Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Franciscan Concept of Mission in The High Middle Ages WT-DTE-WJTFC
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://rt0mg71
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

A. Bibliografia podstawowa:

E. R. Daniel, Franciszkańska koncepcja misji w złotym okresie średniowiecza, tł. Leon Nieścior OMI, Warszawa UKSW 2017 (skrypt na podst.: Daniel R. E., The Franciscan Concept of Mission in the High Middle Ages, Kentucky 1975)

B. Bibliografia uzupełniająca:

Chélini J., Dzieje religijności w Europie Zachodniej w średniowieczu, Warszawa 1996.

Kłoczowski J., Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych (TMA_W07);

EK 2 – ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania (RL_W18);

w zakresie umiejętności:

EK 3 – potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej (TMA_U01);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 4 – ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05).

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma usystematyzowaną i specjalistyczną wiedzę na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma usystematyzowanej i specjalistycznej wiedzy na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym

Dst (3): ma pewne elementy usystematyzowanej i specjalistycznej wiedzy na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym

Db (4): ma w większości usystematyzowaną i specjalistyczną wiedzę na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym

Bdb (5): ma pełną usystematyzowaną i specjalistyczną wiedzę na temat misji franciszkańskich w średniowiecznych o charakterze interdyscyplinarnym

EK nr 2 określany jako „ma wiedzę o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu”

Ndst (2): nie ma wiedzy o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu

Dst (3): ma połowiczną wiedzę o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu

Db (4): ma w większości wiedzę o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu

Bdb (5): ma pełną wiedzę o źródłach, uwarunkowaniach, istocie i pewnej ewolucji franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu

EK nr 3 określany jako „potrafi samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną”

Na ocenę:

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną

Dst (3): potrafi w jakiejś części samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną

Db (4): potrafi w większości samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną

Bdb (5): całkowicie potrafi samodzielnie analizować i porządkować dane z wykorzystaniem średniowiecznych źródeł, i formułować własne sądy w oparciu o m. in. wiedzę teologiczną

EK nr 4 określany jako „uświadamia złożony charakter franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia”

Na ocenę:

Ndst (2): nie uświadamia złożonego charakteru franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia

Dst (3): uświadamia w jakiejś części złożony charakter franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia

Db (4): w większości uświadamia złożony charakter franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia

Bdb (5): uświadamia w sposób pełny charakter złożony franciszkańskiej koncepcji misji w średniowieczu i potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: egzamin.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- egzamin: dst - dst plus - 50-60%, db - db plus - 60-85%, bdb - 85-100%;

- obecności na zajęciach: dst - od 60%; db - 60-95%, bdb - 95-100%.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Societas christiana

3. Przegląd idei misyjnej działalności u autorów średniowiecza

4. Franciszkanie a odnowa świata

5. Św. Bonawentura nt. misji św. Franciszka

6. Apokaliptyczne wyzwania misji wg Joachima di Fiore

7. Misja zakonu franciszkańskiego

8. Męczeństwo a misje

9. Pragnienie męczeństwa a apostolstwo w życiu św. Franciszka

10. Wyzwania intelektualne dla średniowiecznej misji

11. Misyjna koncepcja Bacona

12. Rajmund Lullus

13. Kwestia ewolucji Reguły franciszkańskiej

14. Rozwój duchowości franciszkańskiej

15. Teologia świadectwa misyjnego w późnym średniowieczu

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Leon Nieścior 8/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)