Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-ADZ-2-SEM-OM
Seminarium (SEM) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4da9ebfb33d34275b57cce8c5bc749e9%40thread.tacv2/conversations?groupId=80f3d591-1662-4c69-bece-27f9051940a9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4da9ebfb33d34275b57cce8c5bc749e9%40thread.tacv2/conversations?groupId=80f3d591-1662-4c69-bece-27f9051940a9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod do zespołu: b573u9h
Efekty uczenia się:

EK1: posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej

EK2: stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel

EK3: formułuje samodzielnie temat i układa plan pracy dyplomowej

EK4: wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe

EK5: rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

EK1: posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej pisania pracy magisterskiej (łącznie z określeniem jej przedmiotu)

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - posiada podstawową wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą przedmiotu pracy magisterskiej na poziomie bardzo dobrym

EK2: stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi postawić żadnej tezy dotyczącej pracy magisterskiej i nie potrafi określić jej celu

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - potrafi określić podstawy tezy dotyczącej pracy magisterskiej i określić zasadniczy jej cel

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - stawia tezy dotyczące pracy magisterskiej oraz określa jej cel na poziomie bardzo dobrym

EK3: formułuje samodzielnie temat i układa plan pracy dyplomowej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi samodzielnie sformułować tematu ani ułożyć planu pracy dyplomowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - potrafi samodzielnie stworzyć zarys tematyki pracy oraz plan pracy w ogólnym zarysie

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - formułuje temat pracy przy pomocy wykładowcy i układa plan pracy dyplomowej również z jego pomocą

Na ocenę 5 (bdb.) - formułuje samodzielnie temat i układa plan pracy dyplomowej bez większego problemu

EK4: wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi sformułować metod badawczych ani zebrać materiałów źródłowych do swojej pracy dyplomowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - nie potrafi samodzielnie wybrać metod adekwatnych - czyni to przy pomocy wykładowcy, samodzielnie zbiera niewielką ilość literatury źródłowej

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe, ale niewielką ich ilość i wyłącznie podstawowe pozycje z zakresu literatury przedmiotu

Na ocenę 5 (bdb.) - wybiera adekwatne do tematu pracy metody badawcze oraz samodzielnie zbiera materiały źródłowe

EK5: rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej

Na ocenę 2 (ndst.) - nie rozumie potrzeby stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - rozumie potrzebę stosowania norm etycznych w toku czynności badawczych i w przyszłej pracy zawodowej na poziomie bardzo dobrym

Zakres tematów:

1. Korzystanie ze źródeł i literatury przy pisaniu pracy magisterskiej.

Zagadnienia bibliograficzne: bibliografie tematyczne, według źródeł, prawnicze, historyczne, itp.

2. Korzystanie ze źródeł i literatury przy pisaniu pracy magisterskiej. Problemy związane z interpretacją źródeł.

3. Omówienie konstrukcji pracy magisterskiej.

4. Sposoby powoływania źródeł i literatury.

5. Dyskusja nad tematami prac magisterskich.

6. Dyskusja nad wstępnym projektem pracy magisterskiej.

7. Dyskusja na temat zagadnień związanych z tematem pracy magisterskiej.

8. Dyskusja nad przedstawioną pracą magisterską.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest praca dyplomowa oraz ocenianie ciągłe. Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. Wsparcie asynchroniczne stanowią materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams oraz prace przesyłane przez studentów również tą drogą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala e-learning
Marta Osuchowska 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)