Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe WSE-SO-MiTBS-BJ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5ed3ba4c5d124e608ba5d1a3fa23b89f%40thread.tacv2/conversations?groupId=efa4c0fc-8cd1-42dd-b5ef-4a7937265072&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Denzin N. K., Lincoln Y. S., Dziedzina i praktyka badań jakościowych w: Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, tom 1, s. 19-76.

2. Angrosino M. V., Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej, w: Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, tom 2, s. 129-149.

Miller P., Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 1/2012, s. 76–97.

3. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000, s. 145-168.

4. Fontana A., Frey J. H., Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania, w: Denzin N. K., Lincoln Y. S. (red.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010, tom 2, s. 81-121.

Miński R., Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych, ""Przegląd Socjologii Jakościowej", tom 13, numer 3/2017, s. 30-51.

5. Kamberelis G., Dimitriadis G., Wywiady zogniskowane. Strategiczne artykulacje pedagogiki, polityki i badań, w: Denzin N. K., Lincoln, Y., Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa 2010, tom 2, s. 351-377.

6. Konecki K., Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, "Przegląd Socjologii Jakościowej", tom 1, numer 1/2005.

Rogowski Ł., Socjologia wizualna w praktyce: empiryczne przykłady współpracy socjologów z fotografami, "Rocznik Lubuski", tom 41, część 1, 2015, s. 79-92.

7. Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWN Warszawa 2010, rozdz. 7 i 9.

Literatura uzupełniająca:

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000, s. 7-23, 24-58, 169-181.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2007, s. 39-49, 52-67.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010, s. 73-95, 137-146.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010.

Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa 2001, s. 40-95 i 113-154.

Dukaczewska-Nałęcz A., Zogniskowane wywiady grupowe - jakościowa technika badawcza, w: Domanski H., Lutynska K., Rostocki A (red.), Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, Warszawa 1999.

Lofland J., Snow D. A., Anderson L., Lofland L. H., Analiza układów społecznych, Warszawa 2009, rozdz. 9 i 10.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011, rozdz. 4, 6 i 7.

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, PWN 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Na pozytywna ocenę z ćwiczeń składają się:

- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przy pomocy technik kształcenia na odległość (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

- systematyczna lektura zadanych tekstów i udział w dyskusji

- realizacja zadań badawczych w grupach (3 w semestrze): przeprowadzenie badań terenowych i prezentacja wyników i doświadczeń na ćwiczeniach; za każde zadanie wystawiana jest ocena cząstkowa na podstawie kryteriów podanych w opisie (Moodle)

- wykonanie ewentualnych zadań na platformie Moodle

Na ocenę ndst (2,0) student:

- nie identyfikuje żadnych omawianych metod, technik i narzędzi pozyskiwania danych jakościowych,

- nie potrafi opracować narzędzi badawczych ani zaproponować własnej koncepcji badań,

- nie potrafi właściwie analizować przyczyn i przebiegu konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych,

-nie podejmuje się przygotowania projektów badawczych indywidualnie lub w zespole.

Na ocenę dst (3,0) student:

- identyfikuje niektóre metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych jakościowych,

- potrafi częściowo opracować narzędzia badawcze, a proponowana koncepcja badań własnych ma wiele niedociągnięć,

- potrafi częściowo analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych,

- podejmuje się przygotowania projektów badawczych w ograniczonym zakresie, indywidualnie lub w zespole.

Na ocenę db (4,0) student:

- poprawnie identyfikuje metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych jakościowych,

- potrafi poprawnie opracować narzędzia badawcze oraz zaproponować własną koncepcję realizacji badań,

- potrafi poprawnie analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych,

- podejmuje się przygotowania projektów badawczych, indywidualnie lub w zespole.

Na ocenę bdb (5,0) student:

- doskonale identyfikuje metody, techniki i narzędzia pozyskiwania danych jakościowych,

- z łatwością opracowuje narzędzia badawcze oraz proponuje własną koncepcję realizacji badań,

- potrafi w sposób pogłębiony analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społecznych z zastosowaniem wybranych metod badawczych w obszarze badań jakościowych,

- chętnie podejmuje się przygotowania projektów badawczych, pracując indywidualnie i/lub w zespole oraz uwzględnia wielorakie aspekty naukowe swoich przedsięwzięć.

Zakres tematów:

1. Metody i techniki badań społecznych - badania jakościowe. Zagadnienia

wprowadzające: badania jakościowe, czyli jakie? Charakterystyka podejścia jakościowego, porównanie jakościowych i ilościowych metod badawczych, badania jakościowe w Polsce.

2. Wybrane podejścia w badaniach jakościowych.

3. Obserwacja jako metoda gromadzenia danych jakościowych. Omówienie podstaw teoretycznych i przygotowanie do zadania praktycznego. Omówienie wyników prac w zespołach badawczych. (4h)

4. Prowadzenie wywiadów. Wywiad swobodny jako technika zdobywania informacji, konstruowanie narzędzi do wywiadów swobodnych i wprowadzenie w zasady ich przeprowadzania. Realizacja zadania badawczego i omówienie jego wyników. (4h)

5. Zogniskowane wywiady grupowe. Podstawy badan fokusowych. Wywiad grupowy a wywiad indywidualny - porównanie.

6. Analiza danych jakościowych. Przygotowywanie raportu z badań.

7. Analiza zawartości przekazów. Socjologia wizualna.

8. Analiza treści (dokumentów). Media w badaniach jakościowych.

9. Podsumowanie omawianych zagadnień w zakresie metod gromadzenia i analizy danych jakościowych oraz omówienie wyników badań terenowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Magdalena Markocka 15/14 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Magdalena Markocka 13/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.