Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Plastyka WNHS-ODKS-WdHSPć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab93ea61ba0fa41d587020a463aa76d8c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=72458a44-c99a-4b64-9224-1c509b0825c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab93ea61ba0fa41d587020a463aa76d8c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=72458a44-c99a-4b64-9224-1c509b0825c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

- Słownik terminologiczny sztuk pięknych (różne wydania)

- Słownik polskiej terminologii technik i technologii konserwacji malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

- J. Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013

- A. Kozieł, Michael Willmann i jego pracownia malarska, Wrocław 2013

- A. Krejča, Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej Warszawa 1984

- A. Griffiths, The Print Before Photography. An Introduction to European Printmaking 1550–1820, London 2016

- K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia analizy formalnej dawnej grafiki, Kraków 1999

- H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII w. Zarys historyczny, różne wydania

- G. Bastek, Warsztaty weneckie w drugiej poł. XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010

- Serenissima. Światło Wenecji. Dzieła dawnych mistrzów weneckich XIV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych bada technologicznych, historycznych i prac konserwatorskich, kat. wyst. pod red. G. Bastek i G. Janczarskiego, Warszawa 1999

- A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. II: Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430 –1500, Warszawa 2011

- K. Zwolińska, Podręczna technologia malarstwa, Warszawa 1997

- D.V. Thompson, The Materials and Tehniques of Medieval Painting, New York 1956

- J. Kowalczyk, Pomnik Jordanów w Krakowie. Problem datowania i autorstwa, "Biuletyn Historii Sztuki", R LXXIV(2012), 2, s. 157-187

- S. Krzemińska-Szołtysek, Wielmożni panowie i czcigodne panie. Renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku, Wrocław 2017

- M. Wardzyński, Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry w polskiej prowincji zakonu paulinów, I: Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620 – 1705, t. 2, Warszawa 2009

- Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, t. I-III, red. M.P. Kruk, Kraków 2019

- R. Sulewska, Dłutem wycięte. Snycerstwo północnych ziem Polski w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2004

- P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994

- Z. Wolski, Sztukatorstwo, Warszawa 1994

- T.M. Rudkowski, Polskie sgraffita renesansowe, Warszawa 2006

- M. Kurzej, Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, Kraków 2012

Efekty uczenia się:

Po skończeniu kursu student/studentka:

- zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki,

w tym w konserwacji zabytków

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania oceny jest obecność na zajęciach i aktywność na nich.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, maksymalna ilość nieobecności na zajęciach to trzy. Tę ostatnią, trzecią nieobecność na zajęciach, należy usprawiedliwić oraz zaliczyć ustnie na dyżurze.

Na ocenę z zajęć składać się będzie:

- merytoryczny udział w dyskusji na zajęciach

- średnia ocen z prac domowych zadawanych w trakcie trwania semestru

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Artysta – autor – źródła – napisy i znaki

3. Książka

4. Techniki graficzne: historia i techniki

5. Techniki graficzne: opis formalny

6. Malarstwo: malarstwo temperowe i klejowe

7. Malarstwo: malarstwo olejne

8. Malarstwo ścienne

9. Złotnictwo

10. Sztuka sepulkralna: funkcje i rodzaje upamiętnienia

12. Sztuka sepulkralna: opis formalny

13. Rzeźba: techniki i opis formalny

14. Rzeźba: techniki i opis formalny

Podział semestru na poszczególne zajęcia jest orientacyjny i może ulec zmianie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marcin Bogusz 18/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)