Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do metodyki nauczania języka polskiego jako obcego WH-FP-SP-I-2-WMNJPJO
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Kraków 2006.

2. I. Janowska, Planowanie lekcji języka obcego, podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków 2010.

3. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. poziomy A1-C2, praca zbiorowa pod red. I. Janowskiej, E. lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011.

4. Metodyka nauczania języka obcego, H. Komorowska

5. wybrane artykuły z czasopisma "Języki obce w szkole" , w tym tekst Karoliny Zioło-Pużuk nt. kart dialogowych

6. Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo UKSW, 2020, red. Karolina Zioło-Pużuk (wybrane teksty)

7. Karolina Zioło-Pużuk, Small talk w klasie i poza nią - krótka rozmowa, która buduje relacje i wspiera rozwój kompetencji komunikacyjnej, w: Refleksyjny praktyk. O pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego, Wydawnictwo UKSW, 2020

8. Karolina Zioło-Pużuk, Nauczanie języka polskiego jako obcego osób duchownych- wyzwania i rozwiązania. „Język, szkoła, religia”, 2021

9. Karolina Zioło-Pużuk, Photovoice jako metoda badania potrzeb językowych i szkoleniowych. Studium przypadku. Acta Universitatis Lodzensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 2021

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie na poziomie podstawowym terminologię, używaną w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego.

Ma podstawową wiedzę ogólną z zakresu psychologicznych, pedagogicznych i metodycznych podstaw nauczania języka polskiego jako obcego, przede wszystkim na poziomach nauczania A1-B1.

Rozumie czym jest proces grupowy, jak przebiega na lekcji i zna zasady pracy z grupą, w tym grupą heterogeniczną.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie konspektu lekcji online / offline (20%); przeprowadzenie zajęć (peer-review) (50%); wykonanie 2 prac domowych w semestrze (łącznie 30%)

Zakres tematów:

1. Nauczanie języka polskiego jako obcego - podstawowe pojęcia (6h)

2. Konstruowanie programu nauczania ( ustalanie zakresu tematycznego, porządkowanie materiału leksykalnego i gramatycznego, określanie celów, liczba godz. etc.) poziomy nauczania A1-B1, nauczania podsystemów języka zależnie od poziomu nauczania (8 h)

3. przegląd podręczników i stron www do nauki języka polskiego jako obcego dla poziomów A1-B1 (2h)

4. planowanie zajęć jpjo - tworzenie konspektu lekcji z uwzględnieniem faz lekcyjnych, określanie celów lekcji, dobór form i technik pracy, przygotowywanie kart pracy, ćwiczeń itp. pomocy/środków dydaktycznych (6h)

5. gry i zabawy w nauczaniu jpjo (2h)

7.prowadzenie lekcji/ obserwacja/ ocena (ocena koleżeńska) (6h)

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład konwersacyjny, burza mózgów, dyskusja, studium przypadku, obserwacja, symulacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Karolina Zioło-Pużuk 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)