Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening kreatywności WNP-PE-TK-KK
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia dydaktyczne prowadzone są za pośrednictwem Platformy MS Teams.
Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3e90f87dbe5b424a850ee4c841b14d2a%40thread.tacv2/conversations?groupId=562e5802-6a5a-416f-b8f7-09bee776e877&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod do zespołu:
nzpwxfr
Literatura:

Podstawowa:

1. Krause-Sikorska H.: "Kreatywność artystyczna jako wartość edukacyjna" [w:] "Edukacja kreatywna", Zwolińska E. A. (red.), Bydgoszcz 2005.

2. Popek S.: "Człowiek jako jednostka twórcza", Lublin 2003.

3. Popek S.: "Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży", Lublin 1978.

4. Schulz R.: "Twórczość - społeczne aspekty zjawiska", Warszawa 1990.

5. Schulz R.: "Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań", Warszawa 1994.

6. Szmidt K.: "ABC kreatywności", Warszawa 2010.

7. Szmidt K.: "Szkice do pedagogiki twórczości", Kraków 2001.

8. Szmidt K.: "Dydaktyka twórczości. Koncepcje - problemy - rozwiązania", Kraków 2003.

9. Limont W.: "Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne", Toruń 1996.

10. Limont W.: "Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości" [w:] "W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości", Tokarz A. (red.), Kraków 2005.

11. Krzywoń D.: "Kraina kreatywności. Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną", Sosnowiec 2008.

12. K. Witerska: "Drama. Techniki, strategie, scenariusze", Warszaw 2011.

Uzupełniająca:

1. E. de Bono: "Naucz się myśleć kreatywnie", Warszawa 1995.

2. E. de Bono: "Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia", Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

NP2_W12 - student zna i rozumie pojęcie kreatywności i postawy kreatywnej oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie i twórczą ekspresję.

NP2_W17 - student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju.

Umiejętności:

NP2_U02 - student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności.

Kompetencje społeczne:

NP2_K01 - student jest gotowy do budowania warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia.

30 h [30 : 30(25)=1], 1 ECTS

- udział w ćwiczeniach: 15 h;

- opracowanie i przedstawienie zajęć warsztatowych rozwijających kreatywność dziecka/ucznia: 13 h

- konsultacje: 2 h

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3,0 (dostateczny):

- student zna i rozumie pojęcie kreatywności i postawy kreatywnej oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie i twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności.

- Student jest gotowy do budowania warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- student zna i rozumie różne pojęcia kreatywności i postawy kreatywnej oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie i twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju, rozszerzając perspektywę na samego siebie.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności, stosując niektóre/pojedyncze elementy rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego oraz kreatywnej kombinacji.

- Student jest gotowy do budowania podstawowego warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia - z wykorzystaniem elementów rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego i kreatywnego kombinowania.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- student zna i rozumie różne pojęcia kreatywności i postawy kreatywnej, wskazując na różnice pomiędzy kreatywnością a twórczością oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie i twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju, rozszerzając perspektywę na samego siebie oraz biorąc pod uwagę osobiste możliwości w zakresie tak zwanej codziennej kreatywności/twórczości.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności, stosując niektóre/pojedyncze elementy rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego, kreatywnej kombinacji oraz kreatywnej transformacji.

- Student jest gotowy do budowania podstawowego warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia - z wykorzystaniem elementów rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego oraz kreatywnego kombinowania i transformowania.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- student zna i rozumie różne pojęcia kreatywności i postawy kreatywnej ze zwróceniem uwagi na dyspozycje poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i behawioralne. Wskazuje na różnice pomiędzy kreatywnością a twórczością oraz rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie, z uwzględnieniem jego dywergencyjności i konwergencyjności oraz twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju, rozszerzając perspektywę na samego siebie oraz zwiększając osobiste możliwości w zakresie tak zwanej codziennej kreatywności/twórczości.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności, stosując właściwie dobrane elementy rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego, kreatywnej kombinacji, kreatywnej transformacji oraz twórczego rozwiązywania problemów.

- Student jest gotowy do budowania podstawowego warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia - z wykorzystaniem różnorodnych elementów rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego oraz kreatywnego kombinowania, transformowania zmierzając do twórczego rozwiązywania problemów.

