożytności, Wrocław 1972.

KOTULA T., U źródeł afrykańskiego separatyzmu w III w., Wrocław 1961.

KOTULA T., Zgromadzenia prowincjonalne w Rzymskiej Afryce w epoce późnego Cesarstwa, Wrocław 1965.

Literatura uzupełniajaca:

DIESNER H. J., Gildos Herrschaft und die Niederlage bei Theveste (Tebessa), „Klio” 40(1962), s. 178-186.

FREND W.H.C., The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford 1952.

KOŁOSOWSKI T., Polityka religijna Konstantyna Wielkiego w świetle schizmy donacjańskiej, „Saeculum Christianum” 2(1995), nr 1, s. 17-37.

PIGANIOL A., L’ Empire chretien (325-395), Paris 1947.

ROMANELLI P., Storia della province romane dell’ Africa, Roma 1959.

WARMINGTON B.H., The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest, Cambridge 1954.

Efekty uczenia się:

HI1 _W05 Zna najważniejszą faktografię historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła i historii wojskowości.

HI1 _W06 Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym.

HI1 _W08 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.

Metody i kryteria oceniania:

W tym semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Kod zespołu: qk9h1a8

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a135fc6d9dff346af97369d19c1174239%40thread.tacv2/conversations?groupId=416e9a5f-4a6f-43b6-9701-0ec5405cc851&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zaliczenie na ocenę

Wpływ na ostateczną ocenę będą miały obecność na wykładach oraz kolokwium ustne na zakończenie wykładów.

Zakres tematów:

1. Afryka Północna i Rzym u schyłku republiki

2. Afryka Rzymska w czasie dynastii julijsko-klaudyjskiej

3. Afryka Rzymska za panowania Flawiuszów

4. Afryka Rzymska za panowania Antoninów

5. Afryka Rzymska pod rządami Sewerów

6. Kryzys III w. w Afryce Rzymskiej

7. Początki i rozwój chrześcijaństwa w Afryce rzymskiej (do końca III w.)

8. Chrześcijanie północnoafrykańscy a społeczność pogańska do końca III wieku

9. Afryka Rzymska w czasach tetrarchii

10. Afryka Rzymska za panowania od Konstantyna Wielkiego do Juliana Apostaty

11. Przyczyny rozbicia chrześcijaństwa w Afryce Rzymskiej. Początki schizmy donatystycznej i jej charakter

12. Afryka Rzymska w latach 363-370

13. Powstania Firmusa i Gildona

14. Ostatnie lata rzymskiego panowania w Afryce

15. Schyłek donatyzmu

Metody dydaktyczne:

W tym semestrze zajęcia (wykład konwersacyjny) będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Zaliczenie na ocenę

Wpływ na ostateczną ocenę będą miały obecność na wykładach oraz kolokwium ustne na zakończenie wykładów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Tadeusz Kołosowski 9/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)