Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktury społeczne WSE-SO-SSpoł
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 70
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Kod do zajęć: evpiddr
Zajęcia odbywają się za pomocą aplikacji MsTeams. Ich uzupełnieniem są zadania na platformie moodle oraz ewentualne zadania umieszczane w aplikacjach Microsoft Office.
Literatura:

1) Della Porta D., Diani M., Ruchy społeczne, Kraków 2009.

2) Krzyminiewska G., Mentalność ekonomiczna młodego pokolenia współczesnej wsi polskiej, w: Socjologiczne portrety grup społecznych, Wrocław 2002,

3) Homans G., Pozycja przywódcy, [w] Elementy teorii socjologicznych - materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.

4) Domański H., Polska klasa średnia, Wrocław 2002.

5) Janis I., Uogólnienia dotyczące grupowego myślenia, [w] J. Szmatka, Elementy mikrosocjologii, cz. II, (wybór tekstów), Kraków 1992.

6) Janicka K., Wesołowski W., Obrazy struktury społecznej i indywidualne lokalizacje, w: Jak żyją Polacy, red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej, A. Rycharda, Warszawa 2000.

7) Karwacki, D. Antonowicz, Underclass i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych, Studia Socjologiczne 2003/3.

8) Hirszowicz M., Spory o przyszłość: klasa, polityka jednostka, Warszawa 1998.

9) Mazurek P., Internetowa grupa dyskusyjna, [w] Kultura i Społeczeństwo, nr1/2003, t.47.

10) Merton R. K., Elementy teorii grup odniesienia, [w] Elementy mikrosocjologii, J. Szmatka, Kraków 1979, cz. I.

11) Mucha J., Społeczeństwo i jednostka; Grupy pierwotne, [w] J. Mucha, Cooley, Warszawa 1992.

12) Oyster C. K., Grupy, Poznań 2002.

13) Simmel G., Struktury proste. Liczba elementów jako jedyny wyznacznik ich wzajemnych stosunków, [w] Socjologia lektury, P. Sztompka, M. Kucia (red), Kraków 2005.

14) Szmatka J., Małe struktury społeczne, Warszawa 2007.

15) Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001.

Efekty uczenia się:

Student po odbyciu kursu będzie znał typy struktur społecznych (grupy, agregaty, kategorie klasy społeczne, zbiorowości terytorialne, grupy swoje, obce, pierwotne, wtórne, odniesienia, ekskluzywne, inkluzywne, internetowe), a także będzie znał elementy struktury struktur społecznych (świadomość wartości, role społeczne, statusy społeczne, struktury wewnątrz grupowe). Będzie znał procesy przemian struktur społecznych (wybieranie i tworzenie grup, etapy ich rozwoju). Student będzie także potrafił interpretować procesy mające wpływ na struktury społeczne (kapitalizm, procesy ekonomiczne (ubóstwo), oddziaływanie mediów). Student będzie potrafił współpracować w grupie w celu zrealizowania celu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Na zajęciach odbywają się niezapowiedziane kolokwia. Ocena na semestr jest oceną z zebranych punktów ze wszystkich kolokwiów. Zaliczenie przedmiotu to uzyskanie 60% punktów z wszystkich kolokwiów.

Zakres tematów:

1. Współczesne paradygmaty w badaniach mikrostruktur

2. Struktury grupowe

3. Procesy grupowe

4. Konstrukty grupowe

5. Komunikacja w małych grupach

6. Typy kierowania i podejmowania decyzji – konsensualizm grupowy

7. Proces socjalizacji w małych grupach społecznych: synteza podejść

8. Teorie grup odniesienia

9. Społeczności i więzi wirtualne – analiza mikrosieci społecznych

10. Struktura społeczna i społeczeństwo

11. Przejście od społeczeństwa kapitalistycznego do pokapitalistycznego

12. Współczesne spojrzenie na klasy społeczne

13. Konflikty społeczne

14. Transformacja makrostruktury społeczeństwa polskiego

15. Imponderabilia restrukturyzacji społecznej

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Wojciech Klimski 30/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Wojciech Klimski 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)