Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo WSE-PS-P
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac34395a38b17416eb7c049ede14d742b%40thread.tacv2/conversations?groupId=01f463b0-7b8f-4f41-acc2-c557ea7e9668&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7-O3JuuO_eycjDn-JGXss_-poDxyyuUQ2UMHMgiuiQE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e359faeb-d5df-4a63-87e8-b4764bf8f9b4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa;

1. Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H., O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

3. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

2. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (red.) D. Kukla, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

3. Aouil B., Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online, w: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, (red.) M. Piorunek, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia:

PS1_W11

Zna metody diagnozowania i ewaluowania stosowane w pracy

socjalnej.

PS1_U06

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk

społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób,

grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby

(potencjały, siły).

PS1_U07

Potrafi opracowywać strategie działań w zakresie pomocy

indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

PS1_K09

Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny.

Wykład:

PS1_W07

Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina

grupa, rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, organizacje społeczne,

środowisko pracy, społeczność lokalna),o ich strukturze, dynamice i

warunkach optymalnego rozwoju.

PS1_W11

Zna metody diagnozowania i ewaluowania stosowane w pracy

socjalnej.

PS1_U06

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk

społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób,

grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby

Dokument utworzony dnia 01/27/2022 str. 2 z 7

(potencjały, siły).

PS1_U07

Potrafi opracowywać strategie działań w zakresie pomocy

indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

PS1_K09

Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny.

Wiedza:

- Zna typowe struktury i instytucje społeczne, w szczególności te, które składają się na system pomocy społecznej i są z nim

powiązane; nazywa instytucje zajmujące się wsparciem i poradnictwem społecznym, charakteryzuje ich obowiązki oraz

zasady i normy postępowania.

-Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła sąsiedztwo, organizacje

społeczne, społeczność lokalna, o ich strukturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju; rozpoznaje i charakteryzuje

problemy i obszary wymagające działań z obszaru poradnictwa.

- Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie

koncepcję zmiany i wzmocnienia w pracy socjalnej; wskazuje formy działań z zakresu poradnictwa w odniesieniu do

konkretnych grup.

Umiejętności:

- Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, prowadzących do wykluczenia i marginalizacji

osób, diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły); ocenia sytuację osób z grup szczególnego ryzyka, rozpoznaje

zagrożenia i szacuje możliwości wyjscia z trudnej sytuacji.

- Identyfikuje instrumenty dostępne w procesie prowadzenia pracy z obszaru poradnictwa.

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami

działalności socjalnej.

Kompetencje:

- Potrafi krytycznie ocenić analizowane sytuacje.

- Docenia różnorodność metod i form pomocy.

- Dostrzega relacje między instytucjami służącymi wsparciem.

Opis ECTS

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Opis ECTS

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki poradnictwa. Podstawowe pojęcia z zakresu poradnictwa.

2. Stereotypy utrudniające wykonywanie zadań z zakresu poradnictwa.

3. Kompetencje zawodowe pracownika, cechy doradcy, metody działania poradniczego.

4. Zadania polskich instytucji wsparcia społecznego.

5. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w sytuacji poradniczej.

6. Diagnoza a model poradnictwa. Rola asertywności w relacji pracownik socjalny - klient pomocy społecznej.

7. Podstawowe zasady i dylematy etyczne w poradnictwie.

8. Konflikty społeczne i i ich skutki.

9. Czynniki stresogenne utrudniające relacje interpersonalne.

10. Syndrom wypalenia zawodowego pracownika socjalnego.

11. Poradnictwo skierowane do osób starszych.

12. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - metody i techniki.

13. Poradnictwo skierowane do osób doświadczających przemocy.

14. Poradnictwo skierowane do osób z niepełnosprawnością.

15. Repetytorium, zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Weryfikacja efektów w toku zajęć będzie prowadzona permanentnie poprzez ocenę przygotowania studenta do zajęć. Ocena formująca z toku zajęć będzie wynikała z zaangażowania studenta w zajęcia i poziomu przygotowania oraz udzielenia odpowiedzi ustnej.

Na ocenę końcową z wykładów składa się ocena z aktywnego udziału i przygotowania do zajęć - 20%, obecność - 20%, ocena z prezentacji - 60%.

Praca zdalna:

Link do MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac34395a38b17416eb7c049ede14d742b%40thread.tacv2/conversations?groupId=01f463b0-7b8f-4f41-acc2-c557ea7e9668&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Jolanta Łodzińska 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)