Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pedagogiczny - Teatr w praktyce pedagogicznej WNP-PE-WAR1-KK
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia dydaktyczne prowadzone są za pośrednictwem Platformy MS Teams.

Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45e67ddc1be6490490ec8c500cba3692%40thread.tacv2/conversations?groupId=10c30331-f1ab-4b15-8010-cf6a1618caa0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod do zespołu:
vj2rkpw
Literatura:

Podstawowa:

1. Ekman P., Davidson R. J.: "Natura emocji - podstawowe zagadnienia", Gdańsk 1998.

2. Kaliska Z.: "Zabawmy się w teatr. Scenariusze teatrzyków dla najmłodszych", BOOKS 2016.

3. Kosiński D., Wypych-Gawrońska A.: "Słownik wiedzy o teatrze", Warszawa - Bielsko-Biała 2011.

4. Limont W.: "Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej", Toruń 1996.

5. Sikorski W.: "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Warszawa2014.

6. Wykurz U.: "Scena pięknego gestu", Rzeszów 2018.

7. Zabielska J.: "Szkoła z pasją... teatralną", Rzeszów 2014.

8. Zając M.: "Nasz teatrzyk. Scenariusze teatralne na każdą porę roku", Sandomierz 2014.

Uzupełniająca:

1. Bednarek J.: "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", Poradnia K, 2015.

2. Bielańska A.: "Teatr, który leczy", Kraków 2002.

3. May R.: "Odwaga tworzenia", Poznań 1994.

4. Pietrasiński Z.: "Myślenie twórcze", Warszawa 1969.

5. Ślusarska J.: "W świetle symboli", Łódź 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

NP1_W14; NP1_W15 - student ma wiedzę o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich zadania teatru w praktyce pedagogicznej.

Umiejętności:

NP1_U08, NP1_U10 - student potrafi projektować i animować działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów; potrafi wykreować i zaprezentować projekt teatralny generując rozwiązania określonych problemów pedagogicznych: edukacyjnych/wychowawczych.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

Kompetencje społeczne:

NP1_K03; NP1_K08; NP1_K09 - student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji edukacyjnego projektu teatralnego. Jest gotowy do prowadzenia działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi.

100 h [100 : 30(25)=4], 4ECTS

- udział w warsztatach: 30 h;

- zapoznanie z literaturą przedmiotu: 8 h;

- praca nad projektem teatralnym o charakterze edukacyjnym, z wykorzystaniem określonej techniki teatralnej: 60 h

- konsultacje: 2 h.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3,0 (dostateczny):

- student ma wiedzę ogólną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich ogólne zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do wybranej, podstawowej literatury przedmiotu.

- Student potrafi projektować i animować proste działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów; potrafi wykreować i zaprezentować prosty projekt teatralny generując rozwiązania określonego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego.

Student z pomocą potrafi pracować w zespole pełniąc określoną rolę w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji prostego edukacyjnego projektu teatralnego. Jest gotowy do prowadzenia prostych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- student ma wiedzę ogólną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich podstawowe zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do pełnego zakresu literatury podstawowej.

- Student potrafi projektować i animować zróżnicowane działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów; potrafi wykreować i zaprezentować bardziej złożony projekt teatralny generując rozwiązania wybranego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji bardziej złożonego edukacyjnego projektu teatralnego, adresowanego do konkretnej grupy młodzieży. Jest gotowy do prowadzenia zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi: pedagogiczny aspekt wyobrażeniowy, dialogowo-obrazowy i problemowy.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- student ma wiedzę szczegółową/złożoną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich szczegółowe/złożone zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do pełnego zakresu literatury podstawowej oraz literatury wybranej.

- Student potrafi projektować i animować zróżnicowane i złożone działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów; potrafi wykreować i zaprezentować złożony projekt teatralny generując rozwiązania wybranego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji złożonego edukacyjnego projektu teatralnego, adresowanego do konkretnej grupy młodzieży. Jest gotowy do prowadzenia zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi: pedagogiczny aspekt wyobrażeniowy, dialogowo-obrazowy i problemowy z umiejętnością stawiania pytań.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- student ma wiedzę szczegółową/złożoną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich szczegółowe/złożone zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do pełnego zakresu literatury podstawowej, literatury wybranej oraz innych materiałów źródłowych.

