Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna WSE-PS-PS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 53
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

System zabezpieczenia społecznego. Podstawowe zagadnienia.

- Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005, s. 30-42.

- Samoraj-Charitonow B., Ryzyka socjalne i zabezpieczenie społeczne, (w:) Firlit-Fesnak G., Męcina J., Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 268-283.

Modele polityki społecznej.

- Księżopolski M., Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej, (w:) Firlit-Fesnak G., Męcina J., Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 509-524.

- Rymsza M., Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku?, ISNS UW i Tepis, Warszawa 1998, s. 23-52.

Kształtowanie się systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii.

- Scharf Th., Polityka społeczna w Wielkiej Brytanii: od ustawy o ubogich do "trzeciej drogi", (w:) Piątek K. (red. wyd. polskiego), Państwo socjalne w Europie. Historia - Rozwój - Perspektywy, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2013, s. 67 - 92.

- Magnuszewska-Otulak G., Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. Raport Beveridge`a, Studia i Materiały IPiSS 1992, nr 3 (364), s. 46-64, 67-75, 80-86.

Kształtowanie się systemu zabezpieczenia społecznego w Niemczech

- Kaczmarek T., Pysz P., Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004, s. 104-120.

Dochody minimalne w polityce społecznej

Golinowska S., Dochody z redystrybucji. Kryteria dzielenia i adresowania, „Polityka Społeczna” nr 4/2019, s. 2-8.

Topińska I., Dochód minimalny w Europejskim Filarze Praw Socjalnych i praktyce krajów członkowskich, „Polityka Społeczna” nr 4/2019, s. 9- 14.

Rola standardów minimalnych w polityce społecznej. Normy w polityce społecznej.

- Jacukowicz Z., Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, IPiSS, Warszawa 2007, s.14-33,143-144.

- https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne (dane średnioroczne 2019);

- https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2 (dane średnioroczne 2019);

Badania diagnostyczne i wskaźniki w polityce społecznej.

- Szatur -Jaworska B., Diagnoza, diagnozowanie, badania diagnostyczne w polityce społecznej, (w:) Firlit-Fesnak G., Męcina J., Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 130-145.

Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego. System ubezpieczeń społecznych w Polsce.

- Hrynkiewicz J., Wartości, cele i zasady ubezpieczenia społecznego.

Perspektywa historyczna i współczesna, [w:] Hrynkiewicz J., Ubezpieczenie społeczne w Polsce. 10 lat reformowania. Warszawa 2011, s. 199 – 229.

- Koczur W. Szumlicz T., Ubezpieczenia społeczne: konfrontowanie solidaryzmu i indywidualizmu, (w:) - Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Warszawa 2018, s. 285 - 310.

Ochrona zdrowia w systemie zabezpieczenia społecznego. System ochrony zdrowia w Polsce.

- Magnuszewska-Otulak G., Ochrona zdrowia w polityce społecznej, (w:) Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007, s. 201- 217.

- Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005, s. 89-101.

Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego. System pomocy społecznej w Polsce.

- Ustawa o pomocy społecznej z komentarzem, Praca Socjalna, 2004 nr 4, s. 7-16, 22-26, 41-61, 75-77.

- Krzyszkowski J., Ewolucja publicznej pomocy społecznej w Polsce, (w:) Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, PWN, Warszawa 2019, s. 198-212.

- Bojanowska E. Krzyszkowski J., Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, (w:) Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Warszawa 2018, s. 313-342.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

- rozumie wartości, zasady i cele polityki społecznej,

- student posiada wiedzę o nauce o polityce społecznej i potrafi interpretować zachodzące procesy społeczne,

-ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach,

- ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych,

- student posiada wiedzę o przeobrażeniach współczesnego społeczeństwa, procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz konsekwencjach tych zmian

- zna system zabezpieczenia społecznego i jego finansowanie,

- zna zasady działania systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

- rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi:

- analizować demograficzne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania polityki społecznej w Polsce,

- przyporządkować występujące kwestie społeczne i relacje społeczne do instytucji społecznych, które za nie odpowiadają,

- omówić kwestie społeczne, interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje zachodzące między nimi,

- wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach,

- analizować w oparciu o wiedzę teoretyczną problemy społeczne, wskazywać na ich przyczynę oraz wariant i możliwości rozwiązania danego problemu przez podmioty polityki społecznej,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- ma świadomość dylematów polityki społecznej i potrafi zaproponować sposób ich rozwiązania oraz przedstawić jego potencjalne konsekwencje,

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego,

- wykazuje chęć współuczestniczenia w tworzeniu i realizacji tworzeniu projektów społecznych,

- charakteryzuje się wrażliwością na nierówności społeczne, jest gotów do komunikowania i współpracy z otoczeniem w celu ich przezwyciężenia,

- staje się bardziej otwarty na dostrzeganie i interpretowanie zjawisk społecznych,

- dostrzega swoje możliwości poznawcze i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Formą weryfikacji i oceniania osiągniętych przez Studenta efektów kształcenia jest ocena wynikająca z punktacji uzyskanej za zaliczenie kolokwiów z treści obowiązkowych lektur - pytań sprawdzających wiedzę z obowiązkowej lektury.

=>obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

=> napisanie pięciu kolokwiów z treści ćwiczeniowych (za każde kolokwium max 3 pkt.)

=> możliwość przygotowania referatu wraz z prezentacją

Skala ocen:

15 - 13,50 - bdb

13,25- 12,25 - db +

12 - 10,50 - db

10,25- 9,25 - dst +

9 - 7,50 - dst

Zakres tematów:

System zabezpieczenia społecznego. Podstawowe zagadnienia.

Modele polityki społecznej .

Kształtowanie się systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii.

Kształtowanie się systemu zabezpieczenia społecznego w Niemczech.

Dochody minimalne w polityce społecznej.

Rola standardów minimalnych w polityce społecznej. Normy w polityce społecznej.

Badania diagnostyczne i wskaźniki w polityce społecznej

Ubezpieczenie społeczne w systemie zabezpieczenia społecznego. System ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Ochrona zdrowia w systemie zabezpieczenia społecznego. System ochrony zdrowia w Polsce.

Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego. System pomocy społecznej w Polsce.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

=> metoda problemowa;

=> burza mózgów;

=> referat wraz prezentacją z wybranej problematyki;

=> dyskusja;

=> niezapowiedziane "wejściówki" sprawdzające z lektur.

Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem technik na odległość w kontakcie synchronicznym;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 108
Elżbieta Bojanowska 22/27 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 108
Elżbieta Bojanowska 15/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.