Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole WNP-PEZ-MA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af28943e54ee54700b94aedb9ca8ddbae%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3e03b91-1dff-403a-ac98-8600be65b451&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 8
Limit miejsc: 43
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dzierzgowska I.: "Jak uczyć metodami aktywnymi", Fraszka, Warszawa 2004.

2. Jąder M.: "Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi", Impuls, Kraków 2013.

3. Krzyżewska I.: "Aktywizujące metody i techniki w edukacji", Omega, Suwałki 2000, cz. 1, cz. 2.

Literatura uzupełniająca:

1. Drzał E., Skibińska-Czechowicz I.: "Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym", Harmonia, Gdańsk 2007.

2. Flemming I.: "Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy", Jedność, Kielce 1999.

3. Ziętkiewicz E.: "Jak aktywizować uczniów", G&P, Poznań 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

NP1_W13 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem.

Umiejętności:

NP1_U08 - student potrafi planować działalność dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną w oparciu o metody aktywizujące.

NP1_U12 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć.

30 godzin [30 : 30(25) = 1], 1 ECTS

Udział w ćwiczeniach: 8 godzin.

Samodzielna lektura: 5 godzin.

Przygotowanie i prezentacja narzędzia dydaktycznego, służącego aktywizacji pracy dzieci/uczniów: 17 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

NP1_W13 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem.

- na ocenę 3,0 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową;

- na ocenę 3,5 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań);

- na ocenę 4,0 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je i opisuje wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań); podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 4,5 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je, opisuje, prowadzi analizy i porównania wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (artykułów, raportów z badań); podaje stosowne przykłady;

- na ocenę 5,0 - student ma wiedzę na temat metod, technik i form prowadzenia zajęć aktywizujących w pracy z dzieckiem/uczniem - rozróżnia je, opisuje, prowadzi analizy i porównania wykorzystując literaturę podstawową, jak również sięga do samodzielnie wyszukanych innych źródeł naukowych (książek, artykułów); podaje stosowne przykłady; inicjuje i prowadzi dyskusję.

Umiejętności:

NP1_U08 - student potrafi planować działalność dydaktyczno-wychowawczą i terapeutyczną w oparciu o metody aktywizujące;

- na ocenę 3,0 - student potrafi skonstruować ogólny plan działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące przy niskim poziomie aktywności własnej;

- na ocenę 3,5 - student potrafi skonstruować ogólny plan działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące, przy wysokim poziomie aktywności własnej;

- na ocenę 4,0 - student potrafi skonstruować ogólny i szczegółowy plan działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące;

- na ocenę 4,5 - student potrafi skonstruować różnorodne ogólne i szczegółowe plany działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące; potrafi dostosować je do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy;

- na ocenę 5,0 - student potrafi skonstruować różnorodne ogólne i szczegółowe plany działalności dydaktyczno-wychowawczej i terapeutycznej w oparciu o metody aktywizujące; potrafi dostosować je do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy; dokonuje ewaluacji poszczególnych planów.

NP1_U12 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć.

- na ocenę 3,0 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według podstawowego pomysłu i ogólnie opracowanego planu;

- na ocenę 3,5 - student potrafi przygotować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według różnych pomysłów i ogólnie opracowanych planów;

- na ocenę 4,0 - student potrafi przygotować i zaprezentować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu;

- na ocenę 4,5 - student potrafi przygotować, zaprezentować i zastosować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu;

- na ocenę 5,0 - student potrafi przygotować, zaprezentować i zastosować narzędzie dydaktyczne aktywizując dzieci/uczniów podczas zajęć - według szczegółowo opracowanego i rozwiniętego planu, na podstawie autorskiego twórczego i oryginalnego pomysłu; potrafi dostosować twórcze narzędzie dydaktyczne do możliwości, potrzeb i zainteresowań grupy.

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność na zajęciach - 2 nieobecności skutkują niezaliczeniem przedmiotu;

2. przygotowanie, umiejętność zastosowania i zaprezentowania aktywizującego narzędzia pracy dydaktycznej;

3. zaangażowanie i aktywność podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Miejsce, rola metod aktywizujących w procesie nauczania/uczenia się oraz rola i znaczenie nauczyciela - animatora pracującego metodami aktywizującymi proces nauczania/uczenia się.

2. Wybrane metody aktywizujące w praktyce pedagogicznej, cz. 1.

3. Wybrane metody aktywizujące -w praktyce pedagogicznej, cz. 2.

4. Inspiracja teatralno-dramowa w metodach aktywizujących.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (NP1_W13);

- wykład konwersatoryjny.

Efekty umiejętności (NP1_U08; NP1_U12);

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- Ek (NP1_W13) - merytoryczne opracowanie projektu narzędzia dydaktycznego aktywizującego pracę dzieci/uczniów, zgodnie z metodyką prowadzenia zajęć aktywizujących nauczanie/uczenie się.

- Ek (NP1_U08; NP1_U12) - skonstruowanie i zastosowanie narzędzia dydaktycznego aktywizującego pracę dzieci/uczniów i ćwiczenia aktywizujące proces nauczania/uczenia się.

Realizacja zajęć dydaktycznych oraz sposób zaliczenia przedmiotu odbywać się będzie poprzez aplikację Microsoft Teams i niekiedy dodatkowo poprzez Platformę Moodle, zgodnie z planem zajęć dydaktycznych obowiązującym w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Wygenerowany link do przedmiotu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af28943e54ee54700b94aedb9ca8ddbae%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3e03b91-1dff-403a-ac98-8600be65b451&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Wykład konwersatoryjny - wykład oparty na dialogu, połączony z bezpośrednią aktywnością Studentów, skierowaną na rozwiązywanie problemów praktycznych oraz na poszukiwanie twórczych rozwiązań.

Metoda projektu - metoda ćwiczeniowo-praktyczna, która służy realizacji złożonego zadania poznawczo-praktycznego. Obejmuje samodzielne zdobywanie informacji przez Studentów, ich gromadzenie, przetwarzanie oraz prezentowanie wyników twórczych poszukiwań - w w tym przypadku w formie aktywizującego narzędzia dydaktycznego.

Metoda ćwiczeniowa - oparta jest na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy, a jej podstawowym zamierzeniem jest kształtowanie twórczej postawy i technicznych umiejętności Studenta, jako przyszłego pedagoga, nauczyciela/wychowawcy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Kinga Krawiecka 42/43 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)