Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja skarbowa WSE-EKN-AS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5cf9089132df46518af6b4e39e717ef2%40thread.tacv2/conversations?groupId=376ac716-4de4-4596-a334-c564e6b9eb9f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 16
Limit miejsc: 30
Literatura:

Literatura:

1) B.Hudziak, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE KONTROLA PODATKOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA W PRAKTYCE,ODDK, 2018

2) W.Wojas , M.Iwaniec i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3) R.Gasza, E.Sander, W.Wojas, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4) Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wg aktualnego stanu prawnego

5) Ustawa z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa- wg aktualnego stanu prawnego

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej- wg aktualnego stanu prawnego

7) Ustawy wybranych podatków wg aktualnego stanu prawnego

Efekty uczenia się:

EK1_W01, EK1_W06,

EK1_W09,

ECTS 4 pkt

2 pkt ECTS praca własna studenta -analiza literatury i przygotowywanie prezentacji 15 h

2 pkt ECTS przygotowanie się do zaliczenia 15 h

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa

Po realizacji zakresu objętego programem przedmiotu, w tym prezentacji studenta, zaliczenie na ocenę forma pisemna-20 testów jednokrotnego wyboru poprzez Moodle

Kryteria oceniania

20-19 pkt ocena 5

18-17 pkt ocena 4,5

16-15 pkt ocena 4,0

14-13 pkt ocena 3,5

12-11 pkt ocena 3,0

10 i mniej punktów ocena 2,0

Zakres tematów:

Rys historyczny kontroli skarbowej w Polsce

Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (KAS)

Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

Zakres zadań realizowanych przez KAS:

a) kontrole celno- skarbowe

- zakres kontroli celno- skarbowej,

przebieg kontroli (wszczęcie kontroli, prawo złożenia korekty deklaracji)

prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

dokumentowanie przebiegu kontroli

zakończenie kontroli

wszczynanie postępowań podatkowych

wydawanie decyzji i tryb odwoławczy

b) czynności sprawdzające

c) kontrola podatkowa

Realizacja zadań KAS -opracowania studentów (prezentacje) w zakresie kontroli prawidłowości rozliczania podatków przez podatników z wykorzystaniem wiedzy prawa podatkowego i bilansowego (określony tytuł podatkowy i jego kontrola celno- skarbowa); praca w ciągu semestru.

Metody dydaktyczne:

wykorzystanie TEAMS i Moodle

prowadzenie zajęć poprzez Teams , wykorzystanie materiałów przygotowanych przez wykładowcę

prezentacje studentów

analiza poleconej literatury

realizacja zaliczenia- testy jednokrotnego wyboru poprzez Moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:05 - 16:35, sala e-learning
Wanda Wojas 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.