Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wychowania WNP-PE-TEP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://kccsb8r
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012,

M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Impuls, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca:

M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008,

A.M. deTchorzewski (red.), Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, Bydgoszcz 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EU):

Ocena 2 ( ndst): student nie zna podstawowej terminologii z zakresu teoretycznych podstaw wychowania; nie posiada znajomości elementarnych zagadnień, nie ma wiedzy na temat najważniejszych instytucji.

Ocena 3 ( dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu teoretycznych podstaw wychowania; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada znacznie ograniczoną wiedzę nt. najważniejszych instytucji omawianej problematyki.

Ocena 4 ( db): student zna w pełni podstawową terminologię z teoretycznych podstaw wychowania; ma średnio uporządkowaną wiedzę z zakresu przedstawionej problematyki; posiada niekompletną wiedzę odnośnie najważniejszych instytucji.

Ocena 5 ( bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu teoretycznych podstaw wychowania; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada kompletną wiedzą nt. najważniejszych instytucji.

Umiejętności (EU):

Ocena 2 ( ndst): student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować przedstawionych na zajęciach zagadnień; nie potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególnych stanowisk; nie znajduje i nie wykorzystuje rzetelnych źródeł informacyjnych z zakresu omówionej problematyki.

Ocena 3 ( dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i prezentować omówione na zajęciach zagadnienia; jedynie częściowo potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; z błędami znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu przedmiotu.

Ocena 4 ( db): student potrafi właściwie analizować, streszczać i prezentować omówioną na zajęciach problematykę; potrafi zadowalająco rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu teoretycznych podstaw wychowania.

Ocena 5 ( bdb): student potrafi całkowicie poprawnie analizować, streszczać i prezentować źródła przedmiotu; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; kompletnie znajduje i wykorzystuje rzetelne informacje z zakresu omówionej problematyki.

Kompetencje (EU):

Ocena 2 ( ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadań i przyswojenie treści z zakresu teoretycznych podstaw wychowania; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach ani nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag.

Ocena 3 ( dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu przedmiotu i przyswojenie treści z omówionej problematyki; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując przy tym własne wypowiedzi oraz oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 4 ( db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu teoretycznych podstaw wychowania i przyswojenie treści omówionej problematyki a także często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 5 ( bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować oraz zorganizować indywidualną pracę, mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu przedmiotu i przyswojenie treści omówionej problematyki; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruując uwagi.

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia,

2. ocena z referatu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do pedagogiki,

2. Kierunki i prądy w pedagogice,

3. Wiedza o wychowaniu,

4. Podmiotowość wychowania,

5. Proces wychowania,

6. Trudności wychowawcze,

7. Dziedziny wychowania,

8. Edukacja - pojęcie; wybrane zagadnienia,

9. Wychowanie moralne - pojęcie; wybrane zagadnienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Barbara Kałdon 17/17 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Barbara Kałdon 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)