Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia środowiska WM-CH-473
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

E. Kociołek-Balawejder, E. Stanisławska "Chemia Środowiska", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012

Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy "Chemia Srodowiska", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss "Wprowadzenie do chemii środowiska", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999

Uzupełniająca:

B.J. Alloway, D.C. Ayers, "Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska", PWN, Warszawa 1999

Peter O'Neill, "Chemia Środowiska", PWN, Warszawa-Wrocław 1998

Efekty uczenia się:

IS1_W03 - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu chemii środowiska

IS1_W05 - ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

IS1_U01 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

IS1_U03 - potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu chemii środowiska

IS1_U04 - ma umiejętność samokształcenia się

IS1_U07 - potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, potrafi zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

IS1_U16 - potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i technologiczne oraz pozatechniczne, w szczególności wykorzystywać wiedzę z rożnych obszarów chemii środowiska

IS1_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

IS1_K02 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje: rozumienie procesów chemicznych oraz migracji pierwiastków i związków chemicznych w środowisku; przewidywania skutków obecności w środowisku substancji szkodliwych i toksycznych.

Punkty ECTS:

aktywność studenta (nakład pracy studenta w godz.)

udział w wykładach (30)

przygotowanie do egzaminu (30)

Suma godz. 60

Liczba punktów ECTS: 60/25 przypisano 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się w formie egzaminu pisemnego (pytania otwarte i zamknięte) na koniec semestru. W sytuacji, gdy niemożliwy będzie egzamin tradycyjny (stacjonarny), będzie on przeprowadzony na platformie Moodle.

Ocena maksymalna - 60 pkt.

Wiedza (IS1_W03 IS1_W05)

0 - 50 pkt - ocena niedostateczna (student nie ma podstawowej wiedzy niezbędnej dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów

związanych z chemią środowiska, ani o trendach rozwojowych z zakresu środowiska

51 - 60 pkt - ocena dostateczna (student posiada w ograniczonym stopniu podstawową wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, oraz o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

61 - 70 pkt - ocena dostateczna + (student posiada częściową wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, oraz o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

71 - 80 pkt - ocena dobra (student posiada podstawową wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, oraz o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

81 - 90 pkt - ocena dobra + (student posiada wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, oraz podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

91 - 100 pkt - ocena bardzo dobra (student posiada w pełni wiedzę niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów związanych z chemią środowiska, ma wymaganą podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu środowiska)

Umiejętności (IS1_U01 IS1_U03 IS1_U04 IS1_U07 IS1_U16)

0 - 50 pkt - ocena niedostateczna (student nie potrafi korzystać z literatury, baz danych oraz innych źródeł; nie posiada umiejętności samokształcenia się; nie potrafi zapisywać reakcji i przeprowadzać obliczeń chemicznych dotyczących procesów zachodzących w środowisku)

51 - 60 pkt - ocena dostateczna (student potrafi w ograniczonym zakresie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; posiada w ograniczonym stopniu umiejętność integrowania uzyskanych informacji oraz dokonywania ich interpretacji; potrafi w ograniczonym zakresie zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku)

61 - 70 pkt - ocena dostateczna + (student posiada częściową umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł; w umiarkowanym zakresie potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski; ma częściową umiejętność samokształcenia się; w dostatecznym stopniu potrafi zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku)

71 - 80 pkt - ocena dobra (student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; potrafi poprawnie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski; ma częściową umiejętność samokształcenia się; potrafi poprawnie zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, próbuje interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski)

81 - 90 pkt - ocena dobra + (student w znacznym stopniu potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł; umie integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; rozumie potrzebę i ma umiejętność samokształcenia się; potrafi planować eksperymenty, zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski)

91 - 100 pkt - ocena bardzo dobra (student potrafi w pełni pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się; potrafi planować eksperymenty oraz bezbłędnie zapisywać reakcje i przeprowadzać obliczenia chemiczne dotyczące procesów zachodzących w środowisku, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski)

Kompetencje (IS1_K01 IS1_K02)

0 - 50 pkt - ocena niedostateczna (student nie rozumie potrzeby uczenia się; nie ma świadomości ważności działalności inżynierskiej)

51 - 60 pkt - ocena dostateczna (student nie w pełni rozumie potrzebę uczenia się; nie potrafi inspirować i organizować procesu uczenia się innych osób; ma świadomość ważności działalności inżynierskiej)

61 - 70 pkt - ocena dostateczna + (student rozumie potrzebę uczenia się; w ograniczonym stopniu potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; ma świadomość ważności i w ograniczonym zakresie rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej)

71 - 80 pkt - ocena dobra (student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; częściowo potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej)

81 - 90 pkt - ocena dobra + (student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi w dużym stopniu inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko)

91 - 100 pkt - ocena bardzo dobra (student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje)

Zakres tematów:

Podstawy chemii środowiska.

Charakterystyka ekosystemów.

Rola atmosfery w bilansie cieplnym Ziemi.

Reakcje zachodzące w atmosferze – obieg podstawowych pierwiastków, kwaśne deszcze, smog, substancje niszczące warstwę ozonową.

Rola wody w przyrodzie.

Formy występowania substancji organicznych i nieorganicznych w wodach naturalnych.

Budowa, rola i właściwości litosfery.

Substancje chemiczne w środowisku – systematyka, mikro- i makroelementy.

Podstawowe zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne w środowisku.

Krążenie pierwiastków chemicznych w środowisku, cykl węgla, azotu, siarki i fosforu.

Zanieczyszczenie środowiska chemikaliami – samooczyszczanie oraz usuwanie zanieczyszczeń metodami chemicznymi.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) z zakresu chemii środowiska wspomagany prezentacją multimedialną.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć on-line, wykład prowadzony jest zdalnie na platformie MS Teams (zespół Chemia Środowiska 20202021) oraz Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Iwona Flis-Kabulska, Dominik Kurzydłowski 13/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)