Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura średniowieczna Polski WNHS-HS-AŚPć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4db8d5f0534c4196bf892a8e6ea0df1d%40thread.tacv2/conversations?groupId=96b33249-6fc1-4ca6-80f1-fbf52158d9fc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420, Kraków 2017.

P. Crossley, Gothic architecture in the Reign of Casimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995.

Z. Świechowski, Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1974.

Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Studenci i studentki mają przede wszystkim uzyskać orientację w przemianach formalnych polskiej architektury średniowiecznej i zdobyć umiejętność oceny jej wartości wobec osiągnięć najważniejszych centrów architektonicznych Europy. Po za przyswojeniem sobie podstawowej faktografii dziejów nowożytnej architektury polskiej, istotne jest także poznanie tendencji w metodologii badań nad architekturą, które zyskały znaczenie w ciągu ostatnich kilku dekad.

Ponadto,zyskują umiejętność krytycznej analizy problemów badawczych, doboru odpowiedniej metody badań, opracowania i prezentacji wyników badań, a także umiejętność udziału w dyskusji naukowej za pomocą odpowiednio dobranych argumentów.

Opis:

-obecność i udział w zajęciach oraz przygotowanie się do kolokwium końcowego= 1 ECTS

- przygotowanie pracy zaliczeniowej i jej prezentacja uczestnikom zajęć=1 ECTS

Liczba ECTS w sumie: 2

Metody i kryteria oceniania:

Ostateczna ocena zależna jest od:

a) obowiązkowej obecności na ćwiczeniach [możliwe nieusprawiedliwione dwie nieobecności w jednym terminie],

b) aktywności w trakcie zajęć [udział w dyskusji opartej o wyznaczone wcześniej lektury],

c) przygotowania pracy pisemnej na temat zabytku wybranego z listy (1 sem. - stan badań, historia; 2 sem. - opis architektury) i zaprezentowania jej na zajęciach (tekst+prezentacja)

d) zaliczonego końcowego kolokwium (slajdówka, patrz poniżej) lub odpowiedzi ustnej w czasie rzeczywistym online w przypadku braku możliwości odbycia testu pisemnego (rozpoznanie zabytków+ wypowiedź ustna).

Nieprzygotowanie w terminie pracy pisemnej skutkuje niezaliczeniem przedmiotu i nie dopuszczeniem do egzaminu ustnego.

Kolokwium przeprowadzane ze znajomości omawianych zabytków przeprowadzane jest na koniec zajęć i może mieć formę pisemną bądź ustną (online w czasie rzeczywistym). W obu przypadkach zadania do rozwiązania mają taką samą formę. Student identyfikuje dzieła architektury spośród slajdów (zaliczenie: rozpoznanie przynajmniej połowy zabytków) i spośród nich wybiera pięć, aby je pokrótce scharakteryzować i syntetycznie opisać ich znaczenie dla rozwoju architektury.

Ewentualne odbywanie zajęć online w czasie rzeczywistym jest uzależnione od decyzji władz uczelni. Zajęcia takie będą się odbywały na platformie MS Teams. Link do grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4db8d5f0534c4196bf892a8e6ea0df1d%40thread.tacv2/conversations?groupId=96b33249-6fc1-4ca6-80f1-fbf52158d9fc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zakres tematów:

Najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

1. Sztuka piastowska

2. Pierwsze budowle romańskie: katedry, kościoły parafialne, kościoły klasztorne (XI-XII wiek)

3. Architektura cystersów na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce (XIII w.)

4. Architektura franciszkanów i dominikanów (XIII-XIV w.)

5. Architektura za panowania Kazimierza Wielkiego

6. Architektura sakralna na Śląsku, Wielkopolsce i Mazowszu (XIV w.)

7. Architektura w Państwie Zakonu Krzyżackiego

8. Architektura późnogotycka w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim (XV-XVI w.)

Metody dydaktyczne:

Ostateczna ocena zależna jest od:

a) obowiązkowej obecności na ćwiczeniach [możliwe nieusprawiedliwione dwie nieobecności w jednym terminie na semestr],

b) aktywności w trakcie zajęć [udział w dyskusji opartej o wyznaczone wcześniej lektury],

c) przygotowania pracy pisemnej na temat zabytku wybranego z listy (1 sem. - stan badań, historia; 2 sem. - opis architektury) i zaprezentowania jej na zajęciach (tekst+prezentacja)

d) zaliczonego końcowego kolokwium (slajdówka, patrz poniżej) lub odpowiedzi ustnej w czasie rzeczywistym online w przypadku braku możliwości odbycia testu pisemnego (rozpoznanie zabytków+ wypowiedź ustna).

Nieprzygotowanie w terminie pracy pisemnej skutkuje niezaliczeniem przedmiotu i nie dopuszczeniem do egzaminu ustnego.

Kolokwium przeprowadzane ze znajomości omawianych zabytków przeprowadzane jest na koniec zajęć i może mieć formę pisemną bądź ustną (online w czasie rzeczywistym). W obu przypadkach zadania do rozwiązania mają taką samą formę. Student identyfikuje dzieła architektury spośród slajdów (zaliczenie: rozpoznanie przynajmniej połowy zabytków) i spośród nich wybiera pięć, aby je pokrótce scharakteryzować i syntetycznie opisać ich znaczenie dla rozwoju architektury.

Ewentualne odbywanie zajęć online w czasie rzeczywistym jest uzależnione od decyzji władz uczelni. Zajęcia takie będą się odbywały na platformie MS Teams. Link do grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4db8d5f0534c4196bf892a8e6ea0df1d%40thread.tacv2/conversations?groupId=96b33249-6fc1-4ca6-80f1-fbf52158d9fc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Aleksander Stankiewicz 30/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)