Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia życia publicznego WSE-SO-SŻP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 33
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a150299e996784a589b8c18a873058ee1%40thread.tacv2/conversations?groupId=edb99b06-bd5e-469b-9c33-3e96f7030625&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Giza-Poleszczuk A., Marody M. (2004), Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 258-275, 292-301; Rochmińska A. (2015), Centra handlowe – czy miejsca dla wszystkich? Przykład – C.H. Manufaktura w Łodzi, [w:] Nierówności społeczne we współczesnym świecie, red. A. Wołk, A. Potasińska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 209-220.

2. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 178-186; Putnam R.D. (2008), Rozmyślania o zmianie społecznej w Ameryce, [w:] Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, (tł. P. Sadura, S. Szymański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 27-49; Goffman E. (2011), Relacje w przestrzeni publicznej, PWN, Warszawa, podrozdział: Moduł ruchu (s. 18-34).

3. Kiciński K. (2016), Moralność i różne oblicza empatii, [w:] Empatia, moralność a życie społeczne, red. W. Pawlik Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 13-24; Kiciński K. (1983), Społeczne determinanty orientacji moralnych, „Etyka”, nr 20, s. 95-102 (fragment); Szczepański M.S., Śliz A., Wojtkun J. (2014), Teoria wymiany społecznej, [w:] Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 107-141.

4. Hankiss E. (1986), Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 7-52; Galor Z. (2010), Socjologiczno-własnościowy sens „problemu gapowicza” – stosunki lumpenwłasności w Polsce, [w:] Odmiany życia społecznego współczesnej Polski. Instytucje – polityka – kultura, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań, s. 63-78.

5. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 188-205; Malikowski M. (1991), Instytucjonalizacja, dezinstytucjonalizacja a zmiana społeczna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. 53, z. 3, s. 133-143.

6. Ossowski S. (1956), Z zagadnień psychologii społecznej, [w:] Dzieła, t. 2., Studia z historii myśli i ruchów społecznych, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, rozdz. Ziemia i naród, PWN, Warszawa, s. 201-226; Górski P. (1986), Socjologiczne ujęcia kwestii narodu: podobieństwa i różnice, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. 48, z. 4, s. 275-294.

7. Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, (rozdz. Analiza socjologiczna państwa), s. 105-127; Jarosz M. (2004), Patologia władzy + Źródła i zasięg korupcji, [w:] M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, PWN, Warszawa, s. 41-72 + 200-219.

8. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 250-262; Śliz A., Szczepański M.S. (2011), Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. 36/2, s. 1, s. 7-25.

9. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 211-242; Jarosz M. (2004), Społeczny obszar marginalizacji, [w:] M. Jarosz, Władza. Przywileje. Korupcja, PWN, Warszawa, s. 153-160; Arendt Ł. (2010), Wykluczenie cyfrowe – zagadnienia teoretyczno-empiryczne, [w:] Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, red. Ł. Arendt, E. Kryńska, IPiSS, Warszawa, s. 20-35 + 44-45.

10. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 101-116 + 117-139, Podemski K. (2014), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. 76, z. 2, s. 89-109.

11. Czyżewski M. (2013), Teorie dyskursu i dyskursy teorii, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 3-25; Staniszewski R. (2012), Opinia publiczna – teoretyczny sens i zakres pojęcia, „Studia Politologiczne”, vol. 25, s. 108-124.

Zakres tematów:

0. Zachowania społeczne w miejscach publicznych – zarys porządku publicznego wg Ervinga Goffmana;

I. Sfera publiczna i jej modyfikacje, hybrydalność przestrzeni publicznej;

II. Aksjologiczna sfera życia publicznego. Kapitały społeczne;

III. Orientacje prospołeczne a więź międzyludzka. Zarys teorii wymiany;

KOLOKWIUM

IV. Współpraca międzyjednostkowa: pułapki społeczne i dobro publiczne;

V. Instytucjonalizacja i legitymizacja roszczeń w przestrzeni publicznej;

VI. Pojęcie ojczyzny i narodu wg Stanisława Ossowskiego;

VII. Koncepcje państwa i patologie władzy (korupcja);

KOLOKWIUM

VIII. Pojęcie konfliktu społecznego;

IX. Zbiorowi aktorzy życia publicznego. Problematyka marginalizacji i wykluczenia cyfrowego;

X. Społeczeństwo obywatelskie;

XI. Dyskurs publiczny i opinia publiczna.

KOLOKWIUM

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marcin Choczyński 19/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.