Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka WSE-PS-BPRC
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a95389a0c03d8429cb6b5f91b42083b5b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a51fdd09-5fea-4fba-894a-a92b53c61522&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 53
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Toruń 2004.

2.Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

3.Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.

4.Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy zdrowia i choroby., Kraków 2000.

5.Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne Podstawy Kształcenia i Wychowania, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

PS1_W09

Zna i rozumie koncepcję bio-socjo-kulturową rozwoju człowieka; posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne)

PS1_U04

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania

sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin, społeczności.

PS1_U06

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły).

PS1_K08

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy pracownika socjalnego.

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną - Student odpowiada pisemnie na pytania opisowe. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się aktywny udziału i przygotowanie studenta do zajęć - 20%, obecność na zajęciach - 20%, ocena z zaliczenia ustnego 60%.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Zapoznanie Studentów z Syllabusem. Podstawowe pojęcia: rozwój, rozwój osobniczy, rozwój filogenetyczny.

2. Czynniki egzogenne w życiu płodowym. Fazy rozwoju płodu. Pokaz multimedialny.

3. Czynniki hominizacji - biologiczne oraz społeczno-kulturowe.

4. Stereotypy, uprzedzenia, stygmatyzacja.

5. Potrzeby ludzkie: biologiczne i psychiczne.

6. Cechy potrzeb. Hierarchia potrzeb według Maslowa.

7. Styl życia i jego związek ze zdrowiem.

8. Stres w życiu człowieka. Stres - definicja, rodzaje, skutki.

9. Czynniki wpływające na jakość i długość życia.

10. Cechy myślenia potocznego. Cechy myślenia naukowego.

11. Rola rodziny w wychowaniu dziecka. Socjalizacja pierwotna.

12. Funkcje rodziny.

13. Anoreksja i bulimia. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. Pokaz multimedialny.

14. Modele starzenia się (fizjologiczny i patologiczny). Czynniki warunkujące pomyślne starzenie się. Aktywność fizyczna jako podstawowy filar promocji zdrowia.

15. Repetytorium i pisemne zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się w formie wykładu konwersatoryjnego. Ponadto - dyskusja dydaktyczna, zmierzająca do zdiagnozowania patologii społecznych zaburzających prawidłowy rozwój człowieka. Pytania problematyczne kierowane do studentów, pokaz audiowizualny.

Zajęcia kończą się ustnym zaliczeniem w formie zdalnej.

Praca zdalna na MS Teams oraz za pomocą platformy e-learningowej.

Link do MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a95389a0c03d8429cb6b5f91b42083b5b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a51fdd09-5fea-4fba-894a-a92b53c61522&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Jolanta Łodzińska 36/53 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.