Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka WMCM-LEN-BF-sem
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aab1cd25dad7d4faebe01e5e39f83f1a8%40thread.tacv2/conversations?groupId=3ca8535e-a744-444d-9fb5-1ee099393271&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Podstawowa

1. F. Jaroszyk (red.), „Biofizyka – podręcznik dla studentów”, PZWL, Warszawa, 2008

2. Hrynkiewicz, E. Rokita, „Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa, 2000

Uzupełniająca

1. Pilawski – Podstawy biofizyki, PZWL, Warszawa, 1985

2. Z. Jóźwiak, G. Bartosz, „Biofizyka. Wybrane zagadnienia z ćwiczeniami”, PWN, Warszawa, 2005

3. G. Ślósarek, „Biofizyka molekularna, Zjawiska Instrumenty Modelowanie”, PWN, Warszawa, 2011

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy i czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi;

 naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz jego oddziaływaniez materią;

 fizykochemiczne i molekularne podstawy działania narządów zmysłów; układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, układu oddechowego oraz podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym

 fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania;

 fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwiękówi naświetlań;

 zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny.

 struktury I-, II-, III- i IV-rzędową białek i struktury I- i II-rzędową DNA oraz strukturę chromatyny;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne i promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy;

 oceniać szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosować się do zasad ochrony radiologicznej;

 obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów;

 korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych narzędzi.

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie zadanych tematów przez studenta z prezentacją, uzupełnienie wiedzy przez wykładowcę, dialog student – wykładowca, dyskusja w grupach, analiza literatury, samodzielne dochodzenie do wiedzy, metody aktywizujące, konsultacje.

Prezentacja online

Zaliczenie

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Biofizyka – historia, zakres zainteresowań, Wielkości fizyczne i ich jednostki, pomiar, błąd pomiarowy

2. Podstawy termodynamiki; przydatność termodynamiki do opisu układów żywych. Zmiany stanu skupienia. Termoregulacja w organizmie człowieka.

3. Oddziaływanie prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka, oddziaływanie temperatury, wilgotności, ciśnienia.

4. Promieniowanie niejonizujące (w tym laserowe)

5. Elementy biofizyki molekularnej. Błony biologiczne i transport przez błony.

6. Biofizyka układów: ruchu, nerwowego, krążenia i oddechowego

7. Biofizyka narządu słuchu – elementy akustyki,

8. Biofizyka narządu wzroku – elementy optyki

9. Promieniowanie jonizujące. Diagnostyka i medycyna nuklearna

10. Podstawy fizyczne metod diagnostycznych i terapeutycznych:

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone na platformie MSTeams na kanałach utworzonych w zespole wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala e-learning
Agata Kamińska, Katarzyna Wiktorska 16/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Katarzyna Wiktorska, Agata Kamińska 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)