Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia praktyczna małżeństwa i rodziny WSR-NR-D-TPR1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: sr0g1qf
Literatura:

R. Bieleń, Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001;

B. Mierzwiński, Elementy teologii praktycznej małżeństwa i rodziny, w: K. Majdański (red.), Teologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1980, s. 157-253; A. Szafrański, Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985;

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003.

Mierzwiński B., Wilk J., Bieleń R., Duszpasterstwo Rodzin, w: Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. 2, Lublin 2002, s. 403-442.

Buxakowski J., Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Pelplin 1999.

Paszkowski S. Zarys Teologii Praktycznej Małżeństwa i rodziny, Skrypt dla studentów, Wrocław 2018.

Skreczko A., Przygotowanie przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin w warunkach współczesnych, StTBł 17(1999), s. 121-134.

Skreczko A., Duszpasterska pomoc osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych w Polsce, “Teologický Časopis” (Bratislava) 8(2010) nr 1, s. 73-82.

Skreczko A., „Familiaris consortio” inspiracją duszpasterskiej troski Kościoła katolickiego o rodzinę, w: Z. Struzik (red.), Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. Rocznica „Familiaris consortio”, Warszawa 2012, s. 129-146.

Skreczko A., Zadanie Duszpasterstwa Rodzin w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, w: J. Młyński, A. Regulska (red.), Rodzina podstawowe dobro ludzkości, Tarnów 2015, s. 181-190. (ISBN 978-83-7631-639-0)

Efekty uczenia się:

Student

Wiedza

NRL_W03, ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą

NRL_W09, ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego

Umiejętności

NRL_U05, potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych

Kompetencje

NRL_K02, posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

ECTS:

udział w wykładzie: 30 godz.

lektura i analiza literatury przedmiotu: 10 godz.

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godz.

przygotowanie do zaliczenia pisemnego: 5 godz.

3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, case study, praca z materiałem źródłowym

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach, prezentacja w formie ustnej

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, case study

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Zakres tematów:

Treści programowe:

1.Antropologia teologiczna małżeństwa- zarys

2.Koncepcja teologii praktycznej małżeństwa i rodziny.

3.Tożsamość i zadania rodziny.

4. Rodzina jako przedmiot i podmiot Teologii praktycznej małżeństwa i rodziny

5. Pastoralna analiza współczesnej sytuacji rodziny polskiej

6.Duszpasterstwo Rodzin - pojęcie i rozwój

7. Przygotowanie do małżeństwa i rodziny

8. Pastoralne aspekty sakramentu małżeństwa

9. Zadania Duszpasterstwa Rodzin

10. Struktury Duszpasterstwa Rodzin

11. Poradnictwo Rodzinne

12. Formacja pracowników Duszpasterstwa Rodzin

13. Apostolat rodziny.

14. Zrzeszenia rodzin katolickich

15. Postulaty rozwoju Duszpasterstwa Rodzin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Adam Skreczko 11/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)