Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne WSE-SO-UDiI
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 33
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Kod zespołu:
1y44rtd
Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a31e465dc9797411aaae92779f6e2dcd3%40thread.tacv2/conversations?groupId=132a0824-37d7-4f39-a0ee-c7784bda795d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupa I - spotkanie na kanale o nazwie grupa I
Grupa II - spotkanie na kanale o nazwie grupa II
Literatura:

1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008, s. 449-476.

2. Jaźwińska E., Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 36, Kwiecień 2000.

3. Słomczyński K. M., Polska metodologia socjologicznych badań empirycznych na tle międzynarodowym, [w:] Sztabiński P. B., Sztabiński F., Sawiński Z., Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Warszawa 2004, s. 13-22.

4. Jakubowski P., Zróżnicowanie praktyk sondażowych w międzykrajowych badaniach porównawczych na podstawie archiwizacji 1537 surveyów zrealizowanych w krajach europejskich w latach 1981–2017, „Przegląd Socjologiczny” 2019, Nr 68 (1), s. 9-38.

5. Gibbs G. Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011, s. 19-33.

6. Lofland J., Snow D. A., Anderson L., Lofland L. H., Analiza układów społecznych. Przewodnik metodoogiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2009, s. 269-297.

7. Kvale S., InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok 2004, s. 191-212.

8. Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010, s. 167-192.

9. Miński R., Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej 2017, Tom XIII Numer 3, s. 30-51.

10. Barbour R., Badania fokusowe, Warszawa 2011, s. 207-227.

11. Jemielniak D., Badania jakościowe. Tom 2 Metody i narzędzia, Warszawa 2012, s. 131-162.

12. Skoczylas Ł., Brzezińska A. W., Fabiszak M., Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2016, Tom XII Numer 4, s. 56-77.

13. Łuczaj K., Wywiad grupowy z wykorzystaniem materiałów filmowych – refleksje badacza, „Przegląd Socjologiczny” 2013, Nr 1 (62), s. 101-116.

14. Rancew-Sikora D., Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007, s. 42-58.

15. Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010, 133-156.

16. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2013, s. 69-102.

17. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2013, s. 103-154.

18. Kampka A., Wizualna analiza dyskursu na Instagramie – możliwości i ograniczenia, w: „Przegląd Socjologii Jakościowej 2020, Tom XVI Numer 4, s. 86-103.

19. Rogowski Ł., Funkcje zdjęć w wywiadach fotograficznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej 2016, Tom XII Numer 4, s. 78-99.

20. Palęcka A., Teoria aktora-sieci jako ontologia dla socjologii wizualnej, Przegląd Socjologii Jakościowej 2014, Tom X Numer 4, s. 6-16.

21. Konecki K. T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, s. 24-58.

22. Konecki K. T., Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2012, Tom VIII Nr 1, s. 12-45.

23. Makowska M., Boguszewski R., Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, s. 7-31.

24. Świderek K. (2013), Źródła danych zastanych, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 32-54.

25. Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa 2002, s. 103-131;

26. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań socjologicznych, Katowice 1976, s. 102-107.

27. Makowska M., Desk research, [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 80-103.

28. Karkowska M., Bielińska M., Po co nam „stare wywiady”? O ponownym wykorzystaniu danych z badań jakościowych (rewizytach, reanalizach i nie tylko), „Przegląd Socjologii Jakościowej 2019, Tom XV Numer 2, s. 12-39.

29. Gibbs G. Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011, s. 107- 132.

30. Czyżewski M., Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, Tom IX Numer 4, s. 14-27.

31. Kaźmierska K., Schütze F., Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD, , „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, Tom IX Numer 4, s. 122-139.

32. Doliński W., Zapisy autobiograficzne – od doświadczenia do map interpretatorów, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2017, Tom XIII Numer 3, s. 50-69.

33. Bielecka-Prus, Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, Tom X Numer 3, s. 76-95.

34. Kacperczyk A., Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, Tom X Numer 3, s. 32-74,.

35. Kamińska M., Autoetnografia jako technika badań etnograficznych w Internecie, „Przegląd Socjologii Jakościowej 2014, Tom X Numer 3, s. 170-183.

36. Anderson L., Autoetnografia analityczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej 2014, Tom X Numer 3, s. 144-166.

37. Mider D., Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych, „Przegląd Socjologiczny” 2013, Nr 1 (62), s. 209-224.

38. Batorski D., Olcoń−Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, Nr 3 (182), s. 99-132.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność obowiązkowa. Posiadanie więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje niezaliczeniem konwersatorium.

2. Aktywność na zajęciach - możliwość uzyskania 10 pkt.

3. Kolokwia sprawdzające znajomość zaleconej do przeczytania literatury 10 x 3 pkt. = 30 pkt.

Razem do uzyskania 40 pkt.

Kryteria oceniania:

Poniżej 20 pkt - niedostateczny

20 - 23 pkt dostateczny

24 -27 pkt dostateczny +

28 - 31 dobry

32 - 36 dobry +

37 - 40 bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Analiza danych ilościowych – zagadnienia wprowadzające

3. Analiza danych ilościowych – badania międzykrajowe

4. Analiza danych jakościowych – zagadnienia wprowadzające

5. Wywiad w socjologii

6. Wywiady fokusowe

7. Analiza konwersacji

8. Materiały wizualne w badaniach jakościowych

9. Przykłady wykorzystania materiałów wizualnych w badaniach jakościowych

10. Teoria ugruntowana

11. Dane zastane – zagadnienia wprowadzające

12. Dane zastane – przykłady wykorzystania w badaniach społecznych

13. Badania biograficzne oraz badania dokumentów osobistych

14. Autoetnografia

15. Badania w Internecie

Metody dydaktyczne:

Metody ćwiczeniowo-praktyczne oparte na wykorzystaniu różnorodnych źródeł wiedzy.

Dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marta Luty-Michalak 8/16 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Marta Luty-Michalak 11/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.