Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktury społeczne WSE-SO-SSpoł
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007.

J. Turowski, Socjologia: wielkie struktury społeczne, Lublin 1994.

J. Turowski, Socjologia: małe struktury społeczne, Lublin 1993.

Struktura społeczna i jej wymiary, red., B. Roguska i R. Boguszewski

J. Wasilewski, Formowanie się nowej struktury społecznej, w: Współczesne społeczeństwo polskie: dynamika zmian, pod red. Jacka Wasilewski, Warszawa: 2006. s. 47-102

Literatura dodatkowa

Struktura społeczna, w: Encyklopedia Socjologii, t. 4, ss. 132-137.

H. Domański, Klasa średnia, w: Encyklopedia Socjologii, t. 2, Warszawa 1999.

J. Szmatka, Małe struktury społeczne: wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa 2007

K. Davies, W. Moore, Wilbert,, O niektórych zasadach uwarstwienia, w: Sztompka, Piotr, Kucia, Marek, (red.) Socjologia. Lektury, 2005.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne (przedmiot mikrostruktur, makrostruktur, metody badawcze, definicje).

2. Teoria funkcjonalno – strukturalna, koncepcja konfliktowa, interakcyjna, strukturalistyczna, ujęcie holistyczne

3. Historia badań małych struktur społecznych. Twórcy teorii mikrostruktur (F. Tönnies, E. Durkheim, G. Simmel, Ch. Cooley,

Z. Freud, F. Znaniecki). Klasyczne teorie i studia empiryczne małych struktur społecznych (Jakob L. Moreno, Kurt Lewin,

George`a Homans).

4. Morfologia grupy społecznej (czynniki generujące strukturę grupową, komponenty grupy społecznej: zbiór osób, wartości

ogólnogrupowe, więź społeczna, wewnętrzna organizacja grupy; zasada odrębności, dynamika grupy wg Theodore M.

Millsa); wewnętrzna organizacja grupy – rola i pozycja jednostki w grupie, konflikt ról, spójność grupy, atrakcyjność

interpersonalna – T.M. Newcomb, struktura przywództwa – F. Fiedler, konformizm w małej grupie – koncepcje: Rokeacha,

Bassa, Walkera i Heynsa).

5. Komunikacja (zagadnienia ogólne z teorii komunikacji, funkcja komunikacji i łączności w małych strukturach, wzory

komunikacji w grupach zadaniowych na podstawie eksperymentu Alexa Bavelasa).

6. Proces socjalizacji w małych strukturach (socjalizacja a wychowywanie, socjalizacja a stereotypy społeczne).

7. Typologia małych struktur społecznych ze względu na następujące kryteria: ilość osób, cel, zadania, stopień trudności

wejścia, dynamikę (typologia F. Tönniesa i Ch. Cooleya, funkcje grupy pierwotnej i wtórnej, G. Simmel - diady i triady, grupy formalne i nieformalne, grupy małe i duże; grupy wspólnotowe, celowe, inkluzywne, ekskluzywne, odniesienia, quasi grupy, grupy rówieśnicze, sąsiedzkie, schizmatyczne; kręgi społeczne, klika jako specyficzna grupa spójna, kręgi koleżeńskie i

towarzyskie; grupy subkulturowe).

8. Zbiorowości tymczasowe (publiczność skupiona i rozproszona, zbiegowisko, tłum).

9. Czynniki wyróżniające wielkie zbiorowości społeczne, struktura społeczna socjologia wielkich struktur społecznych jako

subdyscyplina szczegółowa socjologii ogólnej).

10. Społeczeństwo (ujęcie historyczne, typologia społeczeństw, ewolucja społeczeństw, przeobrażenia makrostrukturalne w

Polsce, czynniki przemian, dynamika zmian segmentacyjnych).

11. Klasy społeczne – kapitalistyczne i niekapitalistyczne teorie klas (ujęcie marksistowskie, weberowskie, W. L. Warnera,

współczesna analiza klas - integracyjna i analityczna). Middle class w strukturze społecznej. Koncepcja „śmierci klas”;

Underclass – wykluczenie społeczne.

12. Warstwy społeczne (definicje, ujęcie M. Webera, W.L. Warnera, struktura warstwowa w USA).

13. Socjologiczne portrety klasy średniej

15. Socjologiczne portrety klasy robotniczej (definicje, sytuacja robotników w perspektywie historycznej, koncepcja brytyjska i francuska pojęcia

robotnika, współczesne tezy o klasie robotniczej, typologia robotników Davida Lockwooda).

16. Socjologiczne portrety klasy chłopskiej. Czy już klasa producentów rolnych? Socjologiczny portret klasy chłopskiej (sytuacja rolników w perspektywie

historycznej, modernizacja a przemiany klasy chłopskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Sławomir Zaręba 56/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)