Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia wychowania wg Jana Pawła II WSR-NR-1-AWJP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: o6pezpm
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999, (Rozdział VI – Aksjologiczne podstawy wychowania, s. 361-335)

2. Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.

3. Skreczko A., Rozum i wiara w przestrzeni wychowawczej. Implikacje pedagogiczne encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”, Studia Teologiczne Białystok.Drohiczyn.Łomża18(2000), s. 153-163.

4. Skreczko A., Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży, „Studia Theologica Varsaviensia” 14(2007), nr 1, s. 85-103.

5. Skreczko A., Wychowanie do miłości, w: B. Harassek (red.), Pukam do drzwi Waszych domów i pragnę się z Wami spotkać. Rozważania temat «Listu do Rodzin» Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 1994, s. 171-186.

5. Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2009.65. Struzik Z. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

6. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 2000.

2. Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.

3. Mazur P., Podstawy pedagogiki otwartej, Kraków 2011, (Aksjologiczne podstawy pedagogiki pastoralnej, s. 213-240).

4. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999.

Efekty uczenia się:

NRL_K08

Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Opis ECTS:

Udział w konwersatorium - 30 godzin

Opracowanie zagadnienia - 20 godzin

Przygotowanie się do zajęć, zapoznanie z lekturami i in. - 5 godzin

Suma godzin: 55 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Ocena 2 (ndst) - student nie zna elementarnej terminologii używanej w aksjologii i naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

Ocena 3 (dst) - student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z aksjologii; ma miernie uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii w ujęciu Jana Pawła II

Ocena 4 (db) - student dysponuje w stopniu zadowalającym repertuarem pojęć z aksjologii; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii w ujęciu Jana Pawła II

Ocena 5 (bdb) - student potrafi poprawnie stosować adekwatną terminologię z aksjologii; ma bardzo dobrze uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień dotyczących aksjologii w ujęciu Jana Pawła II

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi analizować, streszczać ani przedstawiać zagadnień z zakresu aksjologii

Ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresu aksjologii.

Ocena 4 (db) - student potrafi trafnie analizować, streszczać i przedstawiać zagadnień z zakresu aksjologii.

Ocena 5 (bdb) - student trafnie streszczać, przedstawiać oraz krytycznie analizować zagadnień z zakresu aksjologii.

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst) - student nie potrafi zaplanować i podjąć działań samokształcących celem nabycia wiedzy z aksjologii i wychowania, nie wykazuje zainteresowania dyskusją podejmowaną w tych obszarach.

Ocena 3 (dst) - student potrafi w ograniczonym stopniu podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii i pedagogiki.

Ocena 4 (db) - student potrafi właściwie zaplanować i podjąć pracę nad samokształceniem w dziedzinie nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii i pedagogiki, bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Ocena 5 (bdb) - student bardzo dobrze planuje i podejmuje pracę nad samokształceniem w dziedzinie aksjologii, często bierze udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach.

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego i prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są realizowane i archiwizowane w Teamsie

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego i prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są realizowane i archiwizowane w Teamsie

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje treści istotne w wychowaniu do wartości, ale skupione głównie na nauczaniu Jana Pawła II.

1. Definicje wychowania

2. Definicje aksjologii

3. Podstawowe trudności z aksjologią w pedagogice

4. Kryzys aksjologii w pedagogice (przyczyny natury metodologicznej)

5. Interdyscyplinarna normatywność w badaniach pedagogicznych

6. Wartości w wychowaniu dzisiaj

7. Cele wychowania a wartości

8. Cele wychowania, ich geneza i rodzaje

9. Dojrzałość ludzka i chrześcijańska jako najwyższe cele wychowania

10. Podstawowa opozycja procesu wychowania: świat subiektywny i obiektywny

11. Normy moralne i zasady postępowania w aksjologii Jana Pawła II.

12. Kwalifikacja wartości według Jana Pawła II.

13. Strategie wychowania do wartości

14. Postawa religijna jako wartość i jej wychowanie

15. Normy moralne i zasady postępowania w aksjologii Jana Pawła II.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie zadań i prezentacji.

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego i prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są realizowane i archiwizowane w Teamsie

Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej.

Praca pisemna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Adam Skreczko 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)