Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia problemów rodzinnych i społecznych WSR-NR-D-SPR
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: NRM_W11,
NRM_U12,
NRM_U14,
NRM_K04
Literatura:

Literatura podstawowa:

Majkowski W., Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

Rodzina - dobro zagrożone, red. W. Majkowski, Kraków 2015.

Młyński J., Polityka społeczna wobec rodziny w Polsce w latach 1990-2015, Kraków 2016.

Frysztacki K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Miś L. (2007). Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca:

Pospiszyl I. (2009), Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzina dobro społeczne, red J. Młyński Trnava 2019.

Davies M. (red.) (1999), Socjologia pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK_1 - student zna elementarną terminologię z socjologii problemów społecznych oraz jej zastosowania w obrębie

pokrewnych dyscyplin. Posiada podstawy teorii w zakresie diagnozy problemów społecznych.

EK_2 - student posiada elementarna wiedzę o różnych rodzajach problemów społecznych

Umiejętności

EK_3 -potrafi dokonać obserwacji i interpretacji problemów społecznych dotyczących funkcjonowania rodziny; analizuje ich

powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu profilaktyki społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie

EK_4 -posiada umiejętność szukania danych na temat problemów społecznych i ich zapobieganiu; potrafi oceniać procesy

zachodzące w rzeczywistości społecznej oraz ich skutki społeczne oraz jednostkowe

Kompetencje

EK_5 - docenia znaczenie badań nad problemami społecznymi dla jakości życia społecznego. Potrafi prowadzić dyskusje w

zakresie problemów społecznych związanych z rodziną

ETCS 4

udział w zajęciach 18/30

udział w dyskusji, debacie, aktywność na zajedziach, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA

WIEDZA

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się terminologią socjologiczną, nie definiuje problKemów społecznych, , nie omawia wybranych problemów społecznych

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu zna teorie terminologię, teorie, zasady analiz problemów, charakteryzuje wybrane problemy społeczne. Tylko w pewnym zakresie prezentuje metody badania i rozwiązywania problemów społecznych.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie posługuje się terminologią socjologiczną, w pewnym stopniu (70%) poznał wiedzę dotyczącą wybranych problemów społecznych. Poprawnie charakteryzuje metody badań i konstruowania środków zaradczych w sektorze problemów społecznych.

OCENA 5 (BDB) – student dokładnie przedstawia teorie konieczne w analizach problemów społecznych, Właściwie (85-90%) poznał wiedzę dotyczącą wybranych problemów społecznych. Potrafi bardzo dobrze scharakteryzować metody badań i konstruowania środków zaradczych problemom społecznym. Poprawnie charakteryzuje badaczy zajmujących się socjologia problemów społecznych w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, nie nabył umiejętności wykorzystania wiedzy do analizy i rozwiązań problemów społecznych, nie potrafi właściwie ocenić działań zaradczych na poziomie polityki społecznej.

OCENA 3 (DST) - student w ograniczonym stopniu potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych.

OCENA 4 (DB) – student poprawnie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, potrafi właściwie ocenić zakres wybranych problemów, poszukać diagnoz społecznych, wskazać aspekty politykę łagodzącej dewiacje.i

OCENA 5 (BDB) – student w pełni potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami i ujęciami teoretycznymi z zakresu socjologii problemów społecznych, potrafi właściwie i odpowiedzialnie oraz umiejętnie wykorzystać wiedzę do analizy patologii społecznych i generowania rozwiązań, całkowicie poprawnie wykazuje umiejętności szukania diagnoz społecznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

OCENA 2 (NDST) – student nie uznaje problemów społecznych jako elementu rzeczywistości społecznej.

OCENA 3 (DST) – student w ograniczonym stopniu uznaje wagę badań problemów społecznych na polu socjologii.

OCENA 4 (DB) – student uznaje wagę badań i diagnoz na polu socjologii problemów społecznych, tezę w zakresie ich rozwiązywania. angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, włącza się dyskusje

OCENA 5 (BDB) – student w pełni uznaje istnienie problemów społecznych i potrzeby ich rozwiązywania. W pełni docenia powiązania rodziny z sytuacjami dewiacyjnymi w życiu jednostek i społeczeństw. W pełni zdobył właściwe kompetencje do aplikacji dewiacji oraz poszukiwania ich rozwiązań w społeczeństwie. Często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, podejmuje dyskusje

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności muszą być usprawiedliwione (L-4)

Zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach fizycznie lub w formie e-learning(zalogowanie w godzinach konwersatorium) – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min),

2.3. Wykonanie prezentacji

5. Zaliczenie - obecność, czynny udział w zajedziach, przedstawienie prezentacji, przesyłanie zwrotnych zadań na platformie e-learning

Końcową ocenę z zaliczenia tworzą: prezentacja i zadania zwrotne (oceniane jednostkowo)

Zakres tematów:

Po zakończeniu zajęć studenci potrafią:

- zdefiniować problemy rodzinne i społeczne, ich rodzaje oraz odróżnić je od problemów jednostek,

- wskazać i opisać podstawowe problemy społeczne rodzin w Polsce

- wskazać podstawowe sposoby rozwiązywania lub minimalizacji skutków problemów w ramach polityki społecznej.

Spis treści

1.Podstawowe informacje o rodzinie i społeczeństwie

2. Problemy społeczne: definicje i charakterystyka.

3. Problemy społeczne i i rodzinne – wybrane – analiza

A. Bezrobocie i ubóstwo

B. Bezdomność

C. Przemoc

D. Uzależnienia

E. Przestępczość

F. Niepełnosprawność

G. Rozwody

H. Kohabitacja

I. Małodzietność - demograficzna depopulacja

J. Osłabienie więzi małżeńsko-rodzinnej (migracja)

K. Sekularyzacja

Ł. Suicydalność

M. Starzenie się społeczeństwa

N. Migracja ekonomiczne i zarobkowe

O.Uchodźstwo

P. Sytuacje kryzysowe - epidemie, pandemia Covid 19

S. Kryzysy małżeńskie

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, dyskusja, debata

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Józef Młyński 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)