Na ocenę 5,0 (bardzo dobry):

- student zna i rozumie różne pojęcia kreatywności i postawy kreatywnej ze zwróceniem uwagi na dyspozycje poznawcze, emocjonalno-motywacyjne i behawioralne. Wskazuje na różnice pomiędzy kreatywnością a twórczością, akcentując jej aspekty i poziomy. Rozumie konieczność projektowania działań edukacyjnych rozwijających twórcze myślenie, z uwzględnieniem jego dywergencyjności i konwergencyjności oraz twórczą ekspresję.

Student zna i rozumie istotę samodoskonalenia zawodowego, w tym rozumie znaczenie kreatywności dla samorozwoju, rozszerzając perspektywę na samego siebie oraz zwiększając osobiste możliwości w zakresie tak zwanej codziennej kreatywności/twórczości. Zwraca uwagę na kreatywność we współpracy.

- Student potrafi projektować działania praktyczne w zakresie treningu kreatywności, stosując właściwie dobrane oraz różnorodne elementy rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego, kreatywnej kombinacji, kreatywnej transformacji oraz twórczego rozwiązywania problemów. Swoje pomysły potrafi modyfikować.

- Student jest gotowy do budowania warsztatu pracy w zakresie rozwijania i wspomagania kreatywności ucznia - z wykorzystaniem różnorodnych elementów rozgrzewki twórczej, myślenia pytajnego oraz kreatywnego kombinowania, transformowania zmierzając do twórczego rozwiązywania problemów. Jest gotowy do modyfikowania/ulepszania warsztatu osobistej pracy z dzieckiem/uczniem w przestrzeni kreatywności.

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach dydaktycznych - dopuszczalne są 2 nieobecności. Każda ponaddopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o jeden stopień.

2. Aktywność na zajęciach dydaktycznych wraz z udokumentowanymi (zaprezentowanymi/złożonymi na Platformie MS Teams) efektami pracy.

3. Merytoryczne opracowanie, prezentacja i złożenie na Platformie MS Teams autorskiego projektu zajęć warsztatowych rozwijających kreatywność dziecka/ucznia z wykorzystaniem struktury treningu kreatywności:

1. Podtytuł.

2. Wykorzystane środki/materiały/narzędzia dydaktyczne.

3. Grupa odbiorców - przedział wiekowy.

4. Rozgrzewka twórcza - zaciekawienie - wprowadzenie w kontekst.

5. Eksploracja - myślenie pytajne (2 ćwiczenia).

6. Kombinacja (2 ćwiczenia).

7. Transformacja (1 transformacja rysunkowa).

8. Heurystyka - twórcze rozwiązywanie problemów (mapa myśli i 1 ćwiczenie).

Punktacja:

10 - 9 pkt - ocena 5,0

8,5 pkt - ocena 4,5

8 - 7 pkt - ocena 4,0

6,5 - 6 pkt - ocena 3,5

5,5 - 5 pkt - ocena 3,0

4,5 pkt i mniej - ocena 2,0

Zakres tematów:

1. Pojęcie kreatywności i postawy twórczej.

2. Trening kreatywności jako metoda rozwojowa - podstawowe założenia i struktura.

3. Rozgrzewka twórcza - zaciekawienie i wyobraźnia.

4. Twórcza eksploracja.

5. Twórcza kombinacja.

6. Twórcza transformacja.

7. Twórcze rozwiązywanie problemów.

8. Autorski model treningu kreatywności prowadzony z użyciem środków dydaktycznych (dźwięk, muzyka, gest, ruch, przedmiot/rekwizyt, fotografia, rysunek).

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (NP2_W12, NP2_W17):

- wykład konwersatoryjny.

Efekty umiejętności (NP2_U02):

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa.

Efekty kompetencji społecznych (NP2_K01):

- metoda projektu;

- metoda ćwiczeniowa.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- Ek (NP2_W12, NP2_W17) - zaplanowanie i merytoryczne opracowanie autorskich zajęć warsztatowych rozwijających kreatywność dziecka/ucznia z wykorzystaniem struktury treningu kreatywności.

- Ek (NP2_U02) - zaplanowanie, merytoryczne opracowanie i przedstawienie autorskich zajęć warsztatowych rozwijających kreatywność dziecka/ucznia z wykorzystaniem struktury treningu kreatywności.

- Ek (NP2_K01) - zaplanowanie, merytoryczne opracowanie i przedstawienie autorskich zajęć warsztatowych rozwijających kreatywność dziecka/ucznia z wykorzystaniem struktury treningu kreatywności - aspekt przeżyciowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Kinga Krawiecka 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)