Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia WMCM-PG-BIO-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Efekty uczenia się:

Student zna budowę makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych, rozumie pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu i stres oksydacyjny, zna mechanizm działania enzymów, enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci w procesie trawienia, rozumie podstawowe szlaki metaboliczne, sposoby ich regulacji; zna rolę witamin w metabolizmie, rozumie równowagę kwasowo-zasadową i jej zaburzenia, zna składniki krwi i transport gazów we krwi.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wszystkich zajęciach, aktywne uczestniczenie w dyskusji,

zaliczenie sprawdzianu pisemnego.

Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia w jednym terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.

Ich formę i terminy ustala koordynator przedmiotu.

Nieuzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia w terminie poprawkowym powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

Budowa podstawowych wiązań i związków chemicznych

Białka – zasady budowy, funkcje

Enzymy

Utlenianie tkankowe: łańcuch oddechowy, cykl Krebsa

Przemiany węglowodanów.

Regulacja poziomu cukru we krwi (cukrzyca)

Przemiany związków lipidowych

Przemiany aminokwasów, bilans azotowy, detoksykacja amoniaku, związki czynne fizjologicznie

Składniki osocza krwi i ich funkcje

Budowa, rodzaje hemoglobiny

Metabolizm hemu i jego zaburzenia

Transport gazów we krwi, równowaga kwasowo-zasadowa i jej zaburzenia

Trawienie i wchłanianie w przewodzie pokarmowym

Budowa i rodzaje aminokwasów, cukrów, tłuszczów i kwasów nukleinowych; rodzaje wiązań chemicznych.

2. Białka: podział, właściwości i budowa (struktura I, II, III i IV- rzędowa - rodzaje wiązań, typy struktury II-rzędowej, przykłady białek posiadających strukturę III i IV-rzędową).

Hemoglobiny prawidłowe i patologiczne - budowa, znaczenie.

Rodzaje i budowa lipidów. Lipidy jako źródło energii

2. Metabolizm związków lipidowych

3. Metabolizm azotowy, zobojętnianie amoniaku; przemiany szkieletów węglowych aminokwasów, związki czynne fizjologicznie

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, dyskusja na temat zagadnień omówionych wcześniej na wykładach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 14:00, sala e-learning
Beata Chełstowska 20/21 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 14:00, sala e-learning
Anna Barańczyk-Kuźma 17/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)