Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki średniowiecznej WNHS-ODKS-HSŚć
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29de4583f8764fc28366cf2c2c7525d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ce1cf56-81a5-44f0-a010-0e14d6b78d7a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29de4583f8764fc28366cf2c2c7525d4%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ce1cf56-81a5-44f0-a010-0e14d6b78d7a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Każdy student otrzyma indywidualne wskazówki bibliograficzne.

Literatura ogólna:

1. Sztuka romańska. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Toman, Olsztyn 2000;

2. Sztuka gotyku. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Tomana, Oldenburg 2000.

3. Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

4. Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków. Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także skonstruować logiczne wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami. Jest gotowy do brania odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie prezentacji ustnej wraz z prezentacją multimedialną (np. PowerPoint) wybranego tematu, oraz udziału w dyskusjach podczas ćwiczeń. W celu weryfikacji wiedzy z zadanej do przeczytania literatury, wykładowca może przeprowadzić niezapowiedziane krótkie kolokwium.

Zakres tematów:

ROMANIZM

1. Katedra (tzw. I i II) i kościół św. Gereona na Wawelu

2. Rotunda śś. Feliksa i Adaukta (NMP)

3. Ostrów Lednicki

4. Kolegiata w Tumie pod Łęczycą

5. Kościół św. Trójcy i rotunda św. Prokopa w Strzelnie

6. Kolegiata w Kruszwicy

7. Kościół św. Andrzeja w Krakowie

8. Kościół św. Idziego w Inowłodzu

9. Cysterskie założenia klasztorne w Małopolsce

10. Kościół pocysterski w Henrykowie

11. Kościół podominikański w Sandomierzu

12. Kaplica zamkowa w Legnicy

Gotyk

1. KATEDRA WROCŁAWSKA

2. TRZEBNICA – kaplica św. Jadwigi

3. KATEDRA WAWELSKA (analiza architektoniczna)

4. KATEDRA GNIEŹNIEŃSKA

5. KOŚCIÓŁ MARIACKI W KRAKOWIE

6. FUNDACJE KAZIMIERZA WIELKIEGO

7. KOŚCIÓŁ św. KATARZYNY na KAZIMIERZU w KRAKOWIE

8. KOŚCIÓŁ św. JAKUBA w TORUNIU

9. KOŚCIÓŁ św. ANDRZEJA APOSTOŁA w GOSŁAWICACH

10. KOŚCIOŁY BAZYLIKOWE W MIASTACH ŚLĄSKICH

11. MECENAT ARTYSTYCZNY JANA DŁUGOSZA

12. ARCHITEKTURA SAKRALNA MAZOWSZA

13. ARCHIKATEDRA WARSZAWSKA

Metody dydaktyczne:

Podczas ćwiczeń studenci prezentują wyniki swoich indywidualnych studiów na zadany temat. Muszą przygotować 30-minutowe wystąpienie składające się z prezentacji multimedialnej oraz wypowiedzi ustnej. Wypowiedź jest punktem wyjścia do dyskusji moderowanej przez wykładowcę. W dyskusji udział bierze cala grupa. Studenci uczą się dokonywania analiz formalnych i ikonograficznych dzieł sztuki, nabywają umiejętności datowania dziel sztuki oraz określania ich proweniencji artystycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Romana Rupiewicz 14/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)