Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka WMCM-PG-GE-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Genetyka. Krótkie wykłady; H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

2. Genetyka molekularna; red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006).

3. Genomy. T. A. Brown. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

4. Genetyka ogólna – skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. A. Sadakiewicz- Chudy, G. Dabrowska, A. Goc, , Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

5. Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Przewodnik do ćwiczeń z genetyki,

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007

6. Genetics, Revised Edition. Vipond, Karen. Lantern Publishing. 2013

7. Kapur & Suri'S Basic Human GeneticsPaperback – 2016 by Trivedi Dipali J

(Author) Jaypee Brothers Medical Publishers; third edition (2016) ISBN-13:

978-9352500277

8. Human Genetics Paperback – Import, 23 Nov 2009 by S. D. Gangane (Author) ISBN-13: 978-8131211281

Literatura uzupełniająca

Artykuły w czasopismach naukowych/ witryny internetowe sugerowane przez

wykładowcę (linki do artykułów podawane są w trakcie wykładów)

Genetyka. Friedman JM, Dill FJ, Hayden MR, McGillivary BC. Wyd.ang. II, Urban I Partner, Wrocław, 1997.

Genetyka medyczna; Connor, Ferguson, Tobias Edward. Wydawnictwo: PZWL; 2013.

Efekty uczenia się:

A.W10, A.W11, A.W12, A.U6, A.U13.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń stosowane jest ocenianie formujące:

1. Obserwacja i ocena umiejętności studenta podczas wykonywanych zajęć

2. Konwersacja – ocena swobodnej wypowiedzi, ocena aktywności i przygotowania

merytorycznego

3. Ocena dyskusji na zajęciach.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną.

Uzyskanie pozytywnej oceny warunkują:

obecność na co najmniej 90% wszystkich zajęć oraz pozytywna ocena z kolokwiów

cząstkowych w formie testowej, przeprowadzanych po każdym ćwiczeniu,

obejmujących pytania z zakresu materiału z poprzednich ćwiczeń; student otrzymuje

ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych:

51 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych.

Zakres tematów:

Rodowody

Zasady opisu mutacji genowych

Zasady opisu kariotypu

Dziedziczenie grup krwi u człowieka (układ ABO)

Rodzaje badań genetycznych stosowanych w medycynie

Poradnictwo genetyczne

Rodzaje materiałów biologicznych, wykorzystywanych w diagnostyce genetycznej

Zasady pobierania, przechowywania i transportu materiału do badań

Uzupełnianie formularza zlecenia badań genetycznych oraz formularza świadomej zgody na wykonanie badań genetycznych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia typu tradycyjnego (stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce),

ćwiczenia typu problemowego (zdobycie nowej wiedzy, wyrabianie umiejętności rozwiązywania problemów), metody podające: z instruktażem (przekazanie w krótkim czasie nowych informacji z instruktażem, dotyczącym sposobu wykonania ćwiczenia), rysowanie rodowodów, pokaz

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie:

1. Obserwacji i oceny umiejętności studenta podczas wykonywanych zajęć

2. Konwersacji – oceny swobodnej wypowiedzi, ocena aktywności i przygotowania merytorycznego

3. Oceny dyskusji na zajęciach

oraz zaliczenia końcowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Grażyna Gromadzka 10/10 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Grażyna Gromadzka 7/10 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Grażyna Gromadzka 10/10 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Grażyna Gromadzka 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)