- Student potrafi twórczo projektować i animować zróżnicowane i złożone działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów, w tym postawy kreatywnej; potrafi wykreować i zaprezentować złożony projekt teatralny generując rozwiązania wybranego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego, argumentując ich słuszność.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania zróżnicowanych, złożonych i twórczych działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji złożonego edukacyjnego projektu teatralnego, adresowanego do konkretnej grupy młodzieży. Jest gotowy do prowadzenia zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi: pedagogiczny aspekt wyobrażeniowy, dialogowo-obrazowy i problemowy z umiejętnością stawiania pytań i prowadzenia dyskusji.

Na ocenę 5,0 (bardzo dobry):

- student ma wiedzę szczegółową/złożoną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich szczegółowe/złożone zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do pełnego zakresu literatury podstawowej, literatury wybranej oraz innych materiałów źródłowych. Podaje stosowne przykłady.

- Student potrafi twórczo projektować i animować zróżnicowane i złożone działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów, w tym postawy kreatywnej; potrafi wykreować i zaprezentować złożony projekt teatralny generując rozwiązania wybranego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego, argumentując ich słuszność i prowokując do dyskusji.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania zróżnicowanych, złożonych i twórczych działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji złożonego edukacyjnego projektu teatralnego, adresowanego do konkretnej grupy młodzieży. Jest gotowy do prowadzenia zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi: pedagogiczny aspekt wyobrażeniowy, dialogowo-obrazowy i problemowy z umiejętnością stawiania pytań, prowadzenia dyskusji oraz czynienia refleksji i konstruowania wniosków.

Na ocenę końcową składają się:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach dydaktycznych - dopuszczalne są 2 nieobecności. Każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia.

2. Aktywność na warsztacie z aktywnym/włączonym obrazem.

3. Praca nad spektaklem teatralnym o charakterze edukacyjnym techniką Teatru Forum oraz wystawienie spektaklu wraz z dyskusją na forum zmierzającą do ukazania różnych rozwiązań problemu edukacyjnego/wychowawczego.

Zakres tematów:

1. Zaciekawienie, wyobraźnia i myślenie twórcze w pedagogicznej twórczości teatralnej.

2. Teatr w praktyce pedagogicznej - praca teatralna z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

3. Teatr w praktyce pedagogicznej - praca teatralna ze studentami.

4. Praca z grupą teatralną - metody ćwiczeniowe rozwijające wyobraźnię (praca z przedmiotem).

5. Praca z grupą teatralną - metody zadaniowe rozwijające umiejętność kreowania sytuacji scenicznych - elementy improwizacji.

6. Praca z grupą teatralną - metody zadaniowe rozwijające umiejętność kreowania sytuacji scenicznych - elementy teatru obrazu (dialog wizualny).

7. Praca z grupą teatralną - metody zadaniowe rozwijające umiejętność kreowania obrazów scenicznych - stop klatka.

8. Kreowanie profilu postaci scenicznej - weryfikacja rzetelności i wiarygodności postaci w roli scenicznej (strategie prowadzenia wywiadów).

9. Istota pracy teatralnej prowadzonej techniką Teatru Forum.

10. Konstruowanie edukacyjnej sytuacji problemowej.

11. Konstruowanie scenariusza z podziałem na sceny.

12. Konstruowanie dialogów.

13. Próba teatralna.

14. Próba teatralna.

15. Premiera spektaklu teatralnego.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (NP1_W14, NP1_W15):

- wykład konwersatoryjny.

Efekty umiejętności (NP1_U08, NP1_U10):

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa.

Efekty kompetencji (NP1_K03, NP1_K08, NP1_K09):

- metoda ćwiczeniowa;

- metoda projektu.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- Ek (NP1_W14, NP1_W15) - wykład konwersatoryjny.

- Ek (NP1_U08, NP1_U10) - opracowanie i realizacja projektu teatralnego oraz indywidualne, w parach i w grupach ćwiczenia teatralne.

- Ek (NP1_K03; NP1_K08; NP1_K09) - realizacja projektu teatralnego oraz indywidualne, w parach i w grupach ćwiczenia teatralne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Kinga Krawiecka 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)