Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczne teorie socjologiczne WSE-SO-KTS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. August Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, (fragmenty: § 1.-§ 7, s. 15-31, § 10., s. 39-41, § 12-§ 14, s. 45-52).

2. August Comte, Hierarchia nauk pozytywnych, w: Tenże, Metoda pozytywna w 16 wykładach, Warszawa 1961, s. 25-40.

3. Herbert Spencer, Zasady socjologii, Warszawa 1889, t. II, cz. II Indukcje socjologii, rozdz. Społeczeństwo jako organizm, s. 9-21, rozdz. X – Typy społeczeństw i skład, s. 98-123.

4. Gustave Le Bon, Psychologia tłumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, fragmenty: Wprowadzenie. Era tłumów, s. 11-16, Księga pierwsza. Dusza tłumu – rozdz. 1, 2, 3, s. 17-47, Księga druga. Poglądy i wierzenia tłumu – rozdz. 1, 2, 3, s. 53-88, Księga trzecia. Klasyfikacja i opis różnych kategorii tłumów, s. 97-126.

5. Vilfredo Pareto, Umysł a społeczeństwo, w: Elementy teorii socjologicznych, Wł. Derczyński, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 611-627.

6. Ludwik Gumplowicz, System socjologii, fragmenty w: Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, Szacki J. (red.), Warszawa 1995, s. 145-170.

7. Emile Durkheim, Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa 2000, s. 27-78, rozdz. I Co to jest fakt społeczny?, rozdz. II Zasady obserwacji faktów społecznych.

8. Ferdinand Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury (fragmenty), w: Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Śpiewak P. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 181-187.

9. Georg Simmel, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; Fragmenty: Wiedza, prawda i fałsz w stosunkach międzyludzkich, s. 227-233, Obcy, s. 300-304, Mentalność mieszkańców wielkich miast, s. 305-315.

10. Max Weber, Trzy czyste typy prawomocnego panowania, w: Elementy teorii socjologicznych, Wł. Derczyński, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 539-550.

11. Florian Znaniecki, Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, rozdz. 2., (p. 1. Rozróżnienie między danymi naturalnymi a kulturowymi, p. 2. Współczynnik humanistyczny danych kulturowych, p. 3. Wartości jako przedmioty kulturowe), s. 65-74; Florian Znaniecki, Grupy społeczne jako wytwory uczestniczących w nich jednostek, w: Jerzy Szacki, Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, 293-308.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas semestru przewidziane są dwa sprawdziany ze znajomości lektur – z każdego student może otrzymać od 0-12 p., co łącznie daje maksymalnie 24 p. (2x12 p.=24 p.), oraz dwie prace na platformie Moodle – za każdą student może otrzymać od 0-3 p., co łącznie daje maksymalnie 6 p. (2x3 p.=6p.). Ogółem ze sprawdzianow i prac na Moodle'u możnaotrzymać maksymalnie 30 p., zaś minimalna liczba punktów na zaliczenie wynosi 18 p., czyli 60%.

Za aktywność podczas zajęć student może otrzymać plusy, przekładające się na punkty dodatkowe – 4 plusy dają 1 p. – które doliczone zostaną do punktów ze sprawdzianów.

Przedmiot prowadzony jest w formie online, przez MS Teams. Będzie prowadzona weryfikacja uczestnictwa. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zakres tematów:

1. August Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, (fragmenty: § 1.-§ 7, s. 15-31, § 10., s. 39-41, § 12-§ 14, s. 45-52).

2. August Comte, Hierarchia nauk pozytywnych, w: Tenże, Metoda pozytywna w 16 wykładach, Warszawa 1961, s. 25-40.

3. Herbert Spencer, Zasady socjologii, Warszawa 1889, t. II, cz. II Indukcje socjologii, rozdz. Społeczeństwo jako organizm, s. 9-21, rozdz. X – Typy społeczeństw i skład, s. 98-123.

4. Gustave Le Bon, Psychologia tłumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, fragmenty: Wprowadzenie. Era tłumów, s. 11-16, Księga pierwsza. Dusza tłumu – rozdz. 1, 2, 3, s. 17-47, Księga druga. Poglądy i wierzenia tłumu – rozdz. 1, 2, 3, s. 53-88, Księga trzecia. Klasyfikacja i opis różnych kategorii tłumów, s. 97-126.

5. Vilfredo Pareto, Umysł a społeczeństwo, w: Elementy teorii socjologicznych, Wł. Derczyński, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 611-627.

6. Ludwik Gumplowicz, System socjologii, fragmenty w: Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, Szacki J. (red.), Warszawa 1995, s. 145-170.

7. Emile Durkheim, Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa 2000, s. 27-78, rozdz. I Co to jest fakt społeczny?, rozdz. II Zasady obserwacji faktów społecznych.

8. Ferdinand Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury (fragmenty), w: Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Śpiewak P. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 181-187.

9. Georg Simmel, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; Fragmenty: Wiedza, prawda i fałsz w stosunkach międzyludzkich, s. 227-233, Obcy, s. 300-304, Mentalność mieszkańców wielkich miast, s. 305-315.

10. Max Weber, Trzy czyste typy prawomocnego panowania, w: Elementy teorii socjologicznych, Wł. Derczyński, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 539-550.

11. Florian Znaniecki, Metoda socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, rozdz. 2., (p. 1. Rozróżnienie między danymi naturalnymi a kulturowymi, p. 2. Współczynnik humanistyczny danych kulturowych, p. 3. Wartości jako przedmioty kulturowe), s. 65-74; Florian Znaniecki, Grupy społeczne jako wytwory uczestniczących w nich jednostek, w: Jerzy Szacki, Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, 293-308.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w formie online, przez MS Teams. Wykorzystywana jest również do pracy platforma edukacyjna Moodle UKSW - przewidziana jest praca w formie e-learningu.

Podczas ćwiczeń omawiane są zadawane lektury. Stosowane są metody aktywizujące - praca w małych zespołach, dyskusja, studium tekstu, odpowiedzi na krótkie pytania w ankiecie na MS Teams, samodzielne opracowanie tekstu na platformie edukacyjnej Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Agnieszka Wołk 17/14 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Agnieszka Wołk 11/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.