Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna rodzina polska WSE-SO-WRP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adf96f2e85cf24dfd8d5b1b93fbfc97d5%40thread.tacv2/conversations?groupId=00297b10-6ebf-41cb-9db9-ac1ba6b5bbcb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura

1. A. Kwak, Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie Żak Warszawa, 2005

2. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2002.

3. K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy NOMOS, 2006

4. Z. Tyszka, Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2012

5. A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, UW, Warszawa, 2012.

6. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet opolski 2012

7. T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN 2012

8. I. Krasiejko, Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna Praca socjalno-wychowawcza, Wyd. Difin, Warszawa 2019

9. I. Burkacka, Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego, „Artes Humanae” nr 2, 2017.

10. I. Taranowicz, S. Grotowska red., Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015

11. Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim, Miłość na odległość. Modele życia

w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013

12. M. Klimek red., Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

13. D. Trawkowska red., Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011

14. B. Łaciak red., Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian, Żak – Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014

14. E. Badinter, Konflikt: kobieta i matka, przeł. J. Jedliński. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

15. A. Matysiak red., Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014

16. P. Szukalski, Małżeństwo. Początek i koniec. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013

17. B. Szluz red. Obraz współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017

18. Gizicka D., red., Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, KUL. Lublin 2016

19. Bieńko M., Kwak A., Rosochacka-Gmitrzak M., red., Wciąż jeszcze w gnieździe rodzinnym? socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych, Wyd. Akad. Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017

20. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka red., Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, KUL, Lublin 2014

21. J. Brągiel, B. Górnicka, Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Uniwersytet Opolski 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna typowe struktury instytucje społeczne (kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne), w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim powiązane; wyróżnia ich podstawowe elementy.

Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina

grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne,

środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i

warunkach optymalnego rozwoju.

Zna normy i reguły życia społecznego; wie, jakie podstawowe normy i reguły organizują struktury społeczne i instytucje, w szczególności w ramach systemu polityki społecznej pomocy i społecznej; wie, jakie prawa posiada klient pomocy społecznej.

Umiejętności

Dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska społeczne; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu

analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin, społeczności.

Analizuje przyczyny powstawania dysfunkcji, niedostosowania,

niewydolności społecznej, przestępczości i innych przejawów dezorganizacji życia osób, grup i środowisk.

Kompetencje

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne

umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Opis ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do wykładu 15 g.

Przygotowanie do egzaminu pisemnego - 35 g.

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe

opanowanie materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

egzamin pisemny - test i pytania otwarte

Zakres tematów:

1. Rodzina - problemy definicyjne; współczesna definicja rodziny, wskaźniki, metody badań współczesnej rodziny

2. Cykl życia rodziny - teoria cyklu życia rodziny, fazy cyklu, kryzysy w cyklu życia rodziny

3. Miłość jako wartość współczesnej rodziny

4. Single (nowy) styl życia – konsekwencje dla współczesnej rodziny

5. Rodzina z perspektywy socjologicznej – rodzina jako grupa i instytucja społeczna, interakcje w rodzinie

6. Kierunki przemian współczesnej rodziny polskiej - ujęcie historyczne, tendencje zmian, czynniki warunkujące zmiany

7. Funkcje rodziny – typy rodzin, funkcje rodziny, przeobrażenia funkcji rodziny

8. Alternatywne formy życia małżeńskiego i rodzinnego – definicje, typy alternatyw, kohabitacja jako podstawowa alternatywa życia rodzinnego / małżeńskiego

9. Socjo–ekonomiczne uwarunkowania dzietności w Polsce – dynamika urodzeń, determinanty dzietności, rynek pracy i aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn wobec postaw prokreacyjnych

10. Kierunki przemian w kobiecych rolach małżeńskich i macierzyńskich – uwarunkowania i determinanty przemian, męska kobieta, kobiecy mężczyzna

11. Współczesne rodzicielstwo – znaczenie przemian, jakość współczesnego rodzicielstwa, nowy wizerunek ojca i matki

12. Zdrada jako współczesne zagrożenie dla życia rodzinnego

13. Dynamika rozpadu związków versus uwarunkowania stabilności, analizy empiryczne

14. Kultura i czas wolny współczesnej rodziny polskiej – definicja czasu wolnego i jego determinanty, budżet czasu, konsumpcjonizm

15. Nowe role w rodzinie w życiu osób starszych

16.Wspólczesna rodzina przykłady badań i analiz - GUS, CBOS, PPPiW, czy jest lekarstwo na niską dzietność? czy współczesna rodzina doświadcza kryzysu?

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Martyna Kawińska 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.