Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie integracji europejskiej WSE-EU-TIEU
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15464
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa:

Borkowski Piotr, Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007 (wybrane fragmenty)

Cini Michelle (red.), Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 (roz. dot. teorii integracji)

Czaputowicz Jacek, Teorie integracji europejskiej, Warszawa 2018. (wybrane fragmenty)

Nugent Neill, Unia Europejska. Władza i polityka, Wyd. UJ, Kraków 2012. (cz. V, s. 533-568)

Ruszkowski Janusz, Wstęp do studiów europejskich, PWN, Warszawa 2007. (roz. 1 i roz. 2 - s. 28-166)

Efekty uczenia się:

W toku prowadzonych zajęć studenci uzyskują następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje:

1) umieją zidentyfikować i scharakteryzować tradycyjne i współczesne teorie integracji europejskiej, potrafią wskazać ich moce i słabe strony w opisie i wyjaśnianiu procesu integracji w Europie, fenomenu Unii Europejskiej, jak i jej poszczególnych obszarów działania

2) mają umiejętność analizy różnego typu tekstów, w tym komunikatywnego przekazywania zawartych w nich treści oraz odczytywania zawartych w nich znaczeń,

2) zyskują warsztat udziału w merytorycznych dyskusjach, a zwłaszcza zdolność do stawiania logicznie poprawnych i adekwatnych do problemu pytań oraz wyrabiają zdolności polemiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie poddane jest:

1/ systematyczne przygotowywanie się do zajęć poprzez zapoznanie się z lekturą wyznaczoną na dane zajęcia;

2/ aktywność na zajęciach, w tym udział w dyskusjach podczas zajęć, zaliczenie wejściówek, wykonywanie zadań w trakcie zajęć, określonych przez prowadzącego;

3/ terminowe wykonanie prac domowych, o ile takie zostaną zlecone;

4/ zaliczenie testu końcowego, sprawdzającego zdobytą wiedzę merytoryczną.

Na ocenę końcową z zajęć składają się oceny cząstkowe uzyskiwane za:

1/obecność (20%),

2/ aktywność na zajęciach w tym indywidualny udział w omawianiu lektur na forum grupy i udział w dyskusjach grupowych, wejściówki, zadania na platformie Moodle (40%),

3/ zaliczenie testu końcowego (formuła testu zostanie przedstawiona na zajęciach) (40%),

Koniecznym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczny udział w zajęciach i zaliczenie testu końcowego (tj. uzyskanie min. 55% pkt).

Zakres tematów:

Zagadnienia szczegółowe omawiane w trakcie zajęć:

1. Pojęcia integracji i teorii. Typy integracji w stosunkach międzynarodowych. Główne podejścia teoretyczne w badaniach nad integracją regionalną.

2. Typy opracowań teoretycznych i pojęciowych UE. Suwerenność, międzyrządowość i ponadnarodowość.

3. Klasyfikacja teorii integracji. Teorie pre-integracyjne, wyjaśniające i specjalistyczne.

4. Federalizm jako teoria integracji.

5. Podejście międzyrządowe i konfederalizm w teoriach integracji.

6. Funkcjonalizm i neofunkcjonalizm jako teorie integracji.

7. Nowe teorie integracji europejskiej.

8. Najnowsze polityczne projekty integracji w UE.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w formie konwersatoryjnej poprzez platformę MS Teams w czasie rzeczywistym we wtorki w godz. 13.15-14.45.

Aby wziąć udział w zajęciach należy zalogować się na platformę Moodle i wybrać właściwą grupę seminaryjną. W opisie na platformie Moodle dostępny jest link do zajęć w MS Teams, który umożliwi uczestnictwo w seminarium. Wspomagająco do przesyłania zadań oraz prowadzenia zajęć, które w uzasadnionych przypadkach nie mogły być prowadzone w czasie rzeczywistym na MS Teams - stosowana jest platforma Moodle.

W trakcie zajęć wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- wykład konwersatoryjny,

- metoda burzy mózgów,

- metoda referatu ustnego,

- metoda okrągłego stołu,

- metoda pogłębionych analiz zawartości tekstów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Monika Trojanowska-Strzęboszewska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)