Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Architektura WNHS-HS-WdHSAć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa (1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992; 2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011; 3. Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.)

Literatura uzupełniająca - przykłady opisów architektonicznych (1. Z. Świechowski, Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000; 2. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, t. 2 - katalog obiektów, Warszawa 1995; 3. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.)

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych przy inwentaryzacji zabytków. Potrafi rozpoznać różne typy budynków zabytkowych. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu architektury. Posiada umiejętność konstruowania opisu architektonicznego w języku polskim.

ĆWICZENIA (semestr letni):

1. uczestnictwo w ćwiczeniach = 15 godz.

2. przygotowanie się do zaliczenia w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach i w ramach indywidualnych ćwiczeń z opisu architektonicznego = 15 godz.

Razem: 30 godz. : 30 godz. = 1 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny jest zaliczenie na ocenę w formie pisemnego testu obejmujące wiedzę z wykładu (semestr zimowy) i ćwiczeń (semestr letni).

W związku z pandemią zasady te ulegają zmianie. Podstawą zaliczenia stają się ćwiczenia wykonywane przez studenta w trakcie zajęć. Na zajęciach terenowych (w grupach 2-3 osobowych) lub podczas zajęć zdalnych (pojedynczo) będą wykonywane przez studentów ćwiczenia. Za każde zadanie grupa/ student będzie mogła otrzymać punkty (punktacja i zasady przydziału punktów będą podawane przed przystąpieniem do zadania). Zebrane punkty będą przekładały się na ocenę końcową z zajęć. Konsekwencją nieobecności studenta na ćwiczeniach będzie mniejsza liczba zdobytych punktów i niższa ocena. Studentom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wybranych zajęciach (a ich nieobecność będzie usprawiedliwiona) i którym przez to zabraknie punktów do oceny dostatecznej, otrzymają dodatkowe ćwiczenia po przedstawieniu przez wykładowcę ocen końcowych (ostatnie zajęcia semestru letniego).

Student otrzymuje ocenę wg przyjętej skali, uzyskując odpowiednią liczbę punktów :

bardzo dobrą - powyżej 90-100%

dobrą plus - powyżej 80-90%

dobrą - powyżej 70-80%

dostateczną plus - powyżej 60-70%

dostateczną - 60-50%

niedostateczną - poniżej 50%

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie:

Ocena bardzo dobra:

1. W 90-100% rozpoznaje i prawidłowo używa terminów architektonicznych

2. Umie na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznej/ wnętrza podać następujące informacje: rodzaj planu, typ przestrzenny, przekrój nawy głównej, rodzaj przykryć, liczbę naw/ przęseł, liczbę kondygnacji/ osi, elementy planu i bryły, rodzaje zwieńczeń, itp.

3. Analizuje prawidłowo opisy architektoniczne znajdujące się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Potrafi przygotować opis architektoniczny z zachowaniem: kolejności podawanych informacji, poprawności użytych terminów, szczegółowości, itp.

Ocena dobra:

1. W 70-80% rozpoznaje i prawidłowo używa terminów architektonicznych

2. Umie w stopniu poprawnym określić na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza podstawowe informacje związane z formą budowli

3. Analizuje prawidłowo opisy architektoniczne znajdujące się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Potrafi w stopniu zadawalającym przygotować opis architektoniczny nieskomplikowanego w formie budynku

Ocena dostateczna:

1. W 50-60% rozpoznaje i prawidłowo stosuje terminy architektoniczne

2. Umie w podstawowym zakresie odczytywać samodzielnie na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza potrzebne do opisu budynku informacje

3. Ma problemy z prawidłową analizą opisów znajdujących się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Samodzielne przygotowanie opisu architektonicznego nastręcza wielu problemów

Ocena niedostateczna:

1. Poniżej 40-50% rozpoznaje i prawidłowo stosuje terminy architektoniczne

2. Nie umie podać podstawowych informacji o formie budowli na podstawie planu/ fasady/ elewacji bocznych/ wnętrza

3. Nie rozumie i nie potrafi prawidłowo zanalizować opisów architektonicznych znajdujących się w publikacjach poświęconych historii architektury

4. Nie potrafi przygotować samodzielnie opisu architektonicznego nawet prostej w formie budowli

Zakres tematów:

I. Elementy dekoracji budynku:

1. Podziały pionowe lica ściany i podziały poziome lica ściany

2. Opracowanie lica ściany i otwory drzwiowe

3. Otwory okienne

4. Elementy wzbogacające plan i bryłę budowli

II. Opis architektoniczny:

5-7. Cel opisu i jego wykorzystanie, umiejętność widzenia dzieła sztuki - ćwiczenia

8. Ogólne zasady tworzenia opisu architektonicznego - schemat (budowle sakralne)

9-11. Opis planu: obiekty sakralne - ćwiczenia (elementy planu, liczba i szerokość przęseł/ naw, sklepienia/ kopuły/ stropy)

12-15. Opis bryły: fasada/elewacje boczne, wnętrze - ćwiczenia (rodzaje fasad, liczba osi i kondygnacji, elementy podziałów i dekoracji; rozpoznawanie elementów dekoracji architektonicznej)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny prowadzony on-line, ilustrowany prezentacjami multimedialnymi (prezentacja Power Point), powiązany z ćwiczeniami, które studenci realizują samodzielnie w trakcie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Marta Wiraszka 35/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)