Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pielęgniarstwa WMCM-PG-PPG-2
Samokształcenie (SK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. Tom I, II. PZWL, Warszawa 2014.

2. Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E.: Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne, PZWL, Warszawa 2014

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, PZWL 2015

4. Zahradniczek K.: Pielęgniarstwo, PZWL 2004

5. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

6. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.(red.): Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013

7. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

8. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog check-list, PZWL 2017

9. Górajek Jóźwik J.: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej, PZWL 2016

10. Dzirba A.: Wstrzyknięcia domięśniowe, PZWL 2010

11. Ustawy, rozporządzenia związanie z wykonywaniem zawodu pielęgniarki

12. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP, Makmed 2009

13. Kilańska D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej, PZWL 2014

14. Kózka M., Płaszewska - Żywko L.: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, PZWL 2010

15. Kózka M.: Pielęgniarstwo tom 1-2, Elsevier Urban & Parter 2011

16. Red.wyd. polskiego Zarzycka D, Ślusarska B.: Podręcznik diagnoz pielęgniarskich, 2011

17. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 1 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

18. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

19. Primary Nursing. Wessel, Susan-Manthey, Marie-Creative HealthCare Management (Minneapolis, Minn.)-Manthey, Marie. Springer Publishing Company, Inc. 2015

20. Pioneering Theories in Nursing. Duffy, Tim-Donnell, Allan.-Snowden, Austyn. Andrews UK Ltd. 2014

21. A Handbook for Student Nurses, 2016–17 Edition Benbow, Wendy-Jordan, Gill Lantern Publishing 2016

22. Primary Nursing Wessel, Susan-Manthey, Marie-Creative HealthCare Management (Minneapolis, Minn.)-Manthey, Marie. Springer Publishing Company, Inc.2015

23. Nursing care plans : transitional patient & family centered care Seventh edition. Carpenito, Lynda Juall Wolters Kluwer Health 2017

24. Nursing Case Studies in Caring Barry, Charlotte D.-Gordon, Shirley C.-King, Beth M. Springer Publishing Company, Inc. 2015

25. Caring in Nursing Classics Wolf Caring in Nursing Classics: An Essential Resource 1st Edition by Marlaine C. Smith PhD RN NEA-BC FAAN (Editor), Marian C. Turkel RN PhD NEA-BC FAAN (Editor), Zane Robinson Wolf PhD RN FAAN (Editor) Springer Publishing Company, Inc. 2013

Literatura uzupełniająca.

1. Gibiński M, Ciemierz R.: Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej, PZWL Warszawa 2013

2. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

3. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie: Współpraca z pacjentami i ich rodzinami - w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych Makmed 2010

4. Urbanek B. Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Makmed 2008

5. Muszalik M., Krajewska Kułak E., Wrońska I., Kędziora Kornatowska K.: Repetytorium

z pielęgniarstwa, PZWL 2014

6. Bętkowska I.: Wlewy podskórne, PZWL 2012

7. Stychlerz A.: Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki, PZWL 2009

8. Red.wyd. polskiego Kilańska D. Uwagi o pielęgniarstwie, Elsevier Urban & Parter 2011

9. The New Nurse Educator Hunt, Deborah Dolan. Springer Publishing Company, Inc. 2013

10. Professional Practice Models in Nursing Duffy, Joanne R. Springer Publishing Company, Inc. 2016

11. Nursing Diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Lippincott Williams & Wilkins 2012Theresa A. HCPro

12. Core Curriculum for Ambulatory Care Nursing Laughlin, Candia Baker.-American Academy of Ambulatory Care Nursing. American Academy of Ambulatory Care Nursing 2013

13. Primary Nursing Wessel, Susan-Manthey, Marie-Creative HealthCare Management (Minneapolis, Minn.)-Manthey, Marie. Springer Publishing Company, Inc.2015

14. Nursing practice : knowledge and care Second edition. Peate, Ian Wiley Blackwell 2017

Metody i kryteria oceniania:

Warunek dopuszczenia do kolokwium końcowego: zaliczenie samokształcenia

Wykład:

kolokwium końcowe w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Samokształcenie:

zaliczenie bez oceny.

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Primary nursing a pielęgniarstwo tradycyjne i jego wpływ na funkcjonowanie praktyki zawodowej.

2. Działalność naukowa w pielęgniarstwie.

3. Pielęgniarstwo polskie i światowe, podobieństwa i różnice.

4. Opieka nad pacjentem w różnych stanach klinicznych, na poszczególnych etapach deficytów samoopieki.

5. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami sfery psychicznej.

6. Opieka i interwencje pielęgniarskie w wybranych diagnozach pielęgniarskich.

7. Rola pielęgniarki w zapobieganiu zakażeniom szpitalnym.

8. Charakterystyka pracy pielęgniarki w różnych podmiotach leczniczych.

9. Przygotowanie pielęgniarki do zadań zawodowych.

10. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej.

11. Organizacje i stowarzyszenia zawodowe.

12. Charakterystyka warunków pracy pielęgniarki w podmiotach leczniczych.

13. Wybrane aspekty zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej.

14. Postępowanie pielęgniarskie w wybranych zaburzeniach psychospołecznych.

15. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą.

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metoda informacyjna realizowana poprzez wykład konwencjonalny, czyli słowne przekazywanie określonych treści kształcenia w postaci wypowiedzi ciągłej opartej na prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem dużej liczby schematów, ilustracji czy filmów dotyczących omawianego zagadnienia.

Metoda wykładu problemowego dotyczącego omawianych zagadnień, podczas którego nawiązywany jest stały kontakt wykładowcy ze słuchaczami, czego wyrazem jest ich stałe aktywne podążanie za tokiem myślenia wykładowcy, odpowiadanie na pytania dotyczące omawianego problemu jak też odwołujące się do już posiadanej wiedzy przekazanej w toku nauczania przedmiotu.

Metoda wykładu konwersatoryjnego, w którym wykładowca przedstawia problem, który następnie jest rozwiązywany poprzez ukierunkowany dialog wykładowcy ze słuchaczami.

Samokształcenie

Formy samokształcenia:

zgodnie z wytycznymi koordynatora przedmiotu, wybrane spośród niżej wymienionych:

- przygotowanie pracy poglądowej

- przygotowanie referatu

- przygotowanie prezentacji multimedialnej

oraz praca własna (np. przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; powtarzanie materiału, prace domowe itd.).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Tomaszewska-Kowalska 37/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)