Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Metapsychologia – praxis WF-R-PS-WMMP
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82ed3d56c29248c3a5bcf9e6fb0300c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=013d0aa5-b281-4ae4-8299-646adb3648aa&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Gałdowa, A. (2012). Powszechność i wyjątek: rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Geertz, C. (2003). Zastane światło. Kraków: Universtitas.

Grobler, A. (2006). Filozofia nauk. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Kilpatrick, W.K. (1997). Psychologiczne uwiedzenie. Poznań: Wydawnictwo „ W drodze”.

Hillman, J. (2016). Re-wizja psychologii. Warszawa: Laurum.

May, R (1989). Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa: Pax.

Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Kilian, A. (2007). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów. Poznań: PWP.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kultuowej. Katowice: Wydawnictwo Altermed.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Paszkiewicz, E. (1983). Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna. Warszawa: PWN.

Płonka-Syroka, B. (red.) (2005). Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.

Straś-Romanowska, M. (red.) (1985). Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej. Warszawa-Wrocław: PWN.

Such, J., Szcześniak, M. (2006). Filozofia nauki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Trzópek, J. (2006). Filozofie psychologii: naturalistyczne i antynaturalistyczne podstawy psychologii współczesnej. Kraków: WUJ.

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia. Wrocław: Wydawnictwo Moderator.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę wybranych projektów badawczych,

- stosuje założenia critical review w celu identyfikacji podstaw teoretycznych swojego projektu,

- podejmuje autorefleksję podczas aktywności badawczej,

- zna możliwości, ograniczenia oraz zastosowania metapsychologii.

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Praca pisemna - critical review.

Zakres tematów:

1. Identyfikacja przykładów krytyki psychologii, takich jak: psychologizm, naturalizm, indywidualizm, redukcjonizm i ontologia dymensjonalna, w literaturze przedmiotu.

2. Wyodrębnienie stylu myślowego w wybranych projektach badawczych

- antropologia wiedzy (L. Fleck).

3. Przygotowanie critical review/analysis teoretycznych założeń projektu badawczego.

4. Wykorzystanie perspektyw teoriopoznawczych psychologii kulturowej i realnej w odpowiedzi na słabości psychologii głównego nurtu (vide punkt 1).

5. Analiza możliwości i ograniczeń proponowanych narzędzi metapsychologii.

6. Znaczenie metapsychologii dla rozwoju autorefleksji badawczej i generowania nowych obszarów badawczych.

Metody dydaktyczne:

E-learning.

Wykład interaktywny. powerpoint, ćwiczenia, prezentacje studentów, dyskusje problemowe, analiza literatury, analiza case studies.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala e-learning
Andrzej Pankalla 5/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)