Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Afryka Rzymska w późnym antyku WNHS-AZD-ARz
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

ADAMIAK, S., Deo laudes. Historia sporu donatystycznego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2019.

HAMMAN A. G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Safiej -Wróblewska, Warszawa 1989.

KOŁOSOWSKI T., Kontekst historyczny i teologiczny piśmiennictwa antydonatystycznego św. Augustyna, w: Aureliusz Augustyn, Przeciw Listowi Parmeniana, wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe T. Kołosowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 9-77.

KOTULA T., Afryka Północna w starożytności, Wrocław 1972.

KOTULA T., U źródeł afrykańskiego separatyzmu w III w., Wrocław 1961.

KOTULA T., Zgromadzenia prowincjonalne w Rzymskiej Afryce w epoce późnego Cesarstwa, Wrocław 1965.

Literatura uzupełniajaca:

DIESNER H. J., Gildos Herrschaft und die Niederlage bei Theveste (Tebessa), „Klio” 40(1962), s. 178-186.

FREND W.H.C., The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa, Oxford 1952.

KOŁOSOWSKI T., Polityka religijna Konstantyna Wielkiego w świetle schizmy donacjańskiej, „Saeculum Christianum” 2(1995), nr 1, s. 17-37.

PIGANIOL A., L’ Empire chretien (325-395), Paris 1947.

ROMANELLI P., Storia della province romane dell’ Africa, Roma 1959.

WARMINGTON B.H., The North African Provinces from Diocletian to the Vandal Conquest, Cambridge 1954.

Efekty uczenia się:

AZD1_W09 Zna najważniejszą faktografię historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła i historii wojskowości.

AZD1_W20 Posiada wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym

AZD1_W22 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii

Metody i kryteria oceniania:

W tym semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Kod zespołu: qk9h1a8

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a135fc6d9dff346af97369d19c1174239%40thread.tacv2/conversations?groupId=416e9a5f-4a6f-43b6-9701-0ec5405cc851&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zaliczenie na ocenę

Wpływ na ostateczną ocenę będą miały obecność na wykładach oraz kolokwium ustne na zakończenie wykładów.

Zakres tematów:

1. Afryka Północna i Rzym u schyłku republiki

2. Afryka Rzymska w czasie dynastii julijsko-klaudyjskiej

3. Afryka Rzymska za panowania Flawiuszów

4. Afryka Rzymska za panowania Antoninów

5. Afryka Rzymska pod rządami Sewerów

6. Kryzys III w. w Afryce Rzymskiej

7. Początki i rozwój chrześcijaństwa w Afryce rzymskiej (do końca III w.)

8. Chrześcijanie północnoafrykańscy a społeczność pogańska do końca III wieku

9. Afryka Rzymska w czasach tetrarchii

10. Afryka Rzymska za panowania od Konstantyna Wielkiego do Juliana Apostaty

11. Przyczyny rozbicia chrześcijaństwa w Afryce Rzymskiej. Początki schizmy donatystycznej i jej charakter

12. Afryka Rzymska w latach 363-370

13. Powstania Firmusa i Gildona

14. Ostatnie lata rzymskiego panowania w Afryce

15. Schyłek donatyzmu

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersacyjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Tadeusz Kołosowski 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)