Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne teorie socjologiczne WSE-SO-WTS
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 28
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abb69b74e74de4ae7a82bc987f5be1f48%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b10b6ad-d044-49f6-93c5-1b66788fb8b1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

LEKTURY DLA WSZYSTKICH:

Encyklopedia Socjologii, Oficyna Naukowa, hasło: Interakcjonizm symboliczny

J.H Turner, Struktura teorii socjologicznej, r. 30, Goffman s. 456-462

Harold Garfinkel, Studia z etnometodologii; Badanie rutynowych podstaw codziennych czynności, s.51-98.

M. Hechter, S. Kanazawa, Teoria racjonalnego wyboru a socjologia, w: Współczesne teorie Socjologiczne, A. Jasińska-Kania, J. Szacki i in. 164-180

T.Parsons, N.J Smelser, Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, w: Współczesne teorie Socjologiczne, A. Jasińska-Kania, J. Szacki i in. 390-403

Bourdieu Pierre, Jean-Claude Passeron, Kapitał kulturowy i komunikacja pedagogiczna, w: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, s. 153-192, Warszawa, PWN 2006; Anna Matuchniak- Krasuska Koncepcja habitusu Pierre Bourdieu, HYBRIS nr 31 (2015).

„Teoria wymiany”; ”Podejście behawiorystyczne- Homans” s. 301-305 oraz „Podejście dialektyczne, Blau” s. 311-315, w: „ Struktura teorii socjologicznej” , PWN 2008.

Encyklopedia socjologii , hasło: Giddens Anthony, Oficyna Naukowa 1998

Elias Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, 421-449

Tomasz Zarycki „Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim” Pomorski Przegląd Gospodarczy nr. 2/2008 (37), s. 49-52 https://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/dwa-wymiary-kapitalu-spolecznego-w-kontekscie-polskim

www.iss.uw.edu.pl/zarycki/pdf/dwa-wymiary.pdf

A. Horolets, „Analiza dyskursu”, s. 16-21 w: Słownik socjologii jakościowej, red K. Konecki, P. Chomczyński. Wyd. Engram.

Audycja http://www.polskieradio.pl/8/3664/Artykul/1161640,Michel-Foucault-dal-nam-narzedzia-do-stawiania-codziennego-oporu

Z. Krasnodębski, „Jurgen Habermas” s. 270-275, Oficyna Naukowa 1998 (możliwe przeniesienie na 11 06)

Z. Bauman, Globalizacja, (R. turyści i włóczędzy) s. 92-122

LISTA LEKTUR DO PREZENTACJI

2 marca

Glaser B. Strauss A, Konteksty świadomości i interakcja społeczna

9 marca

Goffman, A. Człowiek w teatrze życia codziennego , 156-226

16 marca

1. J Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wyzwanie etnometodologii 480-494

23 marca

1. Olson M, Dobra publiczne i problem pasażera na gapę w: Elementy teorii socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975 s 1047 -1056.

30 marca

1. Merton R. Paradygmat analizy funkcjonalnej w socjologii, s. 366-375, Davis Kingsley, Moore Wilbert, O niektórych zasadach uwarstwienia, 404-413 w: w: Elementy teorii socjologicznych,

W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975.

2.Merton R., Przyczynki do teorii grup odniesienia w: Teoria socjologiczna i struktura społeczna 283 -329. Warszawa PWN 2002.

13 kwietnia

1.Bourdieu Pierre, Habitus i przestrzeń stylów życia w: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy

sądzenia, s. 215-260 Warszawa, Scholar 2005.

2.Bourdieu Pierre, Jean-Claude Passeron, Kapitał kulturowy i komunikacja pedagogiczna, w: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, s. 153-192,Warszawa, PWN 2006.

