Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktury społeczne WSE-SO-SSpoł
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Kod do zajęć: evpiddr
Zajęcia odbywają się za pomocą aplikacji MsTeams. Ich uzupełnieniem są zadania na platformie moodle oraz ewentualne zadania umieszczane w aplikacjach Microsoft Office.
Literatura:

1) Della Porta D., Diani M., Ruchy społeczne, Kraków 2009.

2) Krzyminiewska G., Mentalność ekonomiczna młodego pokolenia współczesnej wsi polskiej, w: Socjologiczne portrety grup społecznych, Wrocław 2002,

3) Homans G., Pozycja przywódcy, [w] Elementy teorii socjologicznych - materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.

4) Domański H., Polska klasa średnia, Wrocław 2002.

5) Janis I., Uogólnienia dotyczące grupowego myślenia, [w] J. Szmatka, Elementy mikrosocjologii, cz. II, (wybór tekstów), Kraków 1992.

6) Janicka K., Wesołowski W., Obrazy struktury społecznej i indywidualne lokalizacje, w: Jak żyją Polacy, red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej, A. Rycharda, Warszawa 2000.

7) Karwacki, D. Antonowicz, Underclass i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych, Studia Socjologiczne 2003/3.

8) Hirszowicz M., Spory o przyszłość: klasa, polityka jednostka, Warszawa 1998.

9) Mazurek P., Internetowa grupa dyskusyjna, [w] Kultura i Społeczeństwo, nr1/2003, t.47.

10) Merton R. K., Elementy teorii grup odniesienia, [w] Elementy mikrosocjologii, J. Szmatka, Kraków 1979, cz. I.

11) Mucha J., Społeczeństwo i jednostka; Grupy pierwotne, [w] J. Mucha, Cooley, Warszawa 1992.

12) Oyster C. K., Grupy, Poznań 2002.

13) Simmel G., Struktury proste. Liczba elementów jako jedyny wyznacznik ich wzajemnych stosunków, [w] Socjologia lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red), Kraków 2005.

14) Szmatka J., Małe struktury społeczne, Warszawa 2007.

15) Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

a) Student charakteryzuje różne typy zbiorowości społecznych.

b) Student opisuje procesy powstawania grup.

c) Student rozpoznaje socjologiczne teorie grupy.

Umiejętności

a) Student klasyfikuje różne zbiorowości społeczne.

b) Student analizuje procesy wewnątrzgrupowe.

c) Student analizuje zbiorowości społeczeństwa polskiego z perspektywy socjologicznych teorii grup.

Kompetencje

a) Student nabiera kompetencji komunikacji interpersonalnej

b) Student nabiera kompetencji do pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Na zajęciach odbywają się niezapowiedziane kolokwia. Ocena na semestr jest oceną z zebranych punktów ze wszystkich kolokwiów. Zaliczenie przedmiotu to uzyskanie 60% punktów z wszystkich kolokwiów.

Zakres tematów:

1. Współczesne paradygmaty w badaniach mikrostruktur

2. Struktury grupowe

3. Procesy grupowe

4. Konstrukty grupowe

5. Komunikacja w małych grupach

6. Typy kierowania i podejmowania decyzji – konsensualizm grupowy

7. Proces socjalizacji w małych grupach społecznych: synteza podejść

8. Teorie grup odniesienia

9. Społeczności i więzi wirtualne – analiza mikrosieci społecznych

10. Struktura społeczna i społeczeństwo

11. Przejście od społeczeństwa kapitalistycznego do pokapitalistycznego

12. Współczesne spojrzenie na klasy społeczne

13. Konflikty społeczne

14. Transformacja makrostruktury społeczeństwa polskiego

15. Imponderabilia restrukturyzacji społecznej

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Wojciech Klimski 30/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Wojciech Klimski 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.