Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wiedzą w organizacji WSE-PO-U2-ZWW
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Akty prawne:

 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Podręczniki:

 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008 i późniejsze

 J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa 2005

 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010

 A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

 R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2018 i wcześniejsze

 M. J. Hatch, Teoria organizacji, Warszawa 2002 i następne

 W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006

 W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012

 Broszury Urzędu Patentowego, dostępne na stronie www.uprp.pl (zakładka „publikacje”,

a następnie „publikacje bezpłatne”)

Literatura uzupełniająca:

 J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Warszawa 2005*

 L. Łukaszuk, Dobra intelektualne, Warszawa 2009

 K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2011 (nowe wydanie)*

 U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004

 K. Santarek (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Warszawa 2008*

 A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Warszawa 2011*

 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008

 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa 2005 (publikacja bezpłatna, dostępna na stronie MNiSW)

* publikacje bezpłatne, dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Efekty uczenia się:

zna pojęcia z zakresu zarządzania i ochrony własności intelektualnej, rozumie procesy związane z ochroną dóbr niematerialnych, potrafi sformułować strategię zarządzania wiedzą w danej organizacji, prowadzi merytoryczną dyskusję w zakresie tematyki zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach oraz egzamin w formie ustnej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i istota procesu zarządzania.

2. Znaczenie zasobów intelektualnych we współczesnym świecie.

3. Możliwości ochrony wiedzy. Wiedza jako kapitał intelektualny organizacji.

4. Teorie zarządzania i ich znaczenie w praktycznym funkcjonowaniu organizacji.

5. Otoczenie organizacji.

6. Proces decyzyjny w organizacji.

7. Uczenie się organizacji.

8. Ochrona własności intelektualnej na świecie – historia, zagadnienia definicyjne, kształtowanie się systemu. Piractwo intelektualne i jego geneza.

9. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej: ustawodawstwo krajowe, porozumienia regionalne i traktaty międzynarodowe. Konwencja berneńska

i paryska. Konwencja o patencie europejskim. Prawo własności przemysłowej. Porozumienie TRIPS. Dokumenty strategiczne Komisji Europejskiej w zakresie IP.

10. Instytucje właściwe w sprawach ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej: Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd Patentowy, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Historia, znaczenie, zakres kompetencyjny oraz sposób funkcjonowania.

Zawód rzecznika patentowego.

11. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Utwór i jego rodzaje. Autorskie prawa osobiste

i majątkowe. Dozwolony użytek publiczny i osobisty. Swoboda cytowania. Instytucja plagiatu. Organizacje zbiorowego zarządzania.

12. Przedmioty własności przemysłowej: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, topografia układu scalonego oraz oznaczenie geograficzne. Ogólna charakterystyka, zakres czasowy i terytorialny. Przykłady.

13. Procedury uzyskiwania ochrony: krajowa, regionalna i międzynarodowa.

14. Ochrona i egzekwowanie praw własności intelektualnej.

15. Zarządzanie własnością intelektualną w uczelni i przedsiębiorstwie. Pojęcie transferu technologii. Tworzenie strategii w oparciu o dobra niematerialne. Wycena patentu. Narzędzia ułatwiające analizę ryzyka. Własność intelektualna elementem biznesplanu organizacji.

16. Podsumowanie i zaliczenie zajęć.

Metody dydaktyczne:

wykład w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams, materiały w postaci prezentacji Power Point zamieszczone na ww. platformie, rozwiązywanie studium przypadków podczas zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Piotr Zakrzewski 29/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.