Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia WMCM-PG-ANA-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Anatomia człowieka. Redakcja naukowa: Janina Sokołowska-Pituchowa; autorzy: Krechowiecki A., Kubik W., Łasiński W., Narkiewicz O., Sokołowska-Pituchowa J., Sylwanowicz W., Szostakiewicz-Sawicka H.

2. Anatomia człowieka. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K.

3. Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie. pod redakcją Wiesława Łasińskiego; autorzy: Reicher M, Bilikiewicz T., Hiller S., Stołyhwo E.; Sieńkowski E., Dierżykray-Rogalski T., Łasiński W., Zawistowski S., Zegarska Z.

4. Atlas anatomii człowieka. Sobotta; redaktorzy 23. wydania oryginalnego: Paulsen F., Waschke J.; tłumaczenie z języka niemieckiego oraz redakcja naukowa wydania IV polskiego: Woźniak W., Jędrzejewski K.S.

5. Gray anatomia. Drake R.L., Wayne Vogl A., Mitchell A.W.M.; [tłumaczenie z języka angielskiego II wydania polskiego Anna Świderska].

6. Trzewa. Bochenek A.; przerobili i uzupełnili pod redakcją Wiesława Łasińskiego: Hiller S., Łasiński W., Reicher M., Zawistowski S., Zegarska Z.

7. Układ naczyniowy. Bochenek A.; przerobili i uzupełnili pod redakcją Wiesława Łasińskiego: Hiller S., Łasiński W., Reicher M., Zawistowski S., Zegarska Z.

8. Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów. Krzyształowicz F., Loth E., Majewski K.W., Markowski J.; współautorzy: Abramowicz I., Hiller S., Iwaszkiewicz J., Reicher M., Sylwanowicz W.; przerobili i uzupełnili: Jordan J., Kubik W., Łasiński W., Miedziński F., Narkiewicz O., Szostakiewicz-Sawicka H., Zawistowski S.; pod redakcją Wiesława Łasińskiego.

9. Układ nerwowy ośrodkowy. Markowski J., Narkiewicz O.; współautorzy Hiller S., Hurynowicz J., Reicher M.; przerobili i uzupełnili Łasiński W., Narkiewicz O., Zegarska Z.; pod redakcją Wiesława Łasińskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady kursu z Anatomii

1. Kurs Anatomii kończy się egzaminem.

2. Egzamin składa się z testu wiedzy na platformie Moodle.

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich kolokwiów przewidzianych programem.

4. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie minimum 50% punktów z egzaminu.

5. Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z egzaminu końcowego. Ocena ta wpisywana jest łącznie w takim terminie, w jakim został zaliczony egzamin.

6. Test składa się ze 100 pytań , na których rozwiązanie student ma 60 minut. W trakcie rozwiązywania testu nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania. Za błędne odpowiedzi przyznawane są punkty ujemne. Za niepełne odpowiedzi przyznawane są punkty częściowe. Dopuszczalne jest 1 podejście do testu.

Progi ocen:

Poniżej 50% ocena niedostateczna (2,0)

50% (50/100) - dostateczny (3.0),

75% (75/100) - dobry (4.0),

90% (90/100) - bardzo dobry (5.0)

Problemy techniczne z połączeniem muszą być udokumentowane (screen shoty), aby rozważyć anulowanie podejścia.

7. W przebiegu kursu obowiązują kolokwia: z każdego zakresu tematycznego: budowa i funkcje układu kostnego i narządu ruchu, budowa i funkcje układu krążenia, budowa i funkcje układu oddechowego, budowa i funkcje struktur tworzących układ pokarmowy, budowa i funkcje narządów układu moczowo-płciowego, układ odpornościowy, układ wewnątrzwydzielniczy, budowa i funkcje układu nerwowego, budowa i topografia narządów zmysłów. Limit do zaliczenia to 75%.

8. Do kolokwium mogą być dopuszczone tylko te osoby, które mają zaliczone wszystkie seminaria i ćwiczenia.

9. Każdy student może podchodzić do kolokwium w dwóch terminach.

10. Dodatkowy termin kolokwium może być zorganizowany przed końcową sesją egzaminacyjną tylko w wyjątkowych przepadkach, jeśli student nie ma zaległości z innych przedmiotów na roku, za zgodą Dziekana.

11. Na wykładach i ćwiczeniach obecność jest obowiązkowa.

12. Studenci na ćwiczenia zobowiązani są do zapoznania się i nauczenia obowiązującego tematu na podstawie obowiązującej literatury.

13. W przebiegu danego bloku tematycznego (budowa i funkcje układu kostnego i narządu ruchu, budowa i funkcje układu krążenia, budowa i funkcje układu oddechowego, budowa i funkcje struktur tworzących układ pokarmowy, budowa i funkcje narządów układu moczowo-płciowego, układ odpornościowy, układ wewnątrzwydzielniczy, budowa i funkcje układu nerwowego, budowa i topografia narządów zmysłów) student musi zdobyć minimum 51% odpowiedzi prawidłowych ze sprawdzianów aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń niezbędne do dopuszczenia do kolokwium.

13. Podstawą zaliczenia danego ćwiczenia jest wykazanie się wiedzą z tematu ćwiczeń.

15. Weryfikacja przygotowania studenta do zajęć ćwiczeniowych może polegać na odpowiedzi ustnej lub pisemnej na ćwiczeniach.

16. Osoby, które zdały kolokwia w pierwszym terminie mogą przystąpić do egzaminu w terminie zerowym.

Zakres tematów:

1. Budowa kości i rodzaje połączeń kości.

2. Mięśnie.

3. Układ chłonny – budowa i funkcje.

4. Unaczynienie tętnicze, żylne i limfatyczne.

5. Układ krążenia: serce, naczynia krwionośne, krążenie mózgowe.

6. Krew – skład, rola poszczególnych elementów.

7. Układ nerwowy: ośrodkowy i obwodowy, wegetatywny i autonomiczny.

8. Górne i dolne drogi oddechowe.

9. Jama brzuszna: narządy, stosunki topograficzne.

10. Układ pokarmowy: topografia i funkcje narządów.

11. Układ wydzielania dokrewnego.

12. Układ moczowo-płciowy. Narządy płciowe męskie i żeńskie.

13. Narządy zmysłów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce), ćwiczenia typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), wielokrotnie powtarzanie poprzez studentów pokazanej uprzednio przez nauczyciela czynności, metody podające: z instruktażem (przekazanie w krótkim czasie nowych informacji z instruktażem dotyczącym sposobu wykonania ćwiczenia), metoda sytuacyjna, metoda przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marcin Maruszewski 10/10 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Marcin Maruszewski 8/10 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marcin Maruszewski 10/10 szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Marcin Maruszewski 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)