20 kwietnia

1. Mrozowicki A. Człowieczeństwo, struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej M. S. Archer.

w: Archer M. Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. s. VII -XXXVII

2. Homans George C. Podstawowe procesy społeczne, oraz Blau Peter Wymiana społeczna; Wartości pośredniczące (...), s.72-106 w: Elementy teorii socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975

27 kwietnia

1. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2002, Wprowadzenie, rozdz. IV 248-284.

2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002, s. 27-65 (z cz. I –Roz. 1 –O logice podziału bogactwa i ryzyka).

4 maja

1.Huizinga Johan, Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, Waszawa Wyd. Aletheia, s. 10-49

2.Elias Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, s 368 -389

11 maja

1.Putnam Robert, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, s. 13-19, 27-30, 251-289

2. Hankiss Elemer, Pułapki społeczne, Warszawa 1986, s. 7-52

3.Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, s. 335-380

18 maja

1. Bokszański Zbigniew, Piotrowski, Ziółkowski, Socjologia języka, Warszawa, PWN s. 94 -131

2. Van Djik Teun, Dyskurs jako struktura i proces, s 9-32, oraz Wodak Ruth, Fairclough Norman, Krytyczna analiza dyskursu w: Elementy teorii socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975 s 1047 -1056

25 maja

1.Foucault M. Trzy typy władzy; Wiedza i władza, s. 512-545, w: Elementy teorii

socjologicznych, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki red., Warszawa 1975

2.Turner Jonathan, Feministyczna krytyka teorii socjologicznej, w: Struktura teorii socjologicznej,

rozdz. 43 s. 665-691

1 czerwca

1. J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Szkoła frankfurcka- projekt Habermasa 647-664

2.J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Teoria strukturacji – Giddens, 571-584

8 czerwca

3.J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Teorie postmodernistyczne, 692-715

Efekty uczenia się:

Możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej współczesnych teorii socjologicznych. Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami, wiedzą o współczesnych teoretykach socjologii, podejściami teoretycznymi, założeniami teorii opisującymi rzeczywistość życia społecznego.

Przyswojenie podstawowej wiedzy o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne. Znajomość podejścia współczesnych teorii socjologicznych postrzegających w różny sposób człowieka jako aktora życia społecznego.

Umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania rzeczywistości. Umiejętność posługiwania się pojęciami, wykorzystywania założeń poszczególnych teorii do analizy zjawisk życia społecznego. Umiejętność krytycznej analizy i porównywania poszczególnych teorii.

Kompetencje społeczne - rozumienie konieczności uwzględnienia współczesnych koncepcji i nowych podejść teoretycznych dotyczących życia społecznego. Umiejętność współdziałania i pracy w grupie poprzez realizację grupowych zadań.

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin - 0,5 pkt ECTS

Obecność na zajęciach: 30 godzin - 1 pkt. ECTS

Przygotowanie do kolowkium: 15 godzin - 0,5 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja z zadanego tekstu

aktywność na zajęciach

tekst z lektury

Zakres tematów:

Pragmatyzm społeczny i interakcjonizm symboliczny – G. H. Mead, H. Blumer

Dramaturgiczna koncepcja ujmowania rzeczywistości społecznej

Teoria strukturalistycznego konstruktywizmu P. Bourdieu

Socjologia języka

Funkcjonalizm w ujęciu T. Parsonsa i R. K. Mertona

Teoria systemów Niklasa Luhmanna

Teorie wymiany społecznej – G. C. Homans i P. M. Blau

Teorie konfliktu społecznego, teoria gier: dominacja, współzawodnictwo

Teorie modernizacji i systemu światowego: peryferia, centra

Nowoczesność i ponowoczesność

Metody dydaktyczne:

rozmowa na temat zadanych fragmentów lektur

praca w grupach

referaty

sporadycznie- material filmowy

12 gniewnych ludzi (etnometodologia)

reportaże filmowe Marcela Łozińskiego (teoria Bourdieu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Izabela Bukalska 17/14 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Izabela Bukalska 12/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.