Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia polityczna WSE-PO-AP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Antologie tekstów:

Bohr Christoph, Schmitz Christian (red.), Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii – o filozofii Karola Wojtyły, KAS, Warszawa 2016

Dardziński Piotr, Longchamp de Berier Franciszek ks., Szczucki Kazimierz (red.), Prawo naturalne – natura prawa, C.H.Beck, Warszawa 2011.

Duchliński Piotr, Hołub Grzegorz (red.), Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, Ignatianum, WAM, Kraków 2010.

Dochnal Wojciech, Posern-Zieliński Aleksander (red.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, KNE PAN, Warszawa 2011.

Gierycz Michał, Grosfeld Jan (red.), Zmagania początku tysiąclecia, Łośgraf, Warszawa 2012.

Mazur Piotr Stanisław (red.), Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka. Studia i rozprawy, Ignatianum, WAM, Kraków 2012.

Nowicka Ewa, Głowacka – Grajper Małgorzata, Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, PWN, Warszawa 2007.

Nycz Ryszard (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1997

Shore Cris, Wright Susan (red.), Anthropology of Policy. Critical perspectives on governance and power, Routledge, London & New York 2005

Monografie i podręczniki:

Bertolis Ottavio De, Elementy antropologii prawa, tłum. Paweł Borkowski, Rhetos, Warszawa 2013.

Delsol Chantal, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesnosc, Pax, Warszawa 2017

Dumont Louis, Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje, tłum. A. Lebeuf, Nomos, Kraków 2009.

Gierycz Michał, Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, UKSW, Warszawa 2017

Kowalczyk Stanisław ks., Zarys filozofii człowieka, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002.

Kowalski Krzysztof, Europa: mity, modele, symbole, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002.

Krąpiec Mieczysław Albert OP, Człowiek i polityka, Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2007.

Lewellen Ted C., Antropologia polityczna. Wprowadzenie, tłum. Alicja Dąbrowska, Tomasz Sieczkowski, WUJ, Kraków b.r.w.

Levi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna, tłum. Krzysztof Pomian, Aletheia, Warszawa 2009.

Luzbetak Louis J., Kościół i kultury. Nowe perspektywy antropologii misyjnej, tłum. Stanisław Tokarski, Verbinum, Warszawa 1998

Piechowiak Marek, Filozofia praw człowieka, KUL, Lublin 1999.

Picker Eduard, Godność człowieka a życie ludzkie, tłum. Jarosław Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.

Ratzinger Joseph kard., Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. Wiesława Dzieża, Częstochowa 2006.

Ryszka Franciszek, Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, PWN, Warszawa 1984.

Spaeamann Robert, Granice, tłum. Jarosław Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006.

Spaemann Robert, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. Jarosław Merecki SDS, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Spaemann Robert, Rousseau – człowiek czy obywatel. Dylemat nowożytności, tłum. Jarosław Merecki SDS, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

Stawrowski Zbigniew, Prawo naturalne a ład polityczny, Instytut Myśli Józefa Tischnera, ISP PAN, Kraków–Warszawa 2006.

Wojtyła Karol kard., Antropologia encykliki „Humanae vitae”, „Analecta Cracoviensa” X 1978.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, na którym student wykazać musi się wiedzą (zrozumieniem treści) z zakresu:

- zagadnień omawianych na wykładzie;

- siedmiu wybranych przez siebie artykułów/książek z literatury przedmiotu na rok 2020/2021 [tytuły artykułów/książek należy przesłać wykładowcy tydzień przed egzaminem na mail: m.gierycz@uksw.edu.pl];

Egzamin zalicza poprawne merytorycznie odpowiedzenie na co najmniej połowę zadanych pytań.

W związku z przyznaną kursowi punktacją (3 ECTS) wykład ma charakter obowiązkowy. Dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze. Podejście do egzaminu jest możliwe jedynie w przypadku potwierdzonej regularnej obecności na wykładzie.

W przypadku pracy na platformie MS Teams:

- za udział w zajęciach uznaje się udział przy włączonej kamerze [w insywidualnych sytuacjach uniemożliwiających połączenie video konieczne jest uprzednie uzgodnienie z prowadzącym] i podpisanie listy obecności;

- egzamin na charakter spotkania synchronicznego na platformie w grupach 2-3 osobowych.

Zakres tematów:

1. Przedmiot badań antropologii

2. Antropologie polityczne na gruncie dawnej i obecnej nauki

3. Antropologia polityczna na gruncie nauk o polityce

4. Wizja polityki a wizja człowieka

5. Klasyczna koncepcja antropologiczna

6. Nowożytne koncepcje antropologiczne

7. Antropologia doby postmodernizmu

8. Antropologia totalitaryzmu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Michał Gierycz 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)