Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy z historii PRL WNHS-HI-PHPRL
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2ef35e588e52457c96666ff1ff5d9735%40thread.tacv2/conversations?groupId=d3cff24a-45b9-4f7e-9f7e-7dca1cd9d06c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

Sprzeczne narracje… Z historii powojennej Polski 1944–1989, red. Robert Spałek, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

A. Dudek, Z. Zblewski, Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa - Bielsko-Biała 2008.

R. Terlecki, Tarcza i miecz komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007.

Komunizm w Polsce. Zdrada, zbrodnie, zakłamanie, zniewolenie, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006.

T. Wolsza, Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje, Warszawa 2013.

Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa–Lublin 2015.

J. Wrona, System partyjny w Polsce 1944–1952, Lublin 1995.

Efekty uczenia się:

Student powinien:

1. mieć szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii Polski w latach 1944-1989.

Posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym

2. posiadać umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.

3. mieć świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumieć potrzebę ciągłego samokształcenia; potrafić inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie: zaangażowania w dyskusje, wygłoszenia referatu, testu zaliczeniowego

Efekt kształcenia W05 - student powinien mieć szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii Polski w latach 1944-1989 (na ocenę 2: student nie zna; na ocenę 3: ma podstawową wiedzę; na ocenę 4: ma dobrą znajomość; na ocenę 5: bardzo dobrze zna faktografię historii Polski 1944-1989)

Efekt kształcenia U06 - student posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (na ocenę 2: student nie potrafi ...; na ocenę 3: student jedynie w stopniu dostatecznym...; na ocenę 4: student dobrze argumentuje; na ocenę 5: student bardzo dobrze argumentuje, wykorzystując własne poglądy i poglądy innych autorów, oraz formułuje wnioski i tworzy syntetyczne podsumowania).

Efekt kształcenia K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumieć potrzebę ciągłego samokształcenia; potrafić inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Rok 1945 – wyzwolenie czy zniewolenie?

3. Źródła do dziejów PRL - cenne dokumenty czy świstki?

4. Podziemie zbrojne czy bandy reakcyjnego podziemia?

5. Więzienia i obozy w PRL

6. Kościół katolicki: bliżej władzy czy bliżej opozycji?

7. Agentura w akcji

8. Bohaterowie i zdrajcy

9. Elity władzy PRL

10. Partia z narodem, naród z Partią?

11. Zbrodnie komunistyczne

12. Codzienność PRL/Dowcipem w PRL

13. Skok cywilizacyjny PRL – znak czasów czy propaganda?

14. Stan wojenny – mniejsze zło?

15. Polska (?) Rzeczpospolita Ludowa

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja

Zajęcia na platformie MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Adam Dziurok 15/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.