Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe WSE-SO-MiTBS-BJ
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae525cc01c144fbab07eb3d56ba923e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ccd9b9e-8d26-45b7-8129-5a358b8842c4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Silverman, D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007.

Hammersley, M., P. Atkinson, Metody badań terenowych, Wyd. Zysk & S-ka, 2000 Poznań.

Babbie, E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; rozdz. 10, 11, 12, 18, 19.

Miles M. B, Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Białystok: Trans Humana, 2000.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010.

Konecki K., Studia z metodologii badan jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Glaser B. B., Holton J., Remodelowanie teorii ugruntowanej, "Przegląd Socjologii Jakościowej" 6/2/2010, s. 81-102.

Flyvberg B., Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, "Studia Socjologiczne" 2(177)/2005, s. 41-69.

Kożuch A., Marzec I., Studium przypadku jako metoda badawcza w naukach społecznych, "Zeszyty Naukowe WSOWL" 2(172)/2014, s. 32-44.

Kaźmierska K., Schütze F., Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD, "Przegląd Socjologii Jakościowej" nr 4(9)/2013, s. 122-139.

Wysocki A., Badanie zderzenia kultur metodą biograficzną, "Przegląd Socjologii Jakościowej" nr 4(9)/2013, s. 152-169.

Lisek-Michalska J., Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Łódź 2013, rozdział 1 i 2, s. 13-112.

Jabłońska B., Krytyczna analiza dyskursu w świetle założeń socjologii

fenomenologicznej : dylematy teoretyczno-metodologiczne, "Przegląd Socjologii Jakościowej", nr 9/1/2013, s. 48-61.

Jabłońska B., Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, "Przegląd Socjologii Jakościowej", nr 2/1/2006, s. 53-67.

Metody i kryteria oceniania:

Na pozytywną ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach prowadzonych metodami kształcenia na odległość (dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione),

- pozytywny wyniku egzaminu pisemnego (uzyskanie powyżej 50% łącznej liczby punktów), przeprowadzonego na platformie Moodle (do egzaminu dopuszczone są osoby, które uprzednio zaliczyły ćwiczenia z przedmiotu na ocenę pozytywną)

Na ocenę ndst (2,0) student:

- nie identyfikuje żadnych omawianych na wykładzie metod, technik i narzędzi pozyskiwania i analizowania danych jakościowych,

- nie potrafi właściwie analizować przyczyn i przebiegu konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych.

- nie wykazuje otwartości na istniejące rozwiązania konkretnych problemów ani nie proponuje w tym zakresie własnych rozstrzygnięć.

Na ocenę dst (3,0) student:

- identyfikuje niektóre z omawianych na wykładzie metod, technik i narzędzi pozyskiwania i analizowania danych jakościowych,

- potrafi częściowo analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych.

- jest jedynie w ograniczonym zakresie otwarty na istniejące rozwiązania konkretnych problemów, a proponowane w tym zakresie własne rozstrzygnięcia wykazują braki wiedzy teoretycznej.

Na ocenę db (4,0) student:

- poprawnie identyfikuje omawiane na wykładzie metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i analizowania danych jakościowych,

- potrafi poprawnie analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych,

- jest otwarty na istniejące rozwiązania konkretnych problemów, proponuje w tym zakresie własne, poprawne pod względem zaplecza teoretycznego i metodologicznego, rozstrzygnięcia.

Na ocenę bdb (5,0) student:

- doskonale identyfikuje omawiane na wykładzie metody, techniki i narzędzia pozyskiwania i analizowania danych jakościowych oraz potrafi je omówić, scharakteryzować, dostrzec różnice;

- w sposób pogłębiony przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych,

- jest otwarty na istniejące rozwiązania konkretnych problemów, proponuje w tym zakresie własne, poprawne pod względem zaplecza teoretycznego i metodologicznego, nowatorskie rozstrzygnięcia.

Zakres tematów:

1. Metody i techniki badań jakościowych - zagadnienia wprowadzające. Dane ilościowe i jakościowe - sposoby integrowania.

2. Wybrane paradygmaty badań jakościowych.

3. Metodologia teorii ugruntowanej - aspekty zastosowania.

4. Projektowanie badań jakościowych.

5. Analizowanie danych jakościowych.

6. O badaniach typu studium przypadku - charakterystyka, cele zastosowania.

7. Metoda biograficzna w naukach społecznych - założenia metodologiczne i przykłady badań.

8. Metodologiczne i etyczne aspekty badań fokusowych.

9. Badania z zastosowaniem techniki wywiadu. Udoskonalanie jakości wywiadu. Techniki projekcyjne.

10. Krytyczna analiza dyskursu (CDA).

11. Analiza konwersacji i dokumentów.

12. Jakość w badaniach jakościowych.

13. Dylematy etyczne w badaniach jakościowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marek Butrym, Magdalena Markocka